Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Supraglottik Larenjektomi ve Boyna Yaklaşım: Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar
 

Supraglottik Larenjektomi ve Boyna Yaklaşım: Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlar

Babila A., Erkam Ü., Özdemir N., Kocatürk S., Uzun H., Kurukahvecioğlu S.

Amaç: T1 ve seçilmiş T2, T3 ve T4 supraglottik kanserde supraglottik horizontal larenjektomi (SHL) ve boyun diseksiyonunun sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimizde SHL yapılan 52 hasta (ort. yaş 51) ve 90 boyun diseksiyon materyali retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların tümü erkekti. Takip süresi ortalaması 4.5 yıl (dağılım 3-6.5 yıl) idi. Bulgular: Ameliyat sonrası boyun diseksiyonu materyalinin incelenmesi sonucunda servikal lenf nodu metastaz oranı %44, gizli metastaz oranı %21, genel kontralateral metastaz oranı %21 bulundu. Lokal kontrol oranı klasik SHL yapılan olgularda %89, genişletilmiş SHL yapılan olgularda %60 idi. Genel boyun kontrol oranı %86, üç yıllık sağkalım %81 bulundu. Tüm hastalar dekanüle edildi. Bir hastada fonksiyonel sonuçlardan dolayı total larenjektomi yapıldı. Sonuç: ileri lezyonlar bile olsa, tümörün ventrikülün altına ilerlememesi şartıyla, seçilmiş supraglottik kanserlerde SHL etkili bir tedavi yöntemidir.

Supraglottic Laryngectomy and Approach to The Neck: Oncologic and Funetional Results

Babila A., Erkam Ü., Özdemir N., Kocatürk S., Uzun H., Kurukahvecioğlu S.

Objectives: To evaluate the results of supraglottic horizontal laryngectomy (SHL) and neck dissection for T1 and selected T2, T3, and T4 supraglottic cancers. Patients and Methods: Fifty-two patients who had undergone SHL and 90 neck dissection specimen s were retrospectively evaluated. All patients were men (mean age 51 years). The maan followup period was 4.5 years (range 3 to 6.5 years). Results: Histopathologic examination of neck dissection specimens showed cervical Iymph node metastasis in 44%, occult metastasis in 21 %, and an overall contralateral metastasis rafa of 21 %. Local control rates in classic and extended SHL were 89% and 60%, respectively. The overall neck control rafa was 86%, the overall three-year survival was 81%. All patients were decannulated. One patient required total laryngectomy because of functional results. Conclusian: Even for some advanced lesions, provided the tumor has not extended below the ventricle, SHL is a reliable surgical approach for selected supraglottic careinomas.

KBB Klinikleri C:3 S:2 Syf:101-107

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale