Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2006 » Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Altın Ve Floroplastik Ventilasyon Tüpleri
 

Efüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Altın Ve Floroplastik Ventilasyon Tüpleri

Paksoy M., Şanlı A., Çelebi Ö., Tezer İ.

Amaç: Efüzyonlu otitis media tedavisi amacıyla uygulanan altın ve floroplastik ventilasyon tüpleri, komplikasyonları ve etkinlikleri bakımından karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya, 66 efüzyonlu otitis medialı hasta (23 kız, 43 erkek; ort. yaş 7.1; dağılım 4-12) alındı. Bir kulağa altın, diğer kulağa floroplastik yapıda grommet tüpler yerleştirilip, bu tüpler etkinlik ve komplikasyonlar açısından değerlendirildi. Bulgular: Yaş gruplarına göre altın ventilasyon tüpleri (AVT) ve floroplastik ventilasyon tüplerinin (FVT) atılma süreleri karşılaştırıldı ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlendi (p<0.05). Erken atılma oranı 4-6 yaş grubunda %41.7 ve 7-8 yaş grubunda %27.3 idi. Araştırmaya alınan 9-10 ve 11-12 yaş gruplarında ise tüpler normal süresinde atıldı. Altın ventilasyon tüplerinde %27.3 oranında otore görülürken bu oran FVT’de %20.0 olarak saptandı. Tüp tıkanıklığı AVT’de %42.4, FVT’de %40.0 oranında gözlendi. Altın ventilasyon tüplerinde gözlenen timpanoskleroz oranı %30.3 iken FVT’de %40.0’dı. Altın ventilasyon tüpü kullanılan ve komplikasyon gelişen olguların %56.3’ünde erken atılma gözlenirken, FVT kullanılıp komplikasyon gelişenlerde erken atılma oranı %43.8’di. Karşılaşılan komplikasyonlara göre, tüplerin atılma durumları açısından iki grup arasında anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). Sonuç: Altın tüplerde otore, timpanoskleroz gelişimi ve tüp tıkanıklığının daha fazla olduğu, floroplastik tüplerin ise daha erken atıldığı saptandı. Her iki tüpün de kalıcı perforasyon ve kolesteatoma gelişimine yol açmadığı belirlendi.

Gold-Plated And Fluoroplastic Ventilation Tubes İn The Treatment Of Otitis Media With Effusion

Paksoy M., Şanlı A., Çelebi Ö., Tezer İ.

Objectives: The complications and efficacy of gold-plated ventilation tubes versus fluoroplastic ventilation tubes in patients with otitis media with effusion are compared. Patients and Methods: Sixty-six patients (23 females, 43 males, mean age 7.1 years, range 4-12 years)were included in the study. Gold-plated tube was placed in one ear, and fluoroplastic tube in the other. They were compared with respect to efficacy and complications. Results: The extruding times of gold-plated ventilation tubes and fluoroplastic ventilation tubes were compared between different age groups, and a statistically significant difference was found (p<0.05). Early extruding rate was 41.7% in the 4-6 year age group, 27.3% in the 7-8 year age group. In the age groups between 9-10 and 11-12 years, both tubes were extruded in normal time. The otorrhea rate was 27.3% in gold-plated ventilation tubes and 20.0% in fluoroplastic ventilation tubes. Tube occlusion rate was 42.4% for gold-plated ventilation tubes; 40.0% for fluoroplastic ventilation tubes. Tympanosclerosis rate for gold-plated ventilation tubes was 30.3%; while it was 40.0% for fluoroplastic ventilation tubes. The early extruding time rate was 56.3% in patients who developed complications with gold-plated ventilation tube. This rate was 43.8% for fluoroplastic ventilation tubes. There was no statistically significant difference in terms of extruding time between two groups according to the complications occurred (p>0.05). Conclusion: In gold-plated ventilation tubes; otorrhea, tympanosclerosis and tube occlusion were found to be more common, and fluoroplastic ventilation tubes were extruded earlier. Persistent perforation and development of cholesteatoma were not seen in each tubes.

KBB Klinikleri 2006;8(1-3):11-16

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale