2003

1. Çocuklarda Akut Otitis Media ve Sensorinöral İşitme Kaybı
Acute otitis media and sensorineural hearing loss in children
2. Endüstriyel Gürültüye Maruz Kalan İşçilerde Odyolojik Test Sonuçları
Audiological Test Results in Workers Exposed to İndustrial Noise
3. Kronik Otitis Eksterna Etyolojisinde Kontakt Duyarlılığın Rolü
The role of contact hypersensitivity in chronic otitis externa
4. Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi Kesitlerinde Sekonder Orta Konka Sıklığı *
The İncidence of The secondary Nasal Middle Concha on Computed Tomography Seans of The Paranasal Sinuses
5. Erzurum'da Alerjik Rinitli Hastalarda Prik Testi Sonuçları*
Prick Tests Results in Patients With Allergic Rhinitis in Erzurum
6. Servikal Özofagus ve Hipofarenks Malign Tümörlerinde Gastrik Pull-up ile Rekonstrüksiyon
Reconstruction with Gastric Pull-up in Malignant Tumors of The Cervical Esophagus and Hypopharynx
7. Malign Periferik Sinir Kılıfı Tümörü: Olgu Sunumu
A Case of Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor
8. Akustik Nörinom Nükslerinde Otolojik Yaklaşım
Otological Approach in Residual Acoustic Neurinoma: A Case Report
9. Rinoskleroma: Olgu Sunumu
Rhinoscleroma: A Case Report
10. Çocuklarda İzole Sfenoid Sinüzit: Üç Olgu Sunumu
Pediatric İsolated Sphenoid Sinusitis: Report of Three Cases
11. İntrakranyal Yayılım Gösteren Nazofarenks Malign Lenfoması*
Nasopharyngeal Malignant Lymphoma with İntraeranial İnvolvement
12. Biyoakustik Deneylerde ve Çevrede Gürültü Ölçme Standartları
Standards of Noise Measurement in Bioacoustic Experİments and Environment
13. Yatılı bölge okulu öğrencilerinde kronik otitis media sıklığı
The prevalence of chrome otitis media İn regional boarding-school children
14. Flying wings yöntemi ile semer burun tamiri
Reconstruction of saddIe nose with the flying wings method
15. Septum deviyasyonlu hastalarda mukosiliyer klirens
Mucociliary clearance in patients with septal deviation
16. Birinci ve İkinci brankiyal yarık anomalilerinde cerrahi sonuçlarımız
Surgical results for the first and second branchial cleft anomalies
17. Multinodüler türde lingual tiroit: İki olguda farklı bulgular
Lingual thyroid with multinodular goiter: two cases with diverse presentations
18. İntrakranyal yayıIımIı juvenil nazofarenks anjiyofibromu: Olgu sunumu
A case of juvenile nasopharyngeal angiofibroma with intracranial extension
19. Vagal paragangliom: Olgu sunumu
A case of vagal paraganglioma
20. Baş-boyun malign melanornlarında tanı, evrelerne ve cerrahi tedavi ilkeleri
Head and neck malignant melanoma: diagnosis, staging, and treatment
21. Van Gölü suyunun normal orta kulak mukozasına etkisi: Tavşanda deneysel çalışma
The effects of Van Lake water on the middle ear mucosa: an experimental study in rabbits
22. Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde kanalit repozısyon manevrası
The efficacy of canalith repositioning maneuver in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo
23. Okul öncesi çocuklarda bifid uvula ile rekürrent otitis media arasındaki ilişki
The association between bifid uvula and recurrent otitis media in preschool children
24. Anterior burun tamponunun orta kulak basıncı üzerine etkisi
The effect of anterior nasal packing on middle ear pressüre
25. Lupus vulgaris: Bir olguda burun mukozası tutulumu
Lupus vulgaris: a case with involvement of the nasal mucosa
26. Tüberküloz paroti tisleri: Dört olgu sunumu
Tuberculous parotitis: a report of four cases
27. Parotisin kistik lenfanjiyomu ve ince iğne aspirasyon biyopsisinin yol açtığı sorunlar
Cystic lymphangioma of the parotid gland and complications resulting from fine-needle aspiration biopsy
28. Frey sendromlu bir olguda botulinum toksin A uygulaması
Therapeutİc use of botulinum toxin A in a patient with Frey's syndrome

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale