Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Isparta Yöresinde Alerjik Rinitli Hastalarda Alerjen Dağılımı
 

Isparta Yöresinde Alerjik Rinitli Hastalarda Alerjen Dağılımı

Doğru H., Tüz M., Uygur K.

Amaç: Çalışma, Isparta yöresinde alerjik rinitti hastalarda alerjen dağılımını saptamak amacıyla yapıldı. Hastalar ve Yöntemler: Klinik olarak alerjik rinit öntanısı alan 312 hastaya epikütan olarak prick testi uygulandı. Deri testi pozitif olan 214 hasta (%68.6) çalışmaya dahil edildi. Bulgular: Deri testi pozitif 125 hastada (%58.4) yakınmaların mevsimsel olduğu, 25'inde (%11.7) yakınmaların yıl boyu sürdüğü, 64'ünün (%29.9) yakınmalarının ise yıl boyu sürdüğü, fakat polen mevsimlerinde artış gösterdiği saptandı. Multipl alerjenlerden en sık çimen karışımı alerjenine (%60.8) karşı duyarlılık saptandı. Sonuç: Alerjik rinitte etken alerjenler belirlenirken araştırmanın yapıldığı bölgenin iklim şartları, bitki örtüsü ve olguların sosyo-ekonomik koşulları da göz önüne alınmalıdır.

Distribution of Allergens Among Allergic Rhinitis Patients Living in Isparta Region

Doğru H., Tüz M., Uygur K.

Objectives: To determine the distribution of allergens among allergic rhinitis patients living in Isparta region. Patients and Methods: A total of 312 patients with clinically suspected allergic rhinitis was examined by prick test. Of these, 214 patients (68.6%) exhibited positive prick test results. Results: Among skin test positive cases, complaints were seasonal in 125 patients (58.4%) and perennial in 25 patients (11.7%). Complaints of 64 patients (29.9%) were perennial, often with exacerbations during pollen seasons. Among the multiple allergens, the most common allergen was mıxed grass pollens (60.8%). Conclusion: In determining responsible allergens in allergic rhinitis, differences in climate conditjons and vegetation of the region, and socioeconomic levels of the patients should be taken into consideration.

KBB Klinikleri C:2 S:3 Syf:139-142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale