Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Alerjik Rinitli Hastalarda Spesifik İmmünoterapi Süresinin Sonuçlara Etkisi
 

Alerjik Rinitli Hastalarda Spesifik İmmünoterapi Süresinin Sonuçlara Etkisi

Gedikli O., Teker A.M., Korkut A.Y.

Amaç: Spesifik immünoterapinin etkisinin tam olarak görülebilmesi için ne sürede uygulanması gerektiği araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kliniğimize başvuran; duyarlı olduğu allerjen saptanan, kaçınma ve tıbbi tedaviyle yeterli sonuç elde edilemeyen ve immünoterapi uygulamasını kabul eden 44 hastaya (20 erkek, 24 kadın; ort. yaş 25.3±9.61; dağılım 11-55) subkutan immünoterapi uygulandı. İki buçuk yılını dolduran 28 hasta (grup 1) ile 1.5 yılını dolduran 16 hastanın (grup 2) klinik ve laboratuvar sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: Grup 1’de klinik iyileşme %94.3±2.3 iken, grup 2’de %66.6±10.8 olarak bulundu. Grup 1’de Total IgE düzeylerinde %53 iyileşme saptanırken grup 2’de bu düzey %30’du. Eozinofil katyonik protein (ECP) düzeylerinde grup 1’de %80 grup 2’de %59 iyileşme görüldü. Prick testinde grup 1’de düzelme %91, grup 2’de %70’ti. Spesifik IgE Grass düzelme grup 1’de %95, grup 2’de %67 idi. D1 ve D2 de düzelme grup 1’de %29, grup 2’de %22 idi. Sonuç: Her iki grup hastamızda da klinik ve laboratuvar iyileşme istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulundu. Özellikle 2.5 yıl süresince spesifik immünoterapi (SİT) uyguladığımız hastalardaki klinik ve laboratuvar düzelmenin 1.5 yıl SİT uygulanan gruba göre istatistiksel olarak daha iyi olduğu görüldü. Çalışmamızda planlanan SİT’in en az 2.5 yıl devam etmesinin gerekliliği gösterildi.

TheComparison OfTheClinicalAndLaboratoryResults Of Spesific İmmunotherapyFor 1.5 And 2.5YearsİnPatientsWithAlergcRhints

Gedikli O., Teker A.M., Korkut A.Y.

Objectives: To search the relationship between the application period and effectiveness of specific immunotherapy in the treatment of allergic rhinits. Patients and Methods: 44 patients diagnosed to have a specific allergen (20 males, 24 females; mean age 25.5 ± 9.61; range 11 to 55 years) with a history of failing avoidance and medical therapies have agreed to receive subcutaneously applied immunotherapy. The clinical (symptom scores) and laboratory findings (total IgE, ECP, serum and nasal eosinophil, RAST) of 28 patients who received treatment for 2.5 years (Group 1) were compared with the findings of 16 patients who received treatment for 1.5 years. Results: Clinical improvement was 94.3% ± 2.3 in group 1 and 66.6% ± 10.8 in group 2. Total IgE reduction was 53% in group 1 and 30 % in group 2. ECP level reduction was 80% in group 1 and 59% in group 2. the improvement in prick test was 91% in group 1 and 70% in group 2. Specific IgE Grass reduction was 95% in group 1 and 67% in group 2. The reduction for D1 and D2 was 29% in group 1 and 22% in group 2. Conclusion: Clinical and laboratory improvement was statistically significant in both groups. The clinical and laboratory improvement among the patients who were treated with specific immunotherapy (SIT) for 2.5 years were statistically beter compared to those achieved with the group of patients treated for 1.5 years. As a result, we propose that SIT should be applied for at least 2.5 years.

KBB Klinikleri 2005;7(2):70-76

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale