2001

1. Sensorinöral İşitme Kayıplarında Saf-ses Odyometriye Alternatif Bir Teknik: DPOAE
An Alternative Technique to Pure-tone Audiometry in Sensorineural Hearing Loss: DPOA
2. Zihinsel Özürlü Olguların İşitme Taramasında Transient-evoked Otoakustik Emisyonlar
Otoacoustic Emissions in The Evaluation of Hearing Status of Mentally Retarded Patients
3. Orta Kafa Çukuru Yaklaşımlarımız
Middle Cranial Fossa Approaches
4. Kobaylarda (Guinea Pig) Topikal Mitomisin C Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkisi
The Effect Of Topical Mitomycin-C On Guinea Pig Myringotomies
5. Kronik Tonsinitli Çocuklarda Alerjik Rinit Görülme Sıklığı
The Prevalence of Allergic Rhinitis in Children with Chronic Tonsillitis
6. Baş - Boyun Kanserlerinin Rekonstrüktif Cerrahisinde Pektoralis Majör Myokütan Flep Uygulamalarımız
The Pectoralis Major Myocutaneous Flap in Reconstructive head and Neck Surgery
7. Supraglottik Larenjektomi ve Boyna Yaklaşım: Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar
Supraglottic Laryngectomy and Approach to The Neck: Oncologic and Funetional Results
8. İki Taraflı Peritonsiller Apse
Bilateral Peritonsillar Abscess
9. Parafarenjeal Rabdomiyom
A Case of Rhabdomyoma of The Parapharyngeal Space
10. Kronik Tonsinitli Çocuklarda İmmün Sistemde Hümoral Ve Hücresel Değişiklikler
Changes In Humoral And Cellular İmmnne Response İn Children With Chronic Tonsillitis
11. Sekonder Sifilizin Oral Mukozal Lezyonları: Olgu Sunumu
Oral Mucosal Lesions of Secondary Syphilis: A Case Report
12. Nadir Görülen Bir Sendrom: Treacher Collins
Treacher Collins Syndrome
13. Kekemelik: Patogenez ve Tedavi
Stuttering: Pathogenesis and Treatment
14. Ameliyat Öncesi Uygulanan İntravenöz Tek Doz Sternidin Tonsillektomi Sonrası Döneme Etkileri
The Effect of Preoperative İntravenous Single Dose Steroid Administration on Posttonsillectomy Period
15. Baş-boyun Epidermoid Kanseri ile Epstein - Barr Virüsü Arasındaki İlişki
The Relationship Between Epstein-Barr Virus and Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
16. Tükürük Bezi Tümörleri
Salivary Gland Tumors
17. Alerjik Rinitte Epikütan MuItitest'in Spesifik IgE Düzeyine Göre TanısaI Değeri*
Diagnostic Value of Epicutaneous Multi-test Regarding to The Level of Specific IgE in Allergic Rhinitis
18. Sublabial İnsizyon ve Burun tabanı Flebi ile Septal Perforasyon Onarımı
Reconstruction of Septal Perforation with Sublabial İncision and Nasal Base Flap
19. Oral Kavite ve Orofarenks Kanserlerinde Mandibula Tutulumunun Belirlenmesinde Klinik ve Radyolojik...
The Role of Clinical and Radiologic Examination in The Detection of Mandibular İnvolvement İn Cancer of The Oral...
20. Burun Ucu Elevasyonu Manevrasının Anterior Elektrorinomanometri ile İncelenmesi*
Evaluation of Nasal Tip Elevation Maneuver by Means of Electrorhinomanometry
21. Larenjeal Tüberküloz
Laryngeal Tuberculosis
22. Süspansiyon Larengoskopi Sırasında Oluşan Lingual Sinir Paralizisİ
Lingual Nerve Palsy Associated with Suspension Laryngoscopy
23. A Modification of Nasal Septal Dermoplasty in Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia*
Herediter Hemorajik Telanjiektazide Nazal Septal Dermoplasti Tekniğinin Modifikasyonu
24. İlginç Seyirli Baş Dönmesi Olan Bir Olguda Üç Yıllık İzlem Sonuçları
A Three-year Follow up of a Patient with a Complex Course of Dizziness
25. Konjenital Petroz Apeks Kolesteatomu
A Case of Congenital Petrous Apex Cholesteatoma
26. Maksillofasyal Kırıklarda Miniplak Uygulama Prensipleri
Principles of Miniplate Application in Maxinofacial Fractures
27. Gebelerde Tükürük Bezi Sekresyonlarında Ortaya Çıkan Değişikliklerin Değerlendirilmesi *
Evaluation Of Alterations İn Salivary Gland Secretions During Pregnancy
28. Postlarenjektomi Saliver Fistülünün Polimetilmetakrilat Plak İle Tedavisi: Olgu Sunumu
Management Of A Postlaryngectomy Fistula With A Polymethy Lmethacry La Te Plaque: A Case Report
29. Frontal Sinüs Mukoseline Bağlı Gelişen Orbital Fistül
A Case Of An Orbital Fistula Secondary To A Frontal Sinus Mucocele
30. Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Parafarenjeal Schwannoma: Olgu Sunumu
Parapharyngeal Schwannnoma Arising From The Cervical Symphathetic Chain: A Case Report
31. Nazal Valv
The Nasal Valve

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale