Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Otomikaz: Klinik-Mikolojik Çalışma ve Tedavide Alkol Borik Solüsyonunun Etkinliği
 

Otomikaz: Klinik-Mikolojik Çalışma ve Tedavide Alkol Borik Solüsyonunun Etkinliği

Özcan C., Ünal M., Görür K., Öztürk C., Delialioğlu N.

Amaç: Otomikozda etyolojik ajanların ve predispozan faktör1erin neler olduğu ve topikal alkol borik solüsyonunun tedavideki etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Klinik ve otoskopik olarak otomikoz tanısı konan 50 hastanın 60 kulağı incelendi. Hastaların 30'u erkek, 20'si kadın idi; yaşları14-70 arasında değişmekteydi (yaş ort. 43.8). Bakteriyolojik ve mikolojik analizler yapıldı. Dış kulak yolu temizlendikten sonra, tedavide üç hafta süreyle topikal alkol borik solüsyonu kullanıldı. Bulgular: Altmış kulağın %56.6'sında Aspergillus türleri, %16.7'sinde Candidatür1eri, %10'unda Penicillium tür1eri izole edildi. Olguların %46.3'ünde mikst enfeksiyon bulundu. Hastaların meslekleri açısından evhanımları en büyük grubu (%30) oluşturuyordu. Kronik otit en sık görülen (%22) predispozan faktördü. Hastaların tümünde, tedavi sonucunda otomikoz iyileşti. Tedavi sırasında sistemik bir yan etkiye rastlanmadı. Üç ay içinde reküren enfeksiyon görülmedi. Sonuç: Otomikozun topikal alkol borik ile tedavisi uygulanması kolay, etkili, ucuz ve yan etkisi az bir tedavi şeklidir.

Otomycosis: A Clinicomycological Study and Efficacy of Alcohol Boric Solution in Treatment

Özcan C., Ünal M., Görür K., Öztürk C., Delialioğlu N.

Objectives: We investigated etiologic agents and predisposing factors for otomycosis and evaluated the efficacy of topical use of alcohol boric solution in its treatment. Patients and Methods: The study included 60 ears of 50 patients (30 males, 20 females, age range 17 to 70 years. maan age 43.8 years) with clinical and otoscopic diagnosis of otomycosis. Bacteriologic and mycological analyses were performed. After deaning the extemal ear canal, topical alcohol boric solution was used for three weeks. Results: Mycological examination showed Aspergillus spp. in 56.6%, Candida spp. in 16.7%, and Penicillium spp. in 10%. Mixed infection was found in 46.3%. Housewives accounted for the largest part (30%). Chronic otitis media (22%) was the most commonly encountered predisposing factoro Complete recovery was achieved in all patients. No systemic adverse events were sean during treatment and no recurrences were detected during a follow-up of three months. Conclusion: Topical use of alcohol boric solution in otomycosis is easy, rapid, effective, and inexpensive, with few side effects.

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:71-75

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale