Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Larenks Kanserlerinde p53 Tümör Supresör Geni ve c-erbB-2 Onkogeninin Prognostik Önemi
 

Larenks Kanserlerinde p53 Tümör Supresör Geni ve c-erbB-2 Onkogeninin Prognostik Önemi

Öztürk S., Tatar B., Çallı Ç., Akyıldız S., Çallı A., Şahin L.

Amaç: Bu çalışmada, p53 tümör supresör geni ve c-erbB-2 onkogen ekspresyonunun larenks karsinomlarında prognostik önemi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Larenks karsinomu tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan 37 hastanın (35 erkek, 2 kadın; ort. yaş 60.1; dağılım 43-77) parafine gömülü doku kesitlerinde immünhistokimyasal yöntemle p53 ve c-erbB-2 expresyonu incelendi. Bulgular: Olguların %70'inde p53 aşırı ekspresyonu saptandı. p53 pozitifliği ile histolojik derece ve lenf nodu metastazı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki gözlendi (Kruskal Wallis testi, p<0.05). c-erbB-2 pozitifliği ise 28 olguda (%78) saptandı. c-erbB-2 pozitifliği ile klinik ve histopatolojik parametreler arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Sonuç: p53 ekspresyonunun larenks karsinomlarında iyi bir prognostik faktör olabileceği sonucuna varıldı. c-erbB-2 onkogeninin ise, larenks tümörlerinin biyolojik davranışı üzerinde, diğer prognostik faktörlerden bağımsız bir faktör olarak etkili olabileceği düşünüldü.

Prognostic İmportance of p53 Tumor Suppressor Gene and c-erbB-2 Oncagene in Laryngeal Cancers

Öztürk S., Tatar B., Çallı Ç., Akyıldız S., Çallı A., Şahin L.

Objectives: The aim of this study was to investigate the prognostic significance of p53 tumor suppression gene and c-erbB-2 proto-oncogene expressions in laryngeal carcinomas. Patients and Methods: Paraffin-embedded tissue sections of 37 patients (35 men, 2 women; mean age 60.1 years; range 43-77 years) who underwent surgery for laryngeal squamous gelI carcinoma were examined for p53 and c-erbB-2 expression by immunohistochemistry. Results: Overexpression of the p53 protein was found in 70% of patients. This finding was strongly correlated with Iymph node status and histological grade (Kruskal Wallis test, p<0.05). On the other hand, c-erbB-2 overexpression was detected in 28 specimens (78%). However, c-erbB-2 immunoreactivity did not show a statistically significant correlation with clinicopathological parameters. Conclusian: The findings of this study suggest that p53 overexpression may be a good prognostic factor in laryngeal caneers and that c-erbB-2 expressian is probably unrelated to the biological aggressiveness of these tumours.

KBB Klinikleri C:2 S:3 Syf:169-173

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale