Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde kanalit repozısyon manevrası
 

Benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavisinde kanalit repozısyon manevrası

Akkuzu B., Avcı S., Çaylaklı F.

Amaç: Kliniğimizde tedavi edilen posterior semisirküler kanal tutulumlu benign paroksismal pozisyonel vertigolu (BPPV) olguların klinik sonuçlarını değerlendirdik. Hastalar ve Yöntemler: Benign paroksismal pozisyonel vertigo nedeniyle tedavi edilen 102 hasta (72 kadın, 30 erkek; ort. yaş 50.5; dağılım 15-85) incelendi. Hastaların tümüne Dix-Hallpike testi uygulandı. Tipik nistagmus saptanan hastalar Epley tarafından tarif edilen manevradan birkaç modifikasyon ile ayrılan kanalit repozisyon manevrası (KRM) ile tedavi edildi. Hastalar üç gün aralıklarla kontrollere çağırılarak KRM, Dix-Hallpike testi negatifleşinceye kadar tekrarlandı. Bulgular: Hastaların 63'ünde sağ kulak, 33'ünde sol kulak etkilenmişti. Altı hastada her iki kulakta tutulum vardı. Kanalit repozisyon manevrasını takiben bulgular 69 hastada bir seans (%67.6), 23 hastada iki seans (%22.5), altı hastada üç seans (%5.9), iki hastada dört seans (%2) sonunda kayboldu. Tedavi sonrasında altı ay içinde beş hastada nüks görüldü; bu olgular da bir kez KRM tedavisiyle iyileşti. Takip edilemeyen iki hastada (%2) KRM başarısız olarak kabul edildi. Sonuç,: Kanalit repozisyon manevrasının %98'lik başarı oranı ile BPPV tanılı hastalarda etkin bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varıldı.

The efficacy of canalith repositioning maneuver in the treatment of benign paroxysmal positional vertigo

Akkuzu B., Avcı S., Çaylaklı F.

Objectives: We evaluated the clinical results of treatment in patients with benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) of posterior semicircular canal involvement. Patients and Methods: The study included 102 patients (72 females, 30 males; mean age 50.5 years; range 15 to 85 years) with BPPV. Dix-Hallpike test was performed in all the patients. Patients with typical nystagmus were treated with the canalith repositioning maneuver (CRM), a modified form of the Epley's maneuver. Follow-up examinations were performed at three-day intervals, until a negative result was obtained by the Dix-Hallpike test. Results: Benign paroxysmal positional vertigo was detected in the right ear in 63 patients and in the left ear in 33 patients. Six patients had bilateral involvement. Following CRM, symptoms disappeared after one session in 69 patients (67.6%), after two sessions in 23 patients (22.5%), after three sessions in six patients (5.9%), and after four sessions in two patients (2%). Recurrence was detected in five patients within six months of treatment, all of whom responded to one session of CRM. Two patients who were lost to follow up were regarded as the only failures (2%). Conclusion: With a success rate of 98%, CRM proved to be very effective in BPPv. .

KBB Klinikleri 2003/5-3 Sy:134-137

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale