Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Okul öncesi çocuklarda bifid uvula ile rekürrent otitis media arasındaki ilişki
 

Okul öncesi çocuklarda bifid uvula ile rekürrent otitis media arasındaki ilişki

Koç C., Arıkan O.K.

Amaç: Okul öncesi çocuklarda bifid uvula varlığı ile rekürrent otitis media görülme sıklığı arasındaki ilişki değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, akut otitis medianın en sık görüldüğü yaşlar olan 0-4 yaş grubunda yer alan, belirgin ya da submukozal yarık damak patolojisi olmaksızın izole bifid uvula belirlenen 36 çocuk alındı. Olgular akut otitis media ataklarının sıklığı açısından 12 ay süreyle izlendi. Kontrol grubu olarak da, çalışma grubu olgularıyla aynı yaş ve cinsiyette eşleştirilmiş 36 çocuk seçildi. Bulgular: Bir yıl içinde dört ile sekiz kez arasında akut otitis media atağı geçirme oranı bifid uvulalı grupta %30.6 (11 hasta), kontrol grubunda %13.9 bulundu (p<0.05). Bir yıl içinde sekizin üzerinde atak geçirme oranı ise bifid uvulalı grupta % 11.1, kontrol grubunda %2.8 idi. Sonuç: Bifid uvulalı çocukların, kontrol grubuna göre rekürrent otitis mediaya daha yatkın oldukları belirlendi. Muayene sırasında bifid uvulası fark edilen çocuklar, otolojik sorunların gelişmesini önlemek açısından yakından izlenmelidir.

The association between bifid uvula and recurrent otitis media in preschool children

Koç C., Arıkan O.K.

Objectives: We assessed the association between the presence of bifid uvula and the incidence of recurrent otitis media in preschool children. Patients and Methods: The study included 36 preschool children at ages O to 4 years, who were found to have isolated bifid uvula without any associated cleft palate or submucous cleft palata abnormalities. The frequency of acute otitis media attacks was noted in the patient group throughout a 12month duration. The results were compared with those of an age- and sex-matched control group. Results: There was a significant difference between the patient (30.6%, n=11) and control (13.9%, n=5) groups with respectto the frequency of acute otitis media attacks, being in the range of tour to eight times (p<0.05). In addition, 11.1 % of patients experienced more than eight attacks, which was 2.8% in the controls. Conclusion: Our data show that children with bifid uvula are more susceptible to the development of recurrent otitis media and, in order to prevent impending otologic problems, a close surveillance is required starting from the time bifid uvula has been documented.

KBB Klinikleri 2003/5-3 Sy:138-141

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale