Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Vertigonun Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Araştırılması*
 

Vertigonun Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Araştırılması*

Cengiz M., Uğuz M.Z., Erdoğan N., Pınar E., Önal K.

Amaç: Vertigo veya vertigo benzeri yakınmaları olan hastalarda, vertebrobaziler sistem (VBS), beyin sapı ve iç kulağın etyoloji açısından incelenmesinde manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve manyetik rezonans anjiografinin (MRA) etkinliği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Vertigo yakınmasıyla takip edilen 47 hasta (16 erkek, 31 kadın; ort. yaş 50; dağılım 28-74) MRG ve MRA teknikleri ile araştırıldı. Elde edilen vasküler, tümöral, enflamatuyar ve benzeri patolojiler değerlendirildi. Bulgular: Manyetik rezonans görüntülemede en sık beyin ve beyin sapında laküner infarkt (n=10) alanları gözlendi. Ayrıca, atrofik değişiklikler (n=3) , multipl skıerez plakları (n=2), akustik nöroma (n=1) ve nörinit (n=1) ile uyumlu bulgular saptandı. Manyetik rezonans anjiyografi tetkikleri sonucunda ise vertebrobaziler sistemin büyük arterlerinde aterosklerotik stenoz (n=4), tortiozite (n=3) , oklüzyon (n=1), hipoplazi (n=2) ve vasküler loop formasyonu (n=4) izlendi. Hasta grubu içinde hipertipidemi (n=16), hipertansiyon (n=4) , diabetes mellitus (n=4) gibi sistemik patolojilere de önemli oranda rastlandı. Sonuç: Vertigo etyolojisinin belirlenmesinde vasküler, sistemik, neoplastik ve enflamatuvar nedenler göz önünde bulundurulmalı ve bunlar MRG ve MRA ile araştırılmalıdır.

Investigation of Vertigo by Agnetic Resonance Imaging and Agnetic Resonance Angiography

Cengiz M., Uğuz M.Z., Erdoğan N., Pınar E., Önal K.

Objectives: To investigate the value of magnetic resonance imaging (MRI) and magnetic resonance angiography (MRA) in the evaluation of vertebrobasilar system, brain stern, and inner ear in patients with vertigo or vertiginous symptoms. Patients and Methods: Forty-seven patients (16 men, 31 women; mean age 50 years; range 28-74 years) presenting with vertiginous symptoms were evaluated by MRI and MRA. Vascular, neoplastic, and inflammatory findings were analyzed. Results: The most common findings of MRI were lacunar infarction sites (n=10) in the brain and brain stern. Atrophic changes (n=3), multiple selerosis plaques (n=2), acoustic neuroma (n=1), and neuritis (n=1) were also encountered. Magnetic resonance angiography revealed atheroselerotic stenosis (n=4), tortiosity (n=3), ocelusion (n=1), hypoplasia (n=2), and vascular loop formations (n=4) in large arteries of the vertebrobasilar system. The incidence of diseases such as hyperlipidemia (n=16), hypertension (n=4), and diabetes mellitus (n=4) was notably high. Conclusion: Investigation into the etiology of vertigo should inelude vascular, systemic, neoplastic, and inflammatory diseases, for which MRI and MRA should be considered.

KBB Klinikleri C:4 S:1 Syf:7-11

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale