Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Kronik Maksiller Sinüzitli Hastalarda Antrum ve Orta Meatus Kültürlerinin Karşılaştırılması
 

Kronik Maksiller Sinüzitli Hastalarda Antrum ve Orta Meatus Kültürlerinin Karşılaştırılması

Cüreoğlu S., Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M., Taştan A.S., Aktar G.S., Oktay F.M.

Amaç: Orta meatus ve maksiller antrumdan elde edilen materyallerin ekimiyle üreyen mikroorganizmalar arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı Hastalar ve Yöntemler: Çalışma, kronik sinüzit tanısıyla fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 25 hastada (13 kadın, 12 erkek; ort. yaş 33.4; dağılım 18-61) prospektif olarak yapıldı. Ameliyat sırasında direkt olarak maksiller sinüs içinden ve orta meatustan alınan materyaller aerob ve anaerob bakteri ve mantar açısından değerlendirildi. Bulgular: Yirmi bir hastanın (%84) maksiller antrum kültüründe 31 mikroorganizma izole edildi. Bunların 16'sı (%51.6) anaerob olup, en sık Propionibacterium türleriydi. En sık üreyen aerob bakteri ise Staphylococcus aureus'du. Orta meatus kaynaklı kültürlerin 22'sinden 35 mikroorganizma izole edildi. Bunlardan 22'si (%62.9) aerob olup en sık izole edilen bakteri S. aureus' du. Yapılan karşılaştırmada iki taraftan elde edilen kültür sonuçları arasında %57.1 oranında pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: Sonuçlar, orta meatus kültürünün, kronik maksiller sinüm ajan patojeninin saptanmasında maksiller antral kültüre bir alternatif olmadığını göstermektedir.

Comparison of Cultures Obtained From the Antrum and The Middle Meatus in Chronic Maxillary Sinusitis

Cüreoğlu S., Meriç F., Topçu İ., Osma Ü., Tekin M., Taştan A.S., Aktar G.S., Oktay F.M.

Objectives: The correlation between the baeterial culture results obtained from the middle meatus and maxillary antrum was investigated. Patients and Methods: This prospective study included 25 patients who underwent endoscopic sinus surgery for chronic maxillary sinusitis. During surgery, specimens from the maxillary antrum and middle meatus were obtained and cultured for aerobic and anaerobic bacteria, and tungi. Results: Thirty-one isolatas were recovered from 21 culture-positive specimens (84%) of the maxillary antrum. of these, 16 (51.6%) were anaerobic baeteria, the most common being Propionibacterium spp. Staphylococcus aureus was the most common aerobic organism. On the other hand, 35 isolatas were recovered from 22 culture-positive specimens of the middle meatus. Of these, 22 (62.9%) were aerobic baeteria and the predominant aerobic organism was S. aureus. Comparison of cultures obtained from the maxillary antrum and middle meatus showed a positive correlation in 57.1% of the isolatas. Conclusion: Because of low correlation rates, cultures from the middle mootus do not seem to be an alternative in designing organism-specific antibiotic therapy in chronic maxillary sinusitis.

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:83-87

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale