Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Parotis Kitlelerine Yaklaşımımız
 

Parotis Kitlelerine Yaklaşımımız

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Öztürk Ö., Polat Ş.

Amaç: Parotis bezi kitlelerine yaklaşımımızı değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde parotis bezi kitlesi nedeniyle tedavi edilen 102 olgu preoperatif değerlendirme, cerrahi uygulamalar, tanı yöntemleri ve takipleri ile birlikte incelendi. Olguların 56'sı erkek (%54.9), 46'sl kadın (0/045.1) idi (yaş ort. 45, dağılım 24-78). Ortalama takip süresi 5.2 yıl (dağılım 6 ay-10 yıl) idi. Bulgular: Seksen olguda benign, 22 olguda malign tümör belirlendi. Pleomorfik adenom (n=38) ve Whartin tümörü (n=17) benign tümörlerin, mukoepidermoid karsinom (n=8) ve adenoid kistik karsinom (n=5) ise malign tümörlerin çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Benign tümörler cerrahi olarak, malign tümörler cerrahi ve radyoterapi ile tedavi edildi. Uygulanan prosedürler 87 olguda süperfisyal parotidektomi, 13 olguda total parotidektomi ve bir olguda radikal parotidektomi şeklindeydi. Malign tümörlü beş olguda parotidektomiye boyun diseksiyonu da eklendi. Bir benign, dört malign tümörde rekürens görüldü. On olguda geçici fasyal parezi; dört malign, iki benign tümörlü toplam altı olguda ise kalıcı fasyal paralizi gelişti. Sonuç: Parotis kitlelerinde yerleşim yerine göre süperfisyal veya total parotidektomi uygulanması ve malign tümörlerde radyoterapi ve/veya kemoterapinin tedavi protokolüne eklenmesi ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Clinical Approach to Parotid Gland Masses

Batman Ç., Üneri C., Tutkun A., Şehitoğlu M.A., İnanlı S., Öztürk Ö., Polat Ş.

Obiectives: We evaluated the clinical approach to paratid gland masses in our institution. Patients and Methods: A total of 102 patients treated for parotid masses over a period of 10 years were reviewed with regard to preoperative evaluation, surgical procedures, diagnostic methods and postaperative follow-up. There were 56 men (54.9%) and 46 women (45.1%) with a mean age of 45 years (range 24 to 78 years). The mean follow-up was 5.2 years (range 6 months to 10 years). Results: There were 80 benign and 21 malignant tumors. The most oommon histologic diagnoses were pleomorphic adenoma (n=38) and Warthin's tumor (n=17) among benign tumors, and epidermoid carcinoma (n=8) and adenoid cystic carcinoma (n=5) among maligriant tumors. Treatment was comprised of surgery; patients with malignant tumors alsa received radiotherapy. Surgical procedures included superficial (n=87), total (n=13), and radical (n=1) parotidectomies. Neck disseclion was also performed for five malignant tumors. Five patients developed recurrences, one of which had a benign tumor. Ten patients had temporary and six patients (2 benign, 4 malignant) had permanent faciaI paraIysis. Concluslon: Superficial or total parotidectomy is the treatment of choice for parotid masses, with the addition of radiotherapy and/or chemotherapy for malignant tumors.

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:92-97

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale