Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Ameliyat Öncesi Uygulanan İntravenöz Tek Doz Sternidin Tonsillektomi Sonrası Döneme Etkileri
 

Ameliyat Öncesi Uygulanan İntravenöz Tek Doz Sternidin Tonsillektomi Sonrası Döneme Etkileri

Özdem C., Aygenç E., Tuncel Ü., Gür E., Özdoğan L.

Amaç: Ameliyattan önce intravenöz tek doz steroid uygulanmasının tonsillektomi sonrası oluşan morbidite üzerine etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çift-kör, prospektif, kontrollü çalışmaya tonsillektomi yapılan 120 hasta (66 erkek, 54 kadın) alındı. Rastgele seçimle hastaların yarısına ameliyat öncesinde 1 mglkg (en çok 50 mg) steroid intravenöz olarak uygulandı; yarısına ise plasebo verildi. Altmış beş hastada (ort. yaş 8.4; dağılım 3-17) genel anestezi, 55 hastada (ort. yaş 20.8; dağılım 1544) lokal anestezi kullanıldı. Ameliyat sonrasında, ilk iki saat 15 dakikada bir; sonraki 24 saatte ise iki saatte bir kez kalp tepe atımı, ateş ve kan basıncı ölçüldü; ayrıca trismusu değerlendirmek amacıyla 6, 12 ve 24. saatlerde ve birinci haftada interinsisör mesafe kaydedildi. Ağrı değerlendirilmesinde görsel analog skala kullanıldı. Bulgular: Steroid verilen grupta ameliyat sonrası erken dönemde ağızdan alıma geçişin daha kolay olduğu, birinci günde ek analjezik ihtiyacının daha az olduğu ve birinci hafta sonunda trismusun daha az oluştuğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Ameliyat öncesinde intravenöz tek doz steroid uygulanmasının ameliyat sonrası dönemde sorunları azaltmada etkili olduğu görüldü.

The Effect of Preoperative İntravenous Single Dose Steroid Administration on Posttonsillectomy Period

Özdem C., Aygenç E., Tuncel Ü., Gür E., Özdoğan L.

Objectives: We investigated the effect of preoperative intravenous steroid administration on tonsillectomy-associated morbidity. PatienIs and Methods: In a double-blind, prospective, and controlled stucly design, tonsillectomy was performed in 120 patients (66 males, 54 females). Sixty patients were randomly assigned to receive steroid (1 mglkg, maximum 50 mg) and others to placebo, both intravenously. Operation was performed under general anesthesia in 65 patients (mean age 8.4 years; range 3-17 years) and local anesthesia in 55 patients (mean age 20.8 years; range 15-44 years). Postoperatively, the heart rate, fever, and blood pressure were assessed every 15 minutes within the first two hours and then every two hours within the next 24 hours. Trismus was measured from the inter-inasor distance at 6, 12, 24 hours and at the and of the first week after the operation. Pain was evaluated with the use of visual analogue scale. Results: Steroid-receiving patients showed better transition to oral intaka in the early postoperative period, received fewer analgesics on the first postoperative day, and less trismus at the and of the first week (p<0.05). Conclusion: Preoperative intravenous single dose steroid administration improves postoperative morbidity after tonsillectomy.

KBB Klinikleri C:3 S:1 Syf:7-11

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale