Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2000 » Radikal Boyun Diseksiyonu ile Modifikasyonlarının Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı Açısından Karşılaştırılması*
 

Radikal Boyun Diseksiyonu ile Modifikasyonlarının Diseke Edilen Lenf Nodu Sayısı Açısından Karşılaştırılması*

Güneri A., Sütay S., İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Beyazgün V., Sarıoğlu S.

Amaç: Radikal boyun diseksiyonu ile modifikasyonlarında diseke edilen lenf nodu sayısı kantitatif olarak karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Boyun diseksiyonu uygulanan 196 hastanın (147 erkek, 49 kadın) dosyaları ve patoloji raporları retrospektif olarak incelendi. Bu hastalarda 188 radikal boyun diseksiyonu (RBD), 62 modifiye radikal boyun diseksiyonu (MRBD) uygulandı. Modifiye RBD'ler, yalnız internal juguler venin (n=24), yalnız spinal aksesuar sinirin (n=13), internal juguler ven ve spinal aksesuar sinirin (n=9) ve internal juguler ven, spinal aksesuar sinir ve sternokleidomastoid kabın birlikte korunduğu (n=16) ameliyatlar olmak üzere dört grupta incelendi. Ameliyat öncesinde kemoterapi ya da radyoterapi gören hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Cerrahiyle çıkarılan örnek başına düşen lenf nodu sayısı ortalaması RBD'de 31.98 iken, MRBD gruplarında sırasıyla 24.54, 29.15, 26.00 ve 20.63 bulundu. Radikat boyun diseksiyonu ile modifikasyonları arasında lenf nodu sayısı ortalamaları açısından anlamlı farklılık görüldü. Yapılan ikili karşılaştırmalarda da RBD ile MRBD 4. grubu arasında anlamlı farklılık saptandı. Sonuç: Değişik modifiye radikal boyun diseksiyonu tiplerinde, boyunda korunan anatomik yapı sayısının artması ile diseke edilen lenf nodu sayısının azaldığı görüldü.

Comparison of Radical Neck Dissection and İts Modifications in Terms of The Number of Lymph Nodes Dissected

Güneri A., Sütay S., İkiz A.Ö., Erdağ T.K., Beyazgün V., Sarıoğlu S.

Objectives: The number of Iymph nodes dissected in surgical specimens of radical neck dissection and its modifications were compared. Patients and Methods: We reviewed hospital records and pathology reports of 196 patients (147 mates, 49 females) who underwent neck dissections for head and neck cancers. The procedures induded 188 radicat (RND, n=188) and modified radical (MRND, n=62) neck dissections. Modified RNDs were divided into four groups in which (i) only the internal jugular vein (n=24), (ii) only the spinal accessory nerve (n=13), (iii) the internal jugular vein and the spinal accessory nerve (n=9), erel (iv) the internal jugular vein, spinal accessory nerve and the stemocleidomastoid muscle (n=16) were preserved. Patients who received preoperative chemotherapy or radiotherapy were excluded. Results: The mean number of Iymph nodes dissected per specimen was 31.98 in RNDs and 24.54, 29.15, 26.00, and 20.63 in MRND groups, respectively. A statistically significant difference was found in the mean number of dissected Iymph nodes between RND and MRND. Pair-wise comparisans showed a significant difference between RND and the fourlh group of MRND. Conclusion: it was found that, in neck dissections the more anatomic structures are preserved, the fewer Iymph nodes are dissected.

KBB Klinikleri C:2 S:2 Syf:98-102

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale