2000

1. Kronik Otitis Media Komplikasyonlarına Yaklaşım
Management of Complications of Chronic Otitis Media
2. Isparta Yöresinde Alerjik Rinitli Hastalarda Alerjen Dağılımı
Distribution of Allergens Among Allergic Rhinitis Patients Living in Isparta Region
3. Paranasal Sinüs Enfeksiyonlarında Anatomik Varyasyonların Önemi ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
Significance of Anatomic Variations and The Use of Computed Tomography in Paranasal Sinus İnfections
4. Alt Konka Hipertrofisi için Submukozal Koterizasyon veya İnferior Türbinoplasti Girişimleri*
Submucosal Cauterization or İnferior Turbİnoplasty for İnferİor Conchal Hypertrophy
5. Yutak Yarığı Anomalileri
Branchial Cleft Anomalies
6. Frekansa Spesifik Kemik Yolu İşitsel Beyinsapı Yanıtları Odyometrisi Objektif Bir Teknik midir? Kemik Yolu ...
Is Frequency Specific Bone-conducted Auditory Brainstem Response Audiometry an Objective Technique? ...
7. Orbitaya Yayılım Gösteren Orta Konka ve Etmoidal Bölge Pyoseli*
Middle Concha and Ethmoidal Pyocele Extending to The Orbit
8. Larenks Kanserlerinde p53 Tümör Supresör Geni ve c-erbB-2 Onkogeninin Prognostik Önemi
Prognostic İmportance of p53 Tumor Suppressor Gene and c-erbB-2 Oncagene in Laryngeal Cancers
9. Kemodektoma: Beş Olgunun Değerlendirilmesi
Chemodectoma: Analysis of Five Cases
10. Otomikaz: Klinik-Mikolojik Çalışma ve Tedavide Alkol Borik Solüsyonunun Etkinliği
Otomycosis: A Clinicomycological Study and Efficacy of Alcohol Boric Solution in Treatment
11. Rinoplasti Sonuçlarımız
The Functional and Cosmetic Outcomes of Rhinoplasty
12. Gebelerde Nazal Konjesyon
Nasal Congestion in Pregnancy
13. Kronik Maksiller Sinüzitli Hastalarda Antrum ve Orta Meatus Kültürlerinin Karşılaştırılması
Comparison of Cultures Obtained From the Antrum and The Middle Meatus in Chronic Maxillary Sinusitis
14. Bupivakain HCl ve Deksametazonun Tonsillektomi veya Adenotonsillektomi Yapılan Hastalarda İyileşme Üzerine Etkileri
The Effects of Bupivacaine HCl and Dexamethasone on Postoperative Healing in Patients Undergoing Tonsillectomy...
15. Parotis Kitlelerine Yaklaşımımız
Clinical Approach to Parotid Gland Masses
16. Radikal Boyun Diseksiyonu ile Modifikasyonlarının Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı Açısından Karşılaştırılması*
Comparison of Radical Neck Dissection and İts Modifications in Terms of The Number of Lymph Nodes Dissected
17. Larenks Kanserinin Tedavisinde Level 1 Diseksiyonu Gerekli mi?
Level 1 Dissection for Laryngeal Cancer: İs İt Necessary?
18. Parafarenjeal Apse: Olgu Sunumu
A Case of Parapharyngeal Abscess
19. Atipik Metastazlı Larenks Karsinomu: Olgu Sunumu
A Case of Laryngeal Carcinoma with Atypical Metastasis
20. Enjeksiyon Larengoplastide Otojen Yağ Dokusu Kullanımı
Injection Laryngoplasty with Autogenous Fat Tissue
21. Yıldırım Çarpması Sonucu Gelişen Kalıcı Sensorinöral İşitme Kaybı
Sensorineural Hearing Loss Secondary to Lightning Strike
22. Agranülositoza Bağlı Larenjeal Mikoz
Laryngeal Mycoses Secondary to Agranulocytosis
23. Bir Mermer Fabrikasındaki Gürültünün Çalışan İşçiler Üzerindeki Odyolojik Etkileri
Audiologic Effects of Noise on Workers Employed in a Marble Factory
24. KBB Muayenesi Normal Çocuklarda Rinomanometri Değerleri*
Rhinomanometry Values in Children with Normal Otorhinolaryngologic Examination
25. Sigara Kullanımında Tat Duyusu Değişiklikleri
Changes in The Sense of Taste in Smokers
26. Ön ve Orta Kafa Tabanına Transfasyal Yaklaşımlar
Transfacial Approaches to The anterior and Middle Skull Base
27. Malign Vagal Paraganglioma
Malignant Vagal Paraganglioma
28. Tiroplasti Tip IV
Thyroplasty Type IV
29. Waardenburg Sendromu: Klinik Sınıflama ve Üç Farklı Olgunun Sunumu
Waardenburg's Syndrome: Clinical Classification and Presentation of Three Distinct Cases
30. Benign nazal Tümörlere Endonazalendoskopik Yaklaşım
Endonasal Endoscopic Approach to Benign Nasal Tumors
31. Servikofasyal Aktinomikozis: Submandibular ve Tonsil Aktinomikozisi
Cervicofacial Actinomycosis: Submandibular and Tonsil Actinomycosis
32. Larengotrakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu
Laryngotracheobronchial Foreign Body Aspiration

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale