Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2004 » Tinnituslu Hastalarda Serum Çinko Düzeyi
 

Tinnituslu Hastalarda Serum Çinko Düzeyi

Akbaş Y., Pata Y.S., Ünal M., Uzun L.

Amaç: Subjektif tinnitus yakınması olan hastaların serum çinko düzeylerinde, tinnitusu olmayan sağlıklı gruba göre bir farklılık olup olmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Tinnituslu 27 olgu (11 kadın, 16 erkek; ort. yaş 46.7; dağılım 33-62) ve sağlıklı 20 olgunun (11 kadın, 9 erkek; ort. yaş 47; dağılım 29-65) serum çinko düzeyleri atomik absorbsiyon yöntemi ile ölçüldü. Elde edilen sonuçlar Student’s t testi ile değerlendirildi. Bulgular: Yirmi yedi tinnituslu olgunun beşinde ve 20 kontrol olgusunun üçünde serum çinko düzeyinde normale göre azalma saptandı (<130 mg/dl). Tinnituslu hastalardaki ortalama serum çinko düzeyi 149.22 mg/dl iken sağlıklı olgulardaki ortalama serum çinko düzeyi 159.00 mg/dl olarak saptandı. Her iki grubun sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunamadı (p>0.05). Sonuç: Serum çinko düzeyi açısından, tinnituslu hastalarla normal bireyler arasında fark bulunamamıştır. Tinnitus ile çinko arasında literatürde bildirilen olası etyopatogenetik ilişki hakkında daha detaylı klinik ve deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır.

Serum Zinc Levels İn Patients With Tinnitus

Akbaş Y., Pata Y.S., Ünal M., Uzun L.

Objectives: To investigate the possible relationship between subjective tinnitus and serum zinc level. Patients and Methods: In this study, we investigated serum zinc level of 27 patients with subjective tinnitus (11 females, 16 males; mean age 46.7 years, range 33-62 years) and 20 healthy individuals (11 females, 9 males; mean age 47 years, range 29-65 years). Serum zinc level was detected by atomic absorpsion. Results: Average serum zinc level was 149.22 mg/dl in the tinnitus group, and 159.00 mg/dl in the control group. We did not find a statistically significant difference between tinnitus and control groups (p>0.05). Conclusion: There was no significant difference between patients with tinnitus and healthy subjects with respect to serum zinc levels. Further clinical and experimental studies are needed to delineate the exact role of zinc in the etiopathogenesis of tinnitus.

KBB Klinikleri 2004;6(1-3):22-24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale