Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Ani İşitme Kayıplarında Stellat Gangliyon Blokajı Etkinliği
 

Ani İşitme Kayıplarında Stellat Gangliyon Blokajı Etkinliği

Gedikli O., Aktaş E., Koçak S., Aksoy İ. R.

Amaç: Stellat ganglion blokajının ani işitme kaybı tedavisinde etkinliğinin araştırılması ve tıbbi tedaviyle karşılaştırılması. Hastalar ve Yöntemler: Ani işitme kaybı tanısı konan toplam 60 hasta (23 erkek, 37 kadın; ort. yaş 41.7; dağılım 15-70) çalışmaya alındı. Hastalar rastgele olarak üç gruba ayrıldı. Birinci gruba tıbbi tedavi ikincisine tıbbi + stellat ganglion blokajı (SGB) üçüncüye ise sadece SGB uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası işitme eşiği ortalamaları alınarak aradaki farkın her bir grup için anlamlı olup olmadığı istatistiksel olarak değerlendirildi. Karşılaştırmalar student t-testi kullanılarak yapıldı ve p=0.05 altındaki değerler anlamlı kabul edildi. Bulgular: İşitme eşiği ortalamasında minimum 20 dB ve üzerindeki yükselmeler tatminkar sonuç olarak kabul edildi. Buna göre tüm gruplarda işitmedeki düzelme %68 birinci grupta %62.5 ikinci grupta %76.5 üçüncü grupta %68.4 olarak tesbit edildi. Her bir grup için tedavi öncesi ve sonrası işitme eşiği ortalamaları karşılaştırıldığında fark istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0.001) ikinci ve üçüncü gruplar arasındaki fark anlamlı değildi (p=0.7169). Sonuç: Ani işitme kaybında SGB tıbbi tedavi kadar etkili bir yöntemdir. Birlikte kullanılması (SGB + medikal tedavi) daha iyi sonuç vermesine rağmen ikinci ve üçüncü gruplar arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

The Efficacy Of Stellate Ganglion Blockade On Sudden Hearing Loss

Gedikli O., Aktaş E., Koçak S., Aksoy İ. R.

Objectives: To investigate the efficacy of stellate ganglion blockade(SGB) on sudden hearing loss and compare its results to the medical therapy. Patients and Methods: Totally sixty patients (23 males, 37 females; mean age 41.7 years; range 15 to 70 years) whom made diagnosed sudden hearing loss were included into the study.They were randomized into three groups. Medical therapy was applied in the first goup, SGB had been performed and combined with the same medical therapy in the second group and finally SGB had been peformed solely in the third group. The significance of the pre and post treatment average hearing threshold levels between each group was evaluated by using adequate statistical analysis. Comparisons was made using student t test and values below p=0.05 was considered as significant. Results: Improvements at the average hearing threshold which at least 20dB and above were considered to be significant. Hearing improvement rates were 62.5%, 76.5%, 68.4% in the first second and the third groups respectively. The difference between pre and post treatment hearing threshold values reached a statistically significance in all of the groups ( p<0.001). However when a comparison is made between 2nd and 3 rd group the observed difference was not found to be statistically significant (p=0.7169). Conclusion: SGB is an effective method as much as medical therapy in the treatment of sudden hearing loss. Although combined applications (SGB + medical therapy) were supposed to provide better results between difference of the 2 nd and 3 rd groups was not found to be meaningfull statistically.

KBB Klinikleri 2005;7(3):120-123

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale