Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Endüstriyel Gürültüye Maruz Kalan İşçilerde Odyolojik Test Sonuçları
 

Endüstriyel Gürültüye Maruz Kalan İşçilerde Odyolojik Test Sonuçları

Ayçiçek A., Sınmaz D.

Amaç: Bir kağıt fabrikasındaki endüstriyel gürültünün işitme üzerine etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Gürültü düzeyi 85-95 dB arasında değişen bir kağıt fabrikasında çalışan 149 erkek işçinin (ort. yaş 40; dağılım 20-56) rutin KBB muayenesi yapıldı. Kulakta ek patolojisi olan olgular çalışma dışı bırakıldı. Saf-ses odyometri ile işitme eşikleri ölçüldü. işçilerin kişisel sağlık dosyaları taranarak, önceki yıllara ait odyolojik test sonuçları yeni ölçümler ile birlikte değerlendirildi. Bulgular: Doksan altı işçi de (%63.7) endüstriyel gürültüye bağlı işitme kaybı saptandı. Gürültü düzeyi açısından 85-89 dB arası gürültü ile 90 dB ve üzerinde gürültüden etkilenen işçiler arasında, 35 yaş altı ve üstü işçiler arasında işitme kaybı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı (p<0.05). Saf-ses odyometri sonuçlarında, işitme kaybının on yıldan sonra anlamlı olarak (p<0.05) yüksek ve pes frekanslara doğru yayıldığı saptandı. Sonuç: Erişkin sensorinöral işitme kaybı önemli oranda gürültüden kaynaklanır. Gürültü kaynaklı işitme kayıpları tıbbi olarak tedavi edilemese de koruyucu önlemler ile önemli derecede önlenebilir.

Audiological Test Results in Workers Exposed to İndustrial Noise

Ayçiçek A., Sınmaz D.

Objectives: We investigated the effect of industrial noise on hearing lass a paper factory. Patients and Methods: The study included 149 mal e workers (mean age 40 years; range 20 to 56 years) of a paper factory having noise levels ranging from 85 to 95 db. All workers underwent otolaryngological examination; those who had otherwise ear diseases were excluded. Hearing threshold s were measured by pura-tane audiometry. Previous records of the workers were reviewed and the findings were compared. Results: Industrlal noise-induced hearing lass was detected in 96 workers (63.7%). Statistically significant differences were found between hearing losses of workers (i) exposed to noise levels of 85 to 89 dB and above 90 dB, and (ii) with ages equal to or younger than 35 years and above 35 years (p<0.05). Pure-tone audiometry findings showed that hearing losses significantly extended from 3000-6000 Hz to lower and higher frequencies after ten-years of exposure (p<0.05). Conclusion: Adult sensorineural hearing loss intimate association with noise. Although itbe cured medically it may be prevented or minimised by appropriate preventive measures.

KBB Klinikleri C:5 S:1 Syf:11-15

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale