2013

1. İnvaziv Fungal Sinüzit İle Karışan Sinonazal Ekstranodal Nk/T Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Sınonasal Extranodal Nk/T Cell Lymphoma Mımıckıng Invasıve Fungal Sınusıtıs: A Case Report
2. İstanbul/Türkiye’deki Değişik Hastane Polikliniklerinde Gürültü Kirliliği
Noise Pollution in Different Hospital Policlinics of İstanbul/Turkey
3. Nazal Polip Hastalarında Mean Platelet Volüm Değerlerinin Sağlıklı Bireylerle Karşılaştırılması
Comparison of Mean Platelet Volume Values between Patients with Nasal Polyp and Healthy Individuals
4. Nazolakrimal Kanal Tıkanıklığı Etiopatoloji ve Tedavisinde Burun İçi Anatomi ve Patolojilerin Değerlendirilmesi
Evulation of Intranasal Anatomy and Pathologies in the Etiopathogenesis and Treatment of Nasolacrimal Duct Obstruction
5. Geleneksel Soğuk Bıçak Tonsillektomi ile Yeni Bir Teknik Olan Plazma Knife Tonsillektominin Karşılaştırılması
Comparing Traditional Cold Knife Tonsillectomy with a New Technique Plasma Knife Tonsillectomy
6. Pediatrik Trakeotomi: Çocuk Yoğun Bakım Olguları ile Sınırlı Nispeten Nadir Bir Endikasyon
Pediatric Tracheotomy: A Relatively Rare Indication Limited to Pediatric Intensive Care Subjects?
7. Ventilasyon Tüpünün Orta Kulağa Atılımı (Medial Göçü): 2 Olgu Sunumu
Extrusıon Of The Ventılatıon Tube Into The Mıddle Ear (Medıal Mıgratıon): Two Cases
8. Frontal Sinüste Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
Foreign Body in Frontal Sinus: Case Report
9. Kikuchi-Fujimato Hastalığı
Kikuchi Fujimato Disease
10. Alerjik Rinit ve Atopi Patogenezinde Vitamin D’nin Rolü
The Role of Vitamin D in the Pathogenesis of Allergic Rhinitis and Atopy
11. Tamponlu Ve Tamponsuz Septoplasti Uygulanan Hastalarda Postoperatif Mukosiliyer Klirens Zamanının Karşılaştırılması
Comparison of the Postoperative Mucociliary Clearance Time Between Patients who Underwent Septoplasty with ..
12. Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde Posterior Unilateral Transvers Kordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect of Unilateral Posterior Transverse Cordotomy on Quality of Life of Patients with Bilateral Vocal Fold ..
13. Ayırıcı Tanı Güçlüğü: Burun Boşluğu ve Paranazal Sinüslerin Granülomatöz Hastalığı
Difficulty of Differential Diagnosis: Granulomatous Diseases of Nasal Cavity and Paranasal Sinuses
14. Epistaksis ve Kemik Destrüksiyonu ile Seyreden Anjiomatöz Antrokoanal Polip: Olgu Sunumu
An Angiomatous Antrochoanal Polyp with Epistaxis and Bony Destruction
15. Cilt Kaynaklı Bazoskuamoz Hücreli Karsinomun Tanısında Karşılaşılan Zorluklar: Bir Olgu Sunumu
Challenges in the Diagnosis of Skin Source Basosquamous Cell Carcinoma: A Case Report
16. Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigonun Çevresel ve İklimsel Faktörler ile İlişkisi
Relation Between the Benign Paroxysmal Positional Vertigo and Environmental and Climatic Factors
17. Osteopetrozise İkincil Gelişen Mandibula Osteomiyeliti: Olgu Sunumu
Osteomyelitis of the Mandible Secondary to Osteopetrosis: A Case Report
18. Bone-Cement Ossiküloplasti: Uzun Dönem Sonuçlarımız
Bone Cement Ossiculoplasty: Our Long-Term Results
19. Total Tiroidektomi Sonrası Kalan Bakiye Tiroid Dokusunun Yeri ve Miktarı
Localization and Amount of Thyroid Remnant in Totally Thyroidectomized
20. Alerjik Rinitli Hastalarda Nazal Septal Cismin Histolojisi
Histological Evaluation of the Nasal Swell Body in Allergic Patients
21. Sodyum Kromoglikatın Sağlıklı Sıçan Nazal Mukozası Üzerinde Yarattığı Histopatolojik Değişikliklerin Işık Mikroskobu ..
Evaluation of Histopathological Changes of Long-Term Use of Sodium Cromoglycate on Healthy Rat Nasal Respiratory..
22. Septal Deviasyon Lokalizasyonunun Septoplasti Başarısına Etkisinin Nose Skalası ile Değerlendirilmesi.
Evaluation of the Effect of Localization of Septal Deviation on the Success of Septoplasty using NOSE Scale.
23. Kribriform Plate Schwannomasının Endoskopik Yaklaşımı ile Eksizyonu: Bir Olgu Sunumu
Endoscopic Excision of Cribriform Plate Schwannoma: A Case Report
24. Dil Hemanjiyomunun Lazer Fotokoagülasyonu: Olgu Sunumu
Laser Photocoagulation of Tongue Hemangioma: Case Report
25. İstanbul/Türkiye’deki Çeşitli Hastanelerin Biyokimya Laboratuarlarındaki Gürültü Kirliliği
Noise Pollution in Biochemistry Laboratories of Different Hospitals in Istanbul/Turkey
26. Seröz Otitis Mediali Çocuklarda Hipotiroidi
Hypothyroidism in Children with Serous Otitis Media
27. Pediatric Thermal Welding Tonsilektomide Erken Dönem Morbiditelerin Azaltılmasında Sukralfatın Etkinliği
Efficacy of Sucralfate in the Early Postoperative Improvement of Pediatric Thermal Welding..
28. Atipik Cogan Sendromu: Olgu Sunumu
Atypical Cogan’s Syndrome: A Case Report
29. Karotidini: Benzer Klinik Tablo, Farklı Radyolojik Bulgular
Carotidynia: Similar Clinical Picture, Different Radiological Findings
30. Farinksin Disfaji Yapan Tümör veya Tümör Benzeri Nadir Lezyonları
Rare Tumours and Tumour-like Lesions of Pharynx That Cause Dysphagia
31. Yatış Pozisyonu ve Vücut Kitle İndeksinin Uyku Apnesinin Ağırlığı Üzerine Etkileri
Effect of Sleep Position and Body Mass Index on Severity of Sleep Apnea
32. Larenks Parsiyel Cerrahi Yöntemlerinin Maliyet Açısından Karşılaştırılması
Cost Analysis in Patients Treated with Partial Laryngectomy
33. Septoplasti Operasyonunda Kullanılan Nazal Tamponun Oksidatif Stres Üzerine Olan Etkisi
The Effect of Nasal Packing on Oxidative Stress in Septoplasty Operation
34. Gürültüden İşitsel Etkilenmede Yönetmeliklerin Rolü ve Kişisel Korunma Yöntemleri
Regulations Concerning Noise Exposure and Individual Methods of Protection
35. Hipofarenksin Radyasyona Bağlı İndüklenen Sarkomu: Olgu Sunumu
Radiation Induced Sarcoma of Hypopharynx: A Case Report
36. Radyoterapi Sırasında ‘‘Carotid Blowout'' Sendromu: Olgu Sunumu Ve Bu Nadir Durumun Gözden Geçirilmesi
Carotıd Blowout Syndrome Durıng Radıotherapy: A Case Presentatıon And Revıew Of A Rare Entıty

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale