Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Boyundaki Lenfadenopatilerin Ayırıcı Tanısında Yararlanılan Yöntemler Ve Tanısal Değerleri
 

Boyundaki Lenfadenopatilerin Ayırıcı Tanısında Yararlanılan Yöntemler Ve Tanısal Değerleri

Şan İ., Alataş N., Öztürk A., İynen İ.

Amaç: Boyundaki lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında fizik muaye-ne, radyolojik değerlendirme, ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tanısal değeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 39 hasta (19 erkek, 20 kadın; ort. yaş 30,8±24; dağılım 1-75 yaş) alındı. Hastaların tümüne kulak burun boğaz ve baş-boyun muayenesi, endoskopik muayene, iki hastaya boyun ultrasonografi (USG) + bilgisayarlı tomografi (BT) + manyetik rezonans görüntüleme (MRG), 23'üne boyun USG + BT, birine boyun USG + MRG, altısına boyun USG, dördüne BT, üçüne boyun MRG, 33’üne İİAB yapıldı. Tanı araçlarının duyarlılığı, tanı değeri ve pozitif tanımlama oranı araştırıldı. Bulgular: Boyundaki adenopatilerin 15’i 1. düzeyde, 14’ü 2. düzeyde, üçü 3. düzeyde, üçü 4. düzeyde, ikisi 5. düzeyde, ikisi boyun orta hattaydı. Histopatolojik tanılar; 28 hastada lenfadenit (11’inde tüberküloz lenfadenit) ve 11’inde malign hastalıktı (5’inde lenfoma, 6’sında malign epitelyal tümör metastazı). Benign lezyonlarda; klinik değerlendirme %96.4, boyun USG %95.4, boyun BT %100, boyun MRG %100 ve İİAB %77.8 oranında, malign lezyonlarda; klinik değerlendirme %27.3, boyun USG %40, boyun BT %75, boyun MRG %100 ve İİAB %50 oranında histopatolojik tanı ile uyumlu bulundu. Yalancı negatiflik oranı klinik değerlendirmede %2.6, boyun USG’de %3.1, boyun BT ve MRG’de %0, İİAB’de %18’di. Yalancı pozitiflik oranı klinik değerlendirmede %20.5, boyun USG’de %18.8, boyun BT’de %7.4, MRG’de %0 ve İİAB’de %9 oranında saptandı. Sonuç: Klinik muayeneyle birlikte radyolojik inceleme, cerrahi planlanan hastalarda lezyonun anatomik yerleşiminin değerlendi-rilmesi yanında patolojik tanıyı desteklemeleri nedeniyle de önem-lidir. Özellikle malign hastalıkların tanısında boyun BT ve/veya MRG’den, adenopatilerin tespitinde boyun USG’den yararlanılma-lıdır. İnce iğne aspirasyon biyopsisinde yalancı negatif tanıları en aza indirmek için mutlaka her hastane deneyimli ekip ve donanımlarını oluşturmalıdır.

Using Methods İn Differential Diagnosis Of Neck Lymphadenopathies And Their Diagnostic Values

Şan İ., Alataş N., Öztürk A., İynen İ.

Objectives: To investigate diagnostic value of physical examination, radiological evaluation and fine-needle aspiration biopsy (FNAB) in the differential diagnosis of neck lymphadenopathies. Patients and Methods: This study included 39 patients (19 males, 20 females; mean age 30.8±24; range 1 to 75 years). Ear Nose Throat Head and Neck examination and endoscopic examination was applied for all patients. Computed tomography (CT) + ultrasonography (USG) + magnetic resonance imaging (MRI) to 2 of them, CT + USG to 23 of them, USG + MRI to one of them, USG to 6 of them, CT to 4 of them, MRI to 3 of them, FNAB to 32 of them were applied. Positive predictive, diagnostic value and sensitivity of diagnostic method were investigated. Results: Localization of the lymphadenopathies were 15 of them in level 1, 14 of them in level 2, 3 of them in level 3, 3 of them in level 4, 2 of them in level 5, 2 in neck-middle region. Lymphadenitis in 28 patients (Eleven patients with tuberculosis lymphadenitis), malign disease in 11 patients (Five patients with lymphoma, 6 patients with malign epithelial tumor) was determined. They found consistent histopathological diagnosis with rates 96.4% physical examination, 96.4% USG, 100% CT, 100% MRI, and 77.8% IIAB in benign lesions and 40% USG, 75% CT, 100% MRI, 50% IIAB and 27.3% clinical evaluation in malign lesions. False negative were found rates 2.6% in clinical evaluation, 3.1% in USG, 0% in both CT and MRI, and 18% in FNAB. False positive were rates 20.6% in clinical evaluation, 18.8% in USG, 7.4 % in CT, 0% in MRI, and 9% in FNAB. Conclusion: Clinical evaluation associated with radiological evaluation, in the patients have planed surgery are important to support pathologic diagnosis else from evaluation of anatomic localization of lesion. Particularly, neck CT and neck MRI should be used in the diagnosis of malign disease and neck USG should be used for determinant of lymphadenopathies neck. Each hospital has to establish experiences equip and equipments for decrease to false negative diagnosis in FNAB.

KBB Klinikleri 2005;7(2):64-69

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale