Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Paranasal Sinüs Enfeksiyonlarında Anatomik Varyasyonların Önemi ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri
 

Paranasal Sinüs Enfeksiyonlarında Anatomik Varyasyonların Önemi ve Bilgisayarlı Tomografinin Yeri

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Demirbağ E.

Amaç: Kliniğimizde son iki yılda fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan olgulara ait paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi kesitlerini inceleyerek sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik varyasyonların ve sinüslerdeki mukozal değişikliklerin saptanması. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya kronik veya reküren sinüzit, nazal polipozis tanısıyla endosküpik sinüs cerrahisi uygulanan 112 hasta (76 erkek, 36 kadın; ort. yaş 38; dağılım 18-70) alındı. Olguların paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi kesitleri retrospektif olarak incelendi ve anatomik varyasyonlar ve mukozal değişiklikler araştırıldı. Bulgular: Yetmiş yedi olguda (%68.7) anatomik varyasyon saptandı. Bu olguların 6S'inde (%84.4) birden fazla anatomik varyasyon vardı. En sık konka bülloza görüldü (n=32, %41.5). Olguların %94.6'sında mukozal patoloji saptandı. Sonuç: Sinüzite predispozisyon oluşturan anatomik varyasyonların bilgisayarlı tomografi ile ameliyat öncesi dönemde saptanmasının cerrahi tedavinin planlanmasında yol gösterici olacağı düşünüldü.

Significance of Anatomic Variations and The Use of Computed Tomography in Paranasal Sinus İnfections

Yalçın Ş., Gök Ü., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Susaman N., Demirbağ E.

Objectives: In order to determine the anatomic variations and mucosal changes that predispose to sinusitis, we studied the paranabal sinus computed tomography seans of patients who underwent functional endoscopic sinus surgery during a two-year period. Patients and Methods: The study included 112 patients (76 males, 36 females; maan age 38 years; range 18-70 years) who underwent functional endoscopic sinus surgery for chronic or recurrent sinusitis, or nasal polyposis. Preoperative paranabal CT san s were examined and anatomic variations and paranabal mucosal changes were evaluated. Results: Anatomic variations were detected in 77 patients (68.7%). Sixty-five patients (84.47%) exhibited mera ıhan one anatomic variation. The most frequent variaıien was concha bullosa encountered in 32 patients (41.5%). Mucosal abnormalites were detected in 106 patients (94.6%). Conclusion: Detection of anatomic variations using preoperative CT seans may be helpful in planning surgical treatment.

KBB Klinikleri C:2 S:3 Syf:143-147

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale