Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrası Gelişen Rekürren Epiforada Revizyon Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçları
 

Eksternal Dakriyosistorinostomi Sonrası Gelişen Rekürren Epiforada Revizyon Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçları

Gedikli O., Aşkıner Ö., Ceran M., Teker A.M., Korkut A.Y.

Amaç: Eksternal dakriyosistorinostomi (DSR) sonrası gelişen rekürren epiforada revizyon endoskopik DSR sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Eksternal DSR sonrası rekürren epifora gelişen 16 hasta (5 erkek, 11 kadın; ort. yaş 36.5; dağılım 31-42) 17 göz olgusu çalışmaya dahil edildi. Nazolakrimal kanal tıkanıklığı lakrimal prop, irrigasyon incelemeleri ve dakriosistografiyle saptandı. Tüm hastalara endoskopik DSR ameliyatı yapıldı ve bikanaliküler silikon tüp uygulandı. Ortalama takip süresi 13 aydı, tüpler üçüncü ayda alındı. Çalışmaya alınan hastaların hiçbirinde punktum, kanalikül ve ortak kanal tıkanıklığı gibi üst lakrimal sisteme ait patoloji saptanmadı. Bulgular: Hastaların sekizinde ostiumun kemikle, beşinde granülasyon dokusu ve fibrozisle kapalı olduğu, dördünde orta konka ile lateral nazal duvar arası adezyon, üçünde deviasyon, ikisinde de hiperpnömatize agger naziye rastlandı. Başarı oranı %82.3 olarak saptandı. Sonuç: Endoskopik DSR, lakrimal tıkanıklığın rekürensinde ve etyolojik neden olarak intranazal hastalık düşünülen olgularda ilk seçenek olarak akla gelmelidir.

OurResultsOfRevisionEndoscpcDacryosstrhnstmy İnPatientsWithRecurrentEpiphora ToWhomExternalDacryosstrhnstmyWasPerfrmd

Gedikli O., Aşkıner Ö., Ceran M., Teker A.M., Korkut A.Y.

Objectives: To analyze the result of revision endoscopic Dacrysistorhinostomy (DCR) in patients with recurrent epiphora to whom external DCR was performed. Patients and Methods: A total of 16 cases (5 males, 11 females; mean age 36.5; range 31 to 42 years) 17 eye of recurrent epiphora after external DSR were included in this study. Nasolacrimal duct obstruction confirmed with lacrimal probe, irrigation studies and dacryocystography,. All patients were treated with endoscopic DSR, with application of bicanalicular silicone rod. The silicone rods were removed after three months and the mean follow-up period was 13 months. None of the patients had obstruction in the upper lacrimal system, including the punctum, canalicule and the common canal. Results: The ostium was obstructed with bony tissue in eight of the cases, granulation tissue and fibrosis in five patients, adhesion in four cases, deviation in three cases and hiperpnomatize agger nazi in the other two cases. The success rate was 82.3%. Conclusion: Endoscopic DSR, should be proposed as the first choice technique in the management of cases with recurrent lacrimal obstruction and an intranasal disorder is anticipated to be the etiologic background.

KBB Klinikleri 2005;7(2):124-128

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale