Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Birinci ve İkinci brankiyal yarık anomalilerinde cerrahi sonuçlarımız
 

Birinci ve İkinci brankiyal yarık anomalilerinde cerrahi sonuçlarımız

Uyar Y., Özer B., Ülkü Ç.H., Yaman H.

Amaç: Birinci ve ikinci brankiyal yarı k anomalisi nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan olgular, cerrahi teknikler, sonuçlar ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Yirmi dört hasta (16 kadın, 8 erkek; ort. yaş 24; dağılım 7-64) retrospektif olarak incelendi. Tüm olgular ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi/manyetik resonans görüntüleme ve/veya fistülogram ile değerlendirildi. ikinci brankiyal yarık anomalilerinde, kist için transservikal yaklaşım, fistül için ikili horizontal servikal insizyon uygulandı. Birinci brankiyal yarık anomalisinde fasyal sinir ortaya konarak eksizyon yapıldı. Olgularda ameliyat sonrası komplikasyon ve nüks araştırıldı. Ortalama izlem süresi 74 ay (dağılım 10-116 ay) idi. Bulgular: Üç olguda (% 12.5) birinci (1 kist, 2 fistül), 21 olguda (%87.5) ikinci brankiyal yarık anomalisi (5 fistül, 16 ki st) saptandı. Birinci brankiyal yarık anomalili olgular daha önce birden fazla ameliyat geçirmişlerdi. Bilgisayarlı tomografi/manyetik resonans görüntuleme kistik lezyonlarda cerrahi sınırları belirlemede önemli bir tanı aracı iken, fistül oluşumlarında daha sınırlı bilgi sağladı. Tüm olgularda lezyon tam olarak rezeke edildi. Hiçbir olguda komplikasyon ya da nüks gelişmedi. Sonuç: Erken tanı ve doğru cerrahi teknik uygulanan brankiyal yarık anomalilerinde komplikasyon ve nüks oranı düşmektedir.

Surgical results for the first and second branchial cleft anomalies

Uyar Y., Özer B., Ülkü Ç.H., Yaman H.

Objectives: We evaluated patients who underwent surgery for the first and second branchial cleft anomalies with regard to the surgical techniques employed, the results of surgery, and complications. Patients and Methods: Twenty-for patients (16 females, 8 males; mean age 24 years; range 7 to 64 years) were reviewed. All the patients were evaluated by ultrasonography, computed tomography/magnetic resonance imaging, and/or fistulography. For the second branchial cysts and fistulae, the transcervical approach and double horizontal cervical incisions were applied, respectively. Excision was performed with facial nerve exploration for the first branchial cleft anomalies. Complications and recurrences were sought during a mean follow-up period of 74 months (range 10 to 116 months). Results: Three patients (12.5%) had the first (1 cyst, 2 fistulae) and 21 patients had the second (5 cysts, 16 fistulae) branchial cleft anomalies. The former group had had multiple operationgo Computed tomography and magnetic resonance imaging were helpful in providing information for cystic lesions, while they had limited value in fistulae. The lesions were completely resected in all cases. No complications or recurrences were encountered. Conclusion: Branchial cleft anomalies have low complication and recurrence rates if theyare diagnosed earlyand treated by an appropriate surgical technique. .

KBB Klinikleri 2003/5-2 Sy:83-88

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale