Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Tinnituslu Hastalarda Vertebrobaziler Sistemin Transkranyal Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
 

Tinnituslu Hastalarda Vertebrobaziler Sistemin Transkranyal Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi

Katılmış H., Pınar E., Akyıldız S., Kopar A., İlknur A. E., Öztürk V.

Amaç: Tinnituslu hastalarda transkranyal Doppler (TKD) ultrasonografi ile vertebrobasiler sistem değerlendirildi. . Hastalar ve Yöntemler: iki taraflı tinnitus şikayeti bulunan 25 hastada (18 kadın, 7 erkek; ort. yaş 49.8; dağılım 22-70) TKD ultrasonografi ile vertebral arterlerin akım hızındaki değişiklikler incelendi. Bu hastaların bulguları, benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı 15 kişiden oluşan kontrol grubu (9 kadın, 6 erkek) ile karşılaştırıldı. Bulgular: Dört hastada vertebral arter akım hızlarında iki taraflı azalma (vertebrobasiler iskemi) saptandı. iki hastada da vertebral arter akım hızı bir tarafta artmış bulundu. Bu durum, hastalardan birinde vazospazm, diğerinde vertebrobasiler iskemi lehine yorumlandı. Hasta ve kontrol gruplarında sağ ile sol vertebral arterlerin ortalama akım hızları ve en yüksek akım hızları arasında (p>0.05) ve iki grup arasında toplam ortalama akım hızları ve toplam en yüksek akım hızları açısından anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05). Sonuç: Koklea-vestibüler semptomları olan seçilmiş olgularda TKD ultrasonografinin etyolojinin araştırılmasında kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Evaluation of The Vertebrobasilar System by Transcranial Doppler Ultrasonography in Patients with Tinnitus

Katılmış H., Pınar E., Akyıldız S., Kopar A., İlknur A. E., Öztürk V.

Objectives: We evaluated vertebrobasilar system with the use of transcranial Doppler (TCD) ultrasonography in patients with tinnitus. Patients and Methods: Alterations in the vertebral artery flow rate was investigated by TCD ultrasonography in 25 patients (18 females, 7 males; mean age 49.8 years; range 22 to 70 years) with bilateral tinnitus. The results were compared with those of a control group consisting of 15 age- and sex-matched healthy volunteers (9 females, 6 males). Results: Four patients were found to have bilaterally deereaged vertebral artery flow rates attributed to vertebrobasilar ischemia. Two patients exhibited increased vertebral artery flow on one side, which was interpreted as vasospasm in one, and vertebrobasilar ischemia in the other. No significant differences were detected in the maximal and the average flow rates of the right and left vertebral arteries (p>0.O5). Similarly, overall mean flow rates and overall maximal flow rates did not differ significantly between the two groups (p>0.05). Conclusion: Transcranial Doppler ultrasonography may prove to be helpful in the investigation of etiology in selective patients with cochleovestibular symptoms.

KBB Klinikleri C:4 S:1 Syf:12-17

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale