2006

1. Fasial Sinir Schwannoması: Olgu Sunumu
Schwannoma Of Facial Nerve: A Case Report
2. Alar Kartilaj Sefalik Rezeksiyonları
Cephalic Resection Of Alar Cartilage
3. Nazal Polipozisli Hastalarda Medikal Tedavi Sonuçları
Results Of Medical Treatment İn Patients With Nasal Polyposis
4. Larengeal Verrüköz Karsinomlar Ve Klinik-Patolojik İşbirliğinin Tanısal Önemi
The Laryngeal Verrucous Carcinoma And The Diagnostic İmportance Of Clinicopathologic Collaboration
5. Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Altın Ve Floroplastik Ventilasyon Tüpleri
Gold-Plated And Fluoroplastic Ventilation Tubes İn The Treatment Of Otitis Media With Effusion
6. Bonsement İle Kemik Zincir Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız
The Results Of Reconstruction Of Ossicular Chain With Bone Cement
7. Fronto-Orbital Mukoselde Kombine Endoskopik Transnazal Ve Sınırlı Eksternal Yaklaşım: Olgu Sunumu
Combined Endoscopic Transnasal And Limited External Surgical Approach İn Fronto-Orbital Mucocele: A Case Report
8. Horlama Ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Cerrahi Dışı Tedaviler
Non-Surgical Management Of Snoring And Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale