1990

1. Nazal Septum Kanseri
The Cancer of the Nasal Septum
2. Baş-Boyunda Agresif Fibromatozis
Agressive Fibromatosis in Head and Neck
3. Bilgisayarlı Larenks Tomografi Sonuçlarının Histopatolojik İnceleme İle Karşılaştırılması
Correlation of Laryngeal CT with Histopathologic Results
4. Bilateral Simultane Warthin Tümörü- Vaka Takdimi
Bilateral Simultaneous Warthin Tumor- A Case Report
5. 17-Alpha Ethanyl Oestradiol’ün Erişkin Dişi Kobaylarda Nazal Respiratuar Mukoza Üzerine Etkisi
The Histopathological Effect of 17-Alpha Ethanyl Oestradiol on the Nasal Respiratory Mucosa in Adult Female Guinea-pigs
6. Tüberküloz Mastoidit
Tuberculosis Mastoiditis
7. İnverted Papilloma
Inverted Papilloma
8. Ani İşitme Kayıplarında Stellar Ganglion Blokajı
Stellar Ganglion Blockage in Sudden Hearing Losses
9. Pulsatil Tinnitus
Pulsatile Tinnitus
10. Modern Fonolojide Kompüterize Ossiloskopun Yeri
The Use of Computerized Ossilloscope in Modern Phoniatry
11. Amatsu Trakeo-Özofageal Şant
Amatsu Tracheo-Oesophageal Shunt
12. Özofagus Larenks Trakea ve Bronş Yabancı Cisimleri
Laryngo-Tracheobronchial and Esophageal Foreign Bodies
13. Paranazal Sinüsler, Nazofarenks ve Nazal Kavite Yerleşimli Fibröz Histiositomalar (Olgu Raporu)
Fibrous Hystiocytoma of the Paranasal Sinuses, Nasopharynx and Nasal Cavities (A case report)
14. Asimetrik Yüz Ön Sinüsleri
Asymmetrical Anterior Facial Sinuses
15. Transseptal Hipofizektomi
Transseptal Hypophysectomy
16. İlkokul Çağı Çocuklarında Konuşma ve Ses Bozukluğu İnsidansı
Incidence of Speech and Voicing Disorders in Primary School Children
17. Timpanoplastide Orta Kulakta Amnion Zarı Kullanımı
Use of Amniotic Membrane to Cover the Middle Ear in Tympanoplastic Procedures
18. Larenks Kanserlerinde Boyun Metastazlarının İncelenmesi
The Evaluation of Neck Metastases in the Laryngeal Carcinoma
19. Seröz Otitis Mediada Sinüzit İnsidansı
The Incidence of Sinusitis by Serous Otitis Meria
20. Bilateral Abdüktör Vokal Kord Paralizileri ve Tedavisi
Bilateral Abductor Vocal Cord Paralysis an its Treatment
21. Malign Otitis Eksterna
Malignant Otitis Externa
22. Rekonstrüktif Larenjektomi (Kriko-Hyoidopeksi) ve Fonksiyonel Sonuçları
23. Nasofarenkste Osteofibrom
Osteofibroma in Nasopharynx
24. Geniş Alt Dudak Kanserlerinin Rekonstrüksiyonunda Yeni Bir Teknik:Gate Flab
A New Technique in Reconstruction of Large Inferior Lip Cancers: Gate Flab
25. Massif Epistaksisin İntrakranial Vasküler Patolojiler ile İlişkisi
Relation of Massive Epistaxis With İntracranial Vascular Pathologise
26. Boyun Aktinomikozu (2 Olgu Nedeniyle)
Servical Actinomycosis (Case Report)
27. Amarozla Özellenen Ethmoido-Frontal Piyosel
Ethmoido-Frontal Pyocel Specified with Amarosis
28. Amatsu Trakeaözofageal Şant
Amatsu Tracheoesophageal Shunt
29. Larinks Schwannomaları (Üç Olgu)
Laryngeal Schwannomas (Three Cases)
30. Baş, Boyun ve Oral Kavitede Myo ve Myokutan Flepler
Myocutaneus Flaps in Head, Neck and Oral Cavity
31. Bir Olgu Nedeniyle Nasofarengeal Aktinomikozis
Nasopharyngeal Actinomycosis (A Case Report)
32. Periferik Fasial Paralizi Cerrahisinde Perinevrium Ensizyonunun İyileşme Üzerinde Etkisi
The Effect of Perineunium Incision on Peripheric Facial Palsy Recovery
33. Septum Deviasyonlarının Sinüzit Oluşumundaki Etkisi
Influence of Septal Deviation on Sinusitis
34. Rhinophyma Zemininde Gelişen Bazal Hücreli Karsinoma
Basal Cell Carcinoma on the Base of a Rhinophyma
35. Türkçe’deki Fonemlerin Sensör ve Motor Afazililer Tarafından İşitme ve Görme Yoluyla Ayırd Edilmesi
Visual and Auditory Differantiation of Turkish Phonems by Sensory and Motor Aphasiacs
36. Otojen Pnömosefalus
Otogenic Pneumocephalus
37. Baş ve Boyunda Aktinomikoz
Head and Neck Actinomycosis
38. Dudak Kanserleri Cerrahisi
Surgical Management of Labial Carcinomas
39. Beyinsapı İşitsel Uyarılmış Potansiyellerinin Hiperlipidemik ve Normolipidemik Kişilerde Karşılaştırılması
A Comparison of Auditory Brain Stem Evoked Potentials in Hyperlipidemic and Normolipidemic Subjects
40. Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Hemodiyaliz Önce ve Sonrası Odyo-Vestibüler İnceleme
Audio-Vestibular Tests Before and After Haemodialysis in Patients with Chronic Renal Failure
41. Retrokoklear Patolojilerde Akustik Refleks, Refleks Decay ve Tone Decay Testlerinin Tanısal Değeri
Diagnostic Values of Acoustic Reflex Decay and Tone Decay in Retrocochlear Pathologies
42. Bir Olgu Nedeniyle Jüvenil Larengeal Papillomatosis
Juvenile Laryngeal Papillomatosis (A Case Report)
43. Boyun Tümefaksiyonları
Neck Masses
44. Akut ve Kronik Otitis Media Komplikasyonları
Complications in Acute and Chronic Otitis Medica
45. Tekrarlayan Üst Solunum İnfeksiyonları Geçiren Çocuklarda Atopi
Investigation of Atopia in the Children with Recurrent Upper Respiratory Tract Infection.
46. Larenks Kanserinde Evre, Lokalizasyon ve Histolojiye Göre Akciğer Metastazlarının Araştırılması
The Search of Lung Metastasis of Larynx Carcinoma According to Its Grades Localizations and Histologies
47. Amatsu Trakeo-Esophageal (T-E) Shunt Ameliyatlarında Aspirasyonu Önleyici Yeni Modifikasyon
A New Modification on the Amatsu T-E Shunt Procedure to Prevent Aspiration
48. Larinks Adenokistik Karsinomaları
Adenocystic Carcinoma of the Larynx
49. Paranazal Sinüs, Nazofarenks ve Nazal Kavite Yerleşimli Fibröz Histiositomalar (Olgu Raporu)
Fibrous Hystiocytoma of the Paranasal Sinuses, Nasopharynx and Nasal Cavities (A case report)
50. Mandibula Kırıklarının Tedavisinde Açık Redüksiyon İndikasyonmarı
Indications for the Treatment of Mandibular Fractures by Open Reduction
51. Larenks Kanserlerinde Boyun Metastazlarının İncelenmesi
Neck Metastasis in Laryngeal Carcinoma
52. Özofagus, Larenks, Trakea ve Bronş Yabancı Cisimleri
Laryngo-Tracheobronchial and Esophageal Foreign Bodies
53. Timpanoplastide Orta Kulakta Amnion Zarı Kullanımı
Use of Amniotic Membrane to Cover the Middle Ear in Tympanoplastic Procedures
54. Seröz Otitis Mediada Sinüzit İnsidansı
Incidence of Sinusitis by Serous Otitis Media
55. Asimetrik Yüz Ön Sinüsleri
Asymmetrical Anterior Facial Sinuses
56. İlkokul Çağı Çocuklarında Konuşma ve Ses Bozukluğu insidansı
Incidence of Speech and Voicing disordars in Prinary School Children
57. Bilateral Abdüktör Vokal Paralizileri ve Tedavisi
Surgical Procedures for Bilateral Abductor Paralysis
58. Rekonstrüktif Larenjektomi (Kriko-Hyoidopeksi) ve Fonksiyonel Sonuçları
Crico-hyoidopexy and Functional Results
59. Modern Fonolojide Kompüterize Ossiloskopun Yeri (Fundamental Frekansmetre ve Manophon ile Uygulanması)
Computerized Ossilloscope in Modern Phoniatry
60. Maling Otitis Eksterna
Malignant Otitis Externa
61. Tükrük Bezi Tümörleri
Salivary Gland Tumors
62. Alt ve Üst Çenede Görülen Reperatif Granulomlar
Reparative Granulomas of the Lower and Upper Jaws
63. Transseptal Hipofizektomi
Transseptal Hypophysectomy
64. Larinks Leiomyomu
Leiomyoma of the Larynx
65. Caldwell-Luc Ameliyatı Uygulanmış Maksiller Sinüslerde Post-Operatuar Radyolojik Bulguların Değerlendirilmesi
Evaluation of Radiologic Findings in Maxilarly Sinuses after the Caldwell-Luc Procedure
66. Kronik Otitis Mediada Odiolojik Bulguların Per-Operatuar Bulgularla Karşılaştırılması
Comparison of Odiologic and Per-operatory Findings in COM
67. Sulcus Glottidis
Sulcus Glottidis
68. Ani İşitme Kayıpları
Sudden Hearing Loss
69. Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Patolojisi
Middle Ear Pathology in Chronic Otitis Media
70. Amatsu Trakeo-Özofageal (T-E) Shunt Ameliyatlarında Aspirasyonu Önleyici Yeni Modifikasyon
A New Modification of the Amatsu T-E Shunt Technique to Prevent Aspiration
71. Waardenburg Sendromu
Waardenburg Syndrome
72. Endoskopik Aletlerin Dezenfeksiyon Yöntemleri
Disinfection Methods for Endoscopic Instruments
73. Maksilla Rezeksiyonundan Sonra Immediate Protez Uygulaması
Immediate Prosthesis Application after Maxilla Resection
74. Miringoplasti Uygulanan Hastalarda Tuba Östakinin Fonksiyonlarının Pre ve Post Operatif Değerlendirilmesi
Pre and Post Operative Evalution of the Eustachian Tube Function in Myringoplasty Patients
75. Bilateral Abdüktör Paralizilerinde Trakeotomisiz Aritenoidopeksi (7 vaka üzerinde bir araştırma)
Arytenoidopexy without Tracheostoma in Bilateral Abductor Paralysis (Report of 7 Cases)
76. Fonksiyonel Orta Kulak Mikrocerrahisinde Tissucol’un Yeri (46 vaka üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma)
Tissucol in Functional Middle Ear Surgery (A Comparative Study of 46 Cases)
77. Stomatolojide Ameliyat Mikroskopu’nun Yeri
Use of the Operation Microscope in Stomatology
78. Extra Medüller Larinks Plasmasitomu
Extra Medullary Plasmacytoma of the Larynx
79. Tükrük Bezi Tömürlerinde Tedavi Prensiplerimiz ve Kliniğimizin Sonuçları
Our Treatment Principles and Resuts in Salivary Gland Tumors
80. Bell Paralizisinde Diabetes Mellitus’un Rolü
The Role Diabetes Melitus in Bell’s Palsy
81. Boyun Kitlelerinin Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Yeri
Ultrasound in Evaluating Cervical Masses
82. Eksternal Etmoidektomi
External Ethmoidectomy
83. Bir Maxilla Myxoma Vakası
A Case of Maxillary Myxoma
84. Dil Kökü Eksramedüller Plazmasitomu
Extramedullary Plasmocytoma of the Base of the Tongue
85. Bir Vaka Nedeniyle Gradenigo Sendromu
Gradenigo’s Syndrome: A Case Report
86. Total Larenjektomi Piyeslerinde Larenks Kanseri Yayılımının Histopatolojik Olarak Araştırılması
Histopathologic Study of Laryngeal Carcinoma Spread in Total Laryngectomy Specimens
87. Bilateral Abduktor Paralizisinin Cerrahi Tedavisinde Thornell Modifikasyonu ile Aritenoidektomi
Arytenoidectomy in Bilateral Abductor Paralysis: The Thornell Method

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale