Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Juvenil Nazofarengeal Anjiyofibrom Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar
 

Juvenil Nazofarengeal Anjiyofibrom Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K., Ünaldı D.

Amaç: Büyük juvenil nazofarengeal anjiofibromlu olgularda klinik ve radyolojik bulgular değerlendirildi ve cerrahi yaklaşımlar tartışıldı. Hastalar ve Yöntemler: 1990-2003 yılları arasında ameliyat edilen 14 olgu (14 erkek; ort. yaş 13.8; dağılım 6-18) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların yaş, semptom ve semptom süreleri saptandı. Ameliyat öncesi nazal endoskopi, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve anjiyografi yapılarak tümör evrelendirildi. Evrelemede Fisch sınıflaması kullanıldı. Olguların yedisinde Le Fort I osteotomisi, birinde Le Fort II osteotomisi, ikisinde maksillozigomatik osteotomi, üçünde Le Fort I osteotomisi+preauriküler infratemporal yaklaşım, birinde ise Le Fort I osteotomisi, preauriküler infratemporal ve lateral rinotomi yaklaşımları kullanıldı. Hastaların hiçbirine radyoterapi ve kemoterapi uygulanmadı. Ameliyat sonrası takip posterior rinoskopi, endoskopik muayene ve kontrastlı MRG ile yapıldı ve takip süresi ortalama 7.5 (1-13) yıldı. Bulgular: Fisch sistemine göre, olguların üçü (%21.4) evre 2, beşi (%35.7) evre 3 ve altısı (%42.9) evre 4’tü. Olguların ikisinde (%14.3) kısmi, 12’sinde (%85.7) ise tümör total olarak ilk ameliyatta çıkartıldı. Rezidü kalan bir olgu dört yıldır takip altında olup, tümör boyutlarında büyüme saptanmadı. İki olgu nüks (%14.3) nedeniyle ameliyat edildi. Beş olguda (%35.7) komplikasyon görüldü. Sonuç: Evre 2 ve 3 tümörlerde, Le Fort I osteotomisinin, yeterli cerrahi görüş sağlayan, fonksiyonel ve estetik bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz. Evre 4 tümörlerde, preauriküler infratemporal fossa yaklaşımıyla Le Fort I osteotomi kombinasyonu ideal bir yaklaşımdır.

Surgical Approaches For Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K., Ünaldı D.

Objectives: The aim of this study was to evaluate clinical and radiological findings in patients with advanced Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma (JNA) and to discuss optimal surgical approaches. Patients and Methods: Thirteen cases that had been operated between 1990-2003 were evaluated retrospectively. Ages, symptoms and symptom periods of the patients were determined. Computed tomography (CT) scans, magnetic resonance imaging (MRI), Angiography and nasal endoscopy were performed preoperatively to define tumor size and location. Tumors were staged in accordance with Fisch’s classification. Le Fort I osteotomy approach was used in 7 cases, Le Fort II osteotomy approach in 1 patient, maxillo-zygomatic osteotomy approach in 2 cases, Le Fort I osteotomy + preauricular infratemporal approach in 3 cases and Le Fort I osteotomy + preauricular infratemporal and lateral rhinotomy approaches in 1 case. None of the patients had radiotherapy or chemotherapy. Postoperative follow-up was conducted using posterior rinoscopy, endonasal endoscopy and MRI with contrast. The follow-up period ranged between 1-13 years (mean: 7.5 years). Results: According to Fisch classification system, 3 of the cases (21.4%) were defined as stage 2, 5 (35.7%) as stage 3 and 6 (42.9%) as stage 4. Tumor was removed during the first operation from 2 (14.3%) patients partially, and in 12 (85.7%) patients totally. One patient with residual tumor has been under follow-up for 4 years, and no development in the tumor size has been observed. Two (14.3%) patients were operated due to recurrence. Complication was observed in 5 (35.7%) patients. Conclusion: Le Fort I osteotomy is a functional and aesthetical approach providing sufficient surgical exposure in stage 2 and 3 tumors. In stage 4 tumors, combination of preauricular infratemporal fossa approach and Le Fort I osteotomy is an ideal approach.

KBB Klinikleri 2005;7(2):77-83

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale