2005

1. Hiperlipidemi Ve Sensorinöral İşitme Kaybı İlişkisi: Olgu Sunumu
Correlation Between Hyperlipidemia And Sensorineural Hearing Loss: A Case Report
2. Benign Trakeal Stenozda Endoskopik Yerleştirilebilen Metal Stent Uygulaması
Endoscopically Placed Metal Stents For The Management Of Benign Tracheal Stenoses
3. Hemanjiyomlar, Vasküler Ve Lenfatik Malformasyonlar
Hemangiomas, vascular and lymphovenous malformations
4. Alport Sendromu: İki Olgu Sunumu
Alport Syndrome: Two Cases Report
5. Juvenil Nazofarengeal Anjiyofibrom Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar
Surgical Approaches For Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma
6. Tiroid Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
Diagnostic Value Of Fine Needle Aspiration Biopsy İn Thyroid Mass
7. Larengotrakeal Darlık Onarımında Kaburga Kıkırdağının Kullanımı: Olgu Sunumu
Usege Of Costal Cartilage Graft İn Laryngotracheal Reconstruction: A Case Report
8. Beyin Omurilik Sıvısı Kaçaklarının Onarımında Nazal Septum
Nazal Septum İn Repair Of Cerebrospinal Fistulas
9. Dış Kulak Yolu Kolesteatomu Ve Keratosis Obturans
External Auditory Canal Cholesteatoma And Keratosis Obturans
10. Ani İşitme Kayıplarında Stellat Gangliyon Blokajı Etkinliği
The Efficacy Of Stellate Ganglion Blockade On Sudden Hearing Loss
11. Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrası Gelişen Rekürren Epiforada Revizyon Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçları
OurResultsOfRevisionEndoscpcDacryosstrhnstmy İnPatientsWithRecurrentEpiphora ToWhomExternalDacryosstrhnstmyWasPerfrmd
12. Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
The evaluation of our prick test results
13. Nadir Görülen Paranazal Sinüs Varyasyonu: Superior Konka Bülloza
A Rare Paranasal Sinus Variation: Superior Concha Bullosa
14. Dilin Minör Tükürük Bezinden Kaynaklanan Adenoid Kistik Karsinom Olgusu
A Case Of Adenoid Cystic Carcinoma Originating From Minor Salivary Gland Of The Tongue
15. Boyundaki Lenfadenopatilerin Ayırıcı Tanısında Yararlanılan Yöntemler Ve Tanısal Değerleri
Using Methods İn Differential Diagnosis Of Neck Lymphadenopathies And Their Diagnostic Values
16. Alerjik Rinitli Hastalarda Spesifik İmmünoterapi Süresinin Sonuçlara Etkisi
TheComparison OfTheClinicalAndLaboratoryResults Of Spesific İmmunotherapyFor 1.5 And 2.5YearsİnPatientsWithAlergcRhints

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale