1999

1. Posterolateral Boyun Diseksiyonu
Posterolateral Neck Dissection
2. Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Sendromunda Oto-Vestibüler Semptomlar
Oto-Vestibular Symptoms in Patients Temporomandibular Joint Dysfunction Syndrome
3. Effüzyonlu Otitis Mediada Grommet ile T-Ventilasyonel Tüplerinin Karşılaştırılması
Comparison of the Grommet Tubes with T-Ventilation Tubes in Otitis Media with Effusion
4. Wıstar Albino Sıçan Modelinde Klasik Vertikal İnsizyon Ve Flep Trakeotomisinin Trakeal Stenoz İle İlişkisi
The Relationship of Classical Vertical Incision or Vertical Flap Tracheotomy with Tracheal Stenosis in Wistar Albino...
5. Horizontal Semisirküler Kanala Ait Paroksismal Pozisyonel Vertigonun Tedavisi
The Management Of Horizontal-Canal Paroxysmal Positional Vertigo
6. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız[*]
Results of Functional Endoscopic Sinus Surgery
7. Adenotonsillektomi Olgularımız Ve Endikasyonların Değerlendirilmesi
EvaIuation of Adenotonsillectomy Cases and its Indications
8. Kostal Kartilajla Burun Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of Nose with Costal Cartilage
9. Mediastinal Tüberküloza Bağlı Sol Kord Vokal Paralizisi
Left Vocal Cord Paralysis due to Mediastinal Tuberculosis
10. Fungal Sinüzitler ve Endoskopik Cerrahi Tedavisi[*]
Fungal Sinusitis and its Endoscopic Treatment
11. Pediyatrik Ve Adölesan Yaş Grubunda Endoskopik Sinüs Cerrahisi [*)
Endoscopic Sinus Surgery İn Pediatric And Adolescent Age Group
12. Vertigo'lu Hastalarda Psikomatik Çalışma[*]
A Psychosomatic Study of Patients with Vertigo
13. Denizli Yöresinde Allerjik Rinitli Hastalarda Allerjen Dağılımı
The Distribution of Allergens in Patients with Allergic Rhinitis in Denizli District
14. Tiroid Kitlesine Yaklaşım
Approach to the Thyroid Mass
15. Rinolitler
Rhinolithiasis
16. Otolarengoloojide Siyanoakrilat Doku Yapıştırıcıları
Cyanoacrylate Tissue Adhesives İn Otorhinolaryngology
17. Tiroid Malignitelerinde Larengotrakeal İnvazyon
Laryngotracheal Invasion İn Thyroid Malignancies
18. İntranazal CO2 Laser Uygulamasının Mukosilier Aktiviteye Etkisi
The Effect of Intranasal CO2 Laser Application on Mucociliary Activity
19. Burun ve Sinüs Kaynaklı Mukozal Kontakt Baş Ağrıları
Mucozal Contact Headaches of Sinus and Nasal Origin
20. Çocukluk Çağı Rinosinüzitlerinde Alerjik Zemin
Allergic Background in Pediatric Rhinosinusitis
21. Ses Sanatçılarına Foniatrik Yaklaşım
Phoniatric Approach to the Singers
22. Nazal Mukosiliyer Akımın Değerlendirilmesinde Sakkarin Testinin Kullanılması
Use of Saccharin Test in Evaluating Nasal Mucociliary Clearance
23. Alerjik Rinit Tanısında Basit Sitolojik Bir Yöntemin Güvenliğinin Değerlendirilmesi*
Evaluation of Reliability of a Simple Cytologic Method in the Diagnosis of Allergic Rhinitis
24. Larenks Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Computed Tomography Findings of Laryngeal Tuberculosis
25. Larenks Kanserini Taklit Eden Larenjeal Tüberküloz*
Laryngeal Tuberculosis Mimicking Laryngeal Carcinoma
26. Konjenital Nazal Dermoidin Tedavisinde Eksternal Rinoplasti Yaklaşımı
External Rhinoplasty Approach for the Treatment of Congenital Nasal Dermoids
27. Larenks Kondrosarkomu*
Chondrosarcoma of the Larynx
28. Kafa Tabanındaki Vasküler Hastalıkların Ayırıcı Tanısında Manyetik Rezonans Anjiyografinin Yeri
Magnetie Resonanee Angiography in the Differential Diagnosis of Vaseular Diseases of the Skull Base
29. Foniatride Hasta Kayıtlama
Patient Recording in Phoniatry

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale