2005

1. Samsun Ve Çevresinde Görülen Tularemi Olguları
2. Mandibula Kırıklrnn İnternal Fiksasyonunda Farklı MiniplakUygulmlrnn SonluElemanlar Stress Analizi İle Değrlndrlms
3. Baş Boyun Kanserlerinde Boyun Disseksiyonu: 480 Boyun Disseksiyonunun Analizi
4. Sessiz Sinüs Sendromu
5. Baş Boyun Squamöz Hücreli Kanserlerinin Büyüme Regülasyonunda C18:0 Seramid Ve Longevity Assurance Gene 1’in Rolü
6. Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Sonrası Omuz Disfonksiyonu: Uzun Dönem Sonuçları
7. Lateral Semisirküler Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigoda Ayırıcı Tanı Ve Tedavi
8. Tek Taraflı Meniere Hastalığında Asemptomatik Kulaktaki Endolenfatik Hidrops İnsidansı
9. BaşDönmsi Yakınmsnn DeğerlndrsndeKullanln "HastaBelirtiÖlçeği" Ve "VertigoHandikap İndeksi" Nin KlinikOlarakKorelasyonu
10. TükürkBezi Kitllrn Preoperatif İnceiğne AspirasyonBiyopss İleBilg.TomoğrafiSonuçln PostoperatifPatljiSonçlr İleKarşltrlm
11. Tiroid Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri
12. Tiroglossal Kanal Patolojileri: Klinik Yaklaşımımız
13. Treatment Results Of 165 Pedıatrıc Patıents Wıth Non-Metastatıc Nasopharyngeal Carcınoma: A Rare Cancer Network Study
14. Paranazal Sinüs Tümörleri: Klinik Tecrübemiz
15. Maksilloethmoid Tümörlerde Cerrahi Sonuçlarımız
16. Burun Ve Paranazal Sinüs Tümörlerinde 5 Yıllık Sonuçlarımız
17. Jüvenil Nazofaringeal Anjiyofibromlarda Endoskopik Cerrahi Sonuçlarımız
18. Nazal Kondromezenkimal Hamartom: Olgu Sunumu
19. Maksiller Ve Temporal Fibröz Displazili İki Ayrı Olgu
20. Maksiller Sinüs Hipoplazisi İle Birlikte Unilateral Ve Bilateral Unsinat Proses Aplazili İki Olgu
21. Larenjektomize Bir Hastada Trakeo-İnnominat Arter Fistülü
22. Fes Cerrahisi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi
23. Parotis Derin Lob Tümörüne Transoral Yaklaşım: Bir Olgu Sunumu
24. Sfenoid Sinüs Mukoseline İkincil Abdusens Sinir Paralizisi: Olgu Sunumu
25. Sinüzit Sonucu Gelişen İntraorbital Apse
26. Orta Konka Yerleşimli Kapiller Hemanjioma
27. Suboksipital Bölgede Schwannom: Olgu Sunumu
28. Ethmoid Sinus Osteoma: A Case Report
29. Primer Spontan Bos Rinoresinin Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu
30. İnfantil Miyofibromatozis; Vaka Sunumu
31. Tinnitus Nedeni Olarak Transvers Sinüs Darlığı Ve Genişlemiş Sigmoid Sinus
32. Küçük Fenestra Stapedotomi Sonuçlarımız
33. Tonsillektomi Sırasında Kırılan İğne
34. Yağ Greft Miringoplasti
35. Laringofarengeal Reflü Hastalığında Helicobacter Pylori Enfeksiyonun Rolü
36. Unsinat Proses Süperior Yapışma Yeri İle Ager Nazi Hücresi Arasındaki İlişki
37. Ağız Tabanında Sürekli Büyüyen Hava Keseciği İle Prezente Olan Yabancı Cisim: Nadir Bir Olgu
38. Larenks Kanseri Tedavisi Ve Sonuçlarımız
39. Astımlı Hastalarda Posterior Larenjit İnsidansı Ve Ses Analizi Parametreleri Üzerine Etkisi
40. Maksiller Sinüs Ameloblastik Fibromu
41. Servikal Hidatik Kist *******************Servikal Hidatik Kist
42. Epiglot Larengeal Yüzünde Lokalize Piyojenik Granülom
43. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
44. Nazal Septal Rekonstrüktif Cerrahide Otojen Ve Alloplastik Materyallerin Karşılaştırması
45. Septoplasti Yapılan Hastaların Paranazal Tomografi Bulguları
46. Larenksin Atipik Karsinoid Tümörü: Olgu Sunumu
47. Kemik Sementi (Bone Cement) İle Ossiküloplasti
48. Obstrüktif Uyku Apneli Olgularda Üst Solunum Yollarınn Sefalometrik Değerlendirilmesi
49. Labirent Fistüllerine Yaklaşım
50. Somnoplastinin Horlama Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması
51. Tiroid Bezinin Taşlı Yüzük Hücreli Adenomu
52. Nazofarenks Yerleşimli Natural Kıller Cell Lenfoma
53. Supraklavikuler Dev Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu
54. Adenotonsiller Hipertrofi Ve Effüzyonlu Otitis Medialı Hstda, Adenoid Yüzeyel Ve Derin Florası (Çalışma Ön Sonuç)
55. Geniş Burun Defektinin İliak Kemik Greft Ve Alın Flebi İle Rekonstrüksiyonu
56. İşitme Engelli Çocuklarda Ses Kalitesinin Objektif Değerlendirilmesi
57. Boğazda Takılma Hissi İle Başvuran Hastalarda Baryumlu Farengoözefagografinin Yer
58. Sfenoid Sinüs Kaynaklı Koanal Polip
59. Brankio-Oto-Renal Sendrom: Olgu Sunumu
60. İdiopatik Rekürren Pnömoparotid: Olgu Sunumu
61. Maksillofasiyal Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Periferik Fasiyal Sinir Paralizisi
62. Yaşla Birlikte Gelişen İşitsel Parametrelerdeki Etkilenmenin Değerlendirilmesi
63. Klippel-Feil Sendromlu Çocuk Olguda Odyolojik Değerlendirme
64. Herediter Hemorajik Telenjiektazi’de Endoskopik Subtotal Septal Dermoplasti
65. Trakeal Stenozda Septal Kartilaj İle Trakeoplasti
66. Tinnitus Değerlendirme Formu’nun
67. Larenjektomi Sonrası Cerrahi Sınır Pozitifliği
68. Olgu Sunumu: Olfaktör Nöroblastom
69. Metisiline Dirençli Stafilokokkus Aureus’a Bağlı Akut Mastoidit Ve Komplikasyonları (Olgu Sunumu)
70. Arka Kafa Çukuru Dural Lehvasında Geniş Defekt Oluşturan Bir Kolesterol Kisti Olgusu
71. Ankara Yöresinde Allerjik Rinitli Hastalarda Allerjen Dağılımı
72. Diabetik Koma Sonrası Klinik Bulgular Gösteren Esthesionöroblastoma Olgusu
73. Boyun Kitleleri Sonuçlarımız
74. Yeni Kurulan Ankara Atatürk Hastanesi Kbb Kliniği Ameliyatlarının Dağılımı
75. Kronik Böbrek Yetmezliğinde Eritropoetinin İşitme Üzerine Etkisi
76. Cerrahi Uygulanmış 556 Larinks Kanserli Olgunun Retrospektif Analizi
77. Maksillofasial Travmalar Ve Klinik Deneyimlerimiz
78. Parotis Pleomorfik Adenomlarının Cerrahi Tedavisi
79. Dil Epidermoid Karsinomunda Iv. Bölgeye Metastaz Sıklığı
80. Temporal Kemikte Verrüköz Karsinoma
81. Kronik Otit Olgularımızın Retrospektif Analizi
82. Tonsillektominin Ses Ve Konuşma Üzerine Etkisi
83. Juvenil Anjiofibrom Tedavisinde Transpalatal Yaklaşım
84. Laringeal Nörofibrom: Olgu Sunumu
85. Petröz Apeks Kolesteatomu
86. Olgu Sunumu: Larengeal Aktinomikoz
87. Brakial Pleksusta Saptanan İntranöral Perinöroma Vakası
88. Sigara Ve E Vitamininin Solunum Yollarında Reaktif Oksijen Türlerinin Oluşumuna Etkisinin Araştırılması
89. Farklı Konsantrasyonlarda İntratimpanik Gentamisin Uygulamalarının Kokleotoksik Etkilerinin Karşılaştırılması
90. Larenks Kanserine Eşlik Eden Larenks Aktinomikozu (İki Olgu)
91. Vokal Kord Nodullerinde Ses Terapisi Başarısı
92. Brankial Ark Anomalileri
93. Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Larengeal Tutulum
94. Geçmişten Günümüze Bppv’de Tedavi Yaklaşımları
95. Benign Proksismal Pozisyonel Vertigo Olgularında Epley Tedavsnn Ve Patolojiye Etkili Olabilecek Faktörlrn İrdelenmesi
96. Allerjik Rinit Ön Tanılı Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçlarımız
97. Uppp Adaylarında Endoskopik Muayene Yöntemlerinin Karşılaştırılması
98. Özofajitli Hastalarda Larengeal Semptom Ve Bulgular
99. Astım Hastalarının Ses Kalitelerinin Objektif Ve Sübjektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi
100. Multipli Sklerozlu Hastaların Ses Kalitelerinineğerlendirilmesi
101. Parsiyel Larenjektomi Sonuçlarımız
102. Paradoksal Kord Vokal Hareketi: Üç Olgu Sunumu
103. İnternal Akustik Kanal Stenozu
104. İ Ü CTF KBB Kli. Çal. Hem. Sosyotropi-Otonomi Düzey.Belir.ve Kli. Çal. Hem. Sosyotropi-Otonomi Düzey. İle Karşılaştırıl.
105. Erişkin Hastada Servikal Kistik Lenfanjiom: Olgu Sunumu
106. Yaşlı Hastalrdn Elde Edilen Serümen Tıkaçlar. Çözünmesi Üzerine Serümenolitik Solüsyonların Etkileri İnvitro Karşılaş.
107. Masseter Kası Hipertrofisinin Tedavisinde Botulinum Toksini Tip A Nın Kullanımı
108. Tiroplasti Tip 1 Sonuçlarımız
109. Perkütan Drenajla Tedavi Edilmiş Desendan Nekrotizan Mediastinit
110. KBB Ve Göğüs Hastalıkları Pratiğinde Ekstraözofageal Reflü
111. Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Nötron Tedavisi Komplikasyonları
112. Sigara Karsinojenleri İle Nf Kappa B Aktivasyonu
113. Derin Boyun Kesisine Bağlı Ağır Larenks Travması:Kriko-Hiyoido-Epiglottopeksi İle Onarımı
114. Retrofaringeal Liposarkom; Vaka Sunumu
115. Multipl Komplikasynlu Nadir Bir Kronik Otitis Media Olgusu
116. Burun Topikal Ajanlarının Sağlıklı Bireylerin Nazal Mukosilier Transport Zamanı Ve Nazal Hava Akımına Etkileri
117. Larengo-Farengeal Tüberküloz
118. Olgu Sunumu: Künt Göz Travması Sonrası Endoskopik Orbital Dekompresyon
119. Eş Zamanlı Septorinoplasti Ve Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
120. Bilateral Brankial Fistül
121. Sinonazal Lenfomalar
122. Malleusun Greft Materyali Olarak Ossiküloplastide Kullanımı
123. Paranazal Sinüslerde Fibröz Displazi: Olgu Sunumu
124. Guinea Piglerde Styloid Zincirin Bilateral Kesilmesinin Faringeal Hava Boşluğu Üzerindeki Etkisi
125. Larinks Epidermoid Karsinomalı Hastalarda Boyun Iıb Bölgesi Ve Iv. Bölgeye Metastaz Sıklığı
126. Aurikulanın Verrüköz Karsinomu : Nadir Bir Olgu Sunumu
127. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Şikayetine Yaklaşım
128. Sensorinöral İşitme Kayıplarında İşitme Cihazları İle Rehabilitasyon Sonuçları
129. Koklear İmplantasyonda Nucleus 24 Esprit3g Uygulanan Hastaların Eğitim Ve Takip Sonuçları
130. Konuşma Ve İletişim Problemi Nedeniyle Başvuran Otistiklerde Tanılama Ve Eğitime Başlama Süresini Etkileyen Faktörler
131. Parotis Yineleyen Pleomorfik Adenomları
132. Horlama Prevalansı (0-70 Yaş)
133. Larenksin Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Reaktif Oksijen Türlerinin Varlığının Araştırılması
134. Baş-Boyun Mukozal Malign Melanomlu Dört Olgunun Sunumu
135. Tonsillektomi Uygulmş Olgulrd Postoperatif Topikal Kloroben Sprey Uygulmsnn Postoperatif AğrıVe Oral Alım Üzerine Etkisi
136. Parotis Bezi Yerleşimli Fasial Schwannom: Vaka Sunumu
137. Castleman Hastalığı:Olgu Sunumu
138. Kontrollü Ve Kontrolsüz Tip 2 Diabetes Mellitusun İşitme Üzerine Etksnn Otoakustik Emisyon Ölçümlrile Değerlndrlms
139. Nadir Görülen Kronik İnflamatuar Bir Hastalık: Kimura Hastalığı
140. Bir Olgu Nedeniyle Dış Kulak Yolunun Osteomları
141. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası Kullanılan İki Farklı Tamponun Karşılaştırılması
142. Tonsil Kanseri Nedeniyle İntraarterial Kemoterapi Uygulanımı: Olgu Sunumu
143. The Evaluatıon Of Prick Test Results In Our Clınıc
144. Laryngeal Tuberculosis
145. Larenks Epidermoid Kanserinde Vitamin A Düzeyi
146. İşitsel Devamlı-Durumda Uyarım Yanıtları
147. Olfaktör Nöroblastomun Subfrontal Kraniofasiyal Ve Degloving Yaklaşımlarla Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
148. LongitudinalTemporalKemik Fraktürünebağlıgelişnfasiyal Sinirparalizisnn Totalfasiyal Dekompresyon İletdvs: Bir Olgusunm
149. Dış Kulak Yolunda Nadir Gelişen Bir Tümör: Nodüler Hidradenom
150. Allergic Fungal Adenoiditis (Afa): A Novel Entity
151. Larenjektomi Ve Boyun Disseksiyonu Uygulanan Hastalarda Erken Postoperatif Hipokalsemi
152. Palatal Myoklonusun Neden Olduğu Objektif Tinnitusta Botulinum Toksini Uygulaması
153. İnverted Papilloma Sekonder Gelişen Frontal Sinüs Mukoseli
154. Nazal Polipozisli Hastalarda Kortikosteroid Tedavisi Öncesi Ve Sonrası Serum Adenozin Deaminaz Düzeyleri
155. Rinoserebral Mukormikoz
156. Down Sendromlu Çocuklarda İşitme Kayıpları Ve Orta Kulak Patolojileri
157. Bilateral Michel Aplazisi Ve Mondini Malformasyonu Birlikteliği
158. Olgu Sunumu: Akciğerin Küçük Hücreli Karsinomunun Parotis Bezi Metastazı
159. Olgu Sunumu: Akciğer Kanserinin İnfratemporal Bölge Metastazı İle Prezentasyonu
160. Adenotonsiller Hipertrofiye Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Kor Pulmonale
161. Bir Olgu Nedeniyle Sklerodermanın Otolaringolojik Belirtileri
162. Rinoplastide Tip Greftleri Kullanımı
163. Nazal Tampon Bakteriyemi
164. Sfenoid Kemik Kaynaklı Fibröz Displazi Olgusu
165. Sekonder Rinoplastide Konkal Kartilaj Kullanımı
166. Rhınocerebral Mucormycosıs
167. Larenks Kanseri Nedeniyle Opere Olan Hastaların Psikolojik Semptom Dağılımının İncelenmesi
168. Konjenital Larengopitozis: Nadir Görülen Bir Olgu.
169. Pediyatrik Plunging Ranula Ve Ağız Yolu Yaklaşımıyla Cerrahi Tedavisi
170. Maksiller Sinüste Ektopik Molar Diş
171. Nadir Bir Parotiste Kitle Nedeni : Primer Hidatik Kist
172. Somlu Okul Çocuğu Ve Erişkin Hastaya Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
173. External Pectorals Major Flap For Face Defect
174. Lingual Tiroid; Vaka Sunumu
175. Nazal Kavitede İskelet Dışı Miksoid Kondrosarkom
176. Nazal Kavitede Hemanjioperisitoma-Like Tümör
177. Olgu Sunumu: Parotis Bezinde Malign Onkositik Tümör
178. Major Tükrük Bezi Tümörlerinde Klinik Deneyimimiz: Retroprospektif Analiz
179. Diş Çekimi Sonrası Gelişen İzole İnternal Juguler Ven Tromboflebiti: Vaka Takdimi
180. Primer Mandibula Tümörleri
181. Fasial Sinir Schwannoması: Olgu Sunumu
182. Nazal Poliplerdeki Epitelyal Hücre Proliferasyonu İle Bilgisayarlı Tomografi Skorlarının Karşılaştırılması
183. Primer Trakeal Malign Melanoma (Olgu Sunumu)
184. Bilateral Nostril Stenozu (Olgu Sunumu)
185. Thyroıd Papıllary Carcınoma Arısıng In Ectopıc Thyroıd Tıssue Wıthın A Second Branchıal Cleft Cyst
186. Submandibuler Tükrük Bezi Ve Maksiller Sinüs Anjiosarkomu: İki Olgu Sunumu
187. Sfenoetmoid Bölgeye Renal Hücreli Karsinom Metastazı
188. Oroantral Fistülün Klinik Prevalansı Ve Fistül Riskinin Belirlenmesinde Bt’nin Yeri
189. Disfoni Şiddet İndeksi`Nin (Dsı) Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
190. Parsiyel Larenjektomili Hastalarda Disfoni Değerlendirilmesi
191. Orta Yüzde Konjenital Epidermoid Kist, Vaka Sunumu
192. Çocukluk Çağında Başdönmesi
193. Orbitaya İnvazyon Gösteren Frontoetmoid Mukosel Olgusu
194. Alt Konka Hipertrofisinde Radyofrekans Tedavisi
195. Vertebrobaziller Arter Dolikoektazisine Bağlı Hemifasial Spazm Ve Tinnitus: Olgu Sunumu
196. Koronal Paranazal Sinüs Tomografisinde Optik Sinirin Seyri
197. Bone Cement İle Kemik Zincir Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız
198. Büyüme Faktör. İle Zenginlş. Otolog Trombosit Konsantrs. İntraoperatif Kullanm. Yara İyileşmsn Etk. Üz. Klin. Deneyimz
199. İntrakranial Otitis Media Komplikasyonları
200. Orta Kulak Patolojili Kulaklarda Östaki Borusu Fonks. Testl. İle Nazofarengeal Ostiumunun Endoskopik Bulgu. Karşılaşt.
201. Çocuk Ve Yetişkinlerde Tiroglosal Duktus Kisti Bulguları Ve Tedavisi
202. Maksillofasial Travmalı Hastalara Yaklaşım Ve Sonuçlarımız
203. Kronik Otitli Hastalara Yaklaşım Ve Sonuçlar
204. Tonsillektomi Ve Adenoidektominin Çocuklarda Ses Parametreleri Üzerine Etkisi
205. Frontoetmoid Osteomlarda Endoskopik Cerrahi
206. Alerjik Rinit Hastalarında Bronş Hiperreaktivitesi
207. Kobaylarda Radyofrekans Ve Etanolün Dil Kökündeki Etkiler. Mr İle Radyolojik Olarak Değerlend.
208. İntratemporal Fasiyal Sinir Schwannoma: Vaka Takdimi
209. Medikal Tedaviye Yanıt Vermeyen Meniere Hastalarında İntratimpanik Kortikosteroid Uygulaması
210. Kafa Tabanı Uzanımı Olan Nazal Septal Kondrosarkomunun Endoskopik Rezeksiyonu
211. Septumdan Kaynaklanan Koanal Polip: Üç Olgu Sunumu
212. Düzce'de Allerjik Rinitli Hastalarda Cilt Testi Sonuçları
213. İşitme Engelli Çocuklarda Kbb Hastalıkları Prevalansının İşitme Engelli Olmayan Çocuklarla Karşılaştırılması
214. Tonsillektominin Akustik Parametreler Üzerine Etkileri
215. Laringofissür Kordektomi Sonucu Oluş. Glottik Bölgedk Açıklığn Ve Bozuln Sesin İyileştirilm. Tip 3 Tiroplastinin Yeri
216. Nazal Polip İle Birlikte Antrolitiazis: Vaka Sunumu
217. Bir Akut Tonsillit Komplikasyonu: Dev Retrofaringeal Abse
218. Adenotonsillektomi Öncesi Ve Sonrası Hemşirelik Bakımı
219. Sert Damakta Mukozal Defekt Görünümü Veren Yabancı Cisim
220. Temporal Kemikte Eozinofilik Granülom: Olgu Sunumu
221. Kronik Otitis Media Komplikasyonlarına Yaklaşımımız
222. Migrenli Hastalarda Koklear Fonksiyonların Otoakustik Emisyon Testi İle İncelenmesi
223. Larenksin Bazaloid Skuamöz Hücreli Karsinomu
224. İzole Pleksiform Nörofibroma Bağlı Hemimakroglosi: Olgu Sunumu
225. Mandibuler Desmoid Tm: Olgu Sunumu
226. İnflamatuar Pseudotümör: Olgu Sunumu
227. Kafakaidesinde Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu
228. Maksiller Sinüsün Miyoepitelyal Kanseri: Olgu Sunumu
229. Lenfoepitelyal Kist: Olgu Sunumu
230. Temporal Kemik Laboratuvarlarına Genel Bir Bakış
231. Tek Taraflı Koanal Atrezinin Transnazal Mukozal Flep Rotasyon Tekniği İle Tamiri
232. Kronik Başağrılarında Paranazal Btnin Değeri
233. Laryngeal Foreıgn Body Mıstreated As Recurrent Laryngıtıs And Croup For 1 Year
234. Kimura Hastalığı
235. Nazal Polip Dokularında Malondialdehit Ve Adenozin Deaminaz Aktivitesi
236. Asetilsistein’nin Karboplatine Bağlı Oluşan Oksidatif Stres Ve İşitme Kaybına Etkisi
237. Kaudal Septal Deviasyonların Septal Stent Kullanılarak Düzeltilmesi
238. Tavşan Vokal Kordunda Kalsiyum Hidroksil-Apatitile İnjeksiyon Larengoplastisinin Etkileri(Deneysel Çalışma)
239. Efüzyonlu Otitis Media Ve Bcg Aşısı; Sitokinler Ve İmmunglobulinler
240. Parotis Bezinin Primer Epidermoid Karsinomu
241. Primer Servikal Hidatik Kist: Nadir Bir Boyunda Kitle Nedeni
242. Üstsolunumyolu Enfeks. Tabl İle Başvrn Hstl. Chlamidya Pneumoniae Ve Mycoplasma Pneumoniae Antikor Prevalansınn Arştrl.
243. Stapes Cerrahisi: 68 Olgunun Analizi
244. İnternal Nasal Valvin Objektif Bulguları
245. L-Carnitin’in Bir Hayvan Modelinde Sekonder Yara İyileşmesi Üzerindeki Etkisi
246. Akut Akustik Travma Tedavisinde Gürültü Bitimi Sonrası 1.Saatte Başlanan Hbo Tedavisinin Olumsuz Etkisi
247. Burun Genişletici Bantların Etkinliği
248. Klinik Yönden Tinnitus Şiddetinin Değerlendirilmesi
249. Düzensiz Seslerde Wavelet Analizinin Değeri
250. Yarık Damakta Konuşma Ve İşitmenin Değerlendirilmesi
251. Guinea Pig'lerde Propylene Glycol'ün Oluşturduğu Otitis Media'ya Sistemik Prednisolon'un Etkisi
252. Deneysel Otitis Media Oluşumuna Naproksen Sodyumun Etkisi
253. Juguler Foramen Menengiomu
254. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Sfenopalatin Gangliyon Blokajı
255. Ani İşitme Kaybı Nedeniyle Hiperbarik Oksijen Tedavisi Gören Bir Kbb Hekiminin Günlüğü
256. Mastoidektomili Hastalarda Kemik Yolunda Meydana Gelen Değişiklikler
257. Auriküla Malign Tümörlü 7 Olgunun Değerlendirilmesi
258. Ani İşitme Kaybı Tedavisinde Yüksek Doz Steroid Tedavisi
259. Sarı Tırnak Sendromu Kronik Rinosinüzit Birlikteliği : Olgu Sunumu
260. Stevens Johnson Sendromu : Olgu Sunumu
261. Treatment Of Tinnitus With Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (Tens) Improves The Quality Of Life
262. Larengofarengeal Reflü Etyolojisinde Helicobakter Pylori’ Nin Yeri
263. Tiroid Papiller Kanserinin Soliter Kistik Lenf Nodu Metastazı
264. Parsiyel Larenjektomi Tecrübelerimiz
265. Konjenital Orta Kulak Kemikçik Anomalisi
266. Preaurikuler Dermatofibrosarkoma Protuberans
267. Correlatıon Between Otıtıs Medıa Wıth Effusıon And Allergıc Rhınıtıs In Chıldren
268. Nadir Rastlanan Larenks Tümörleri
269. Bir Olgu Nedeniyle Çocuklarda Parotis Asinik Hücreli Karsinomu
270. Larinks Kanserli Bir Hastada Nadir Uzak Metastazı
271. Boyun Diseksiyonlarında Stiloid Çıkıntının Eksizyonu
272. Nazal Dorsum Osteokondromu: Olgu Sunumu
273. Unilateral Vokal Kord Paralizilerinde Akustik Analiz Bulguları
274. Parkınson Hastalarında Objektif Ses Değişiklikleri
275. Parotiste Dermoid Kist: Olgu Sunumu
276. Disfaji İle Beraber Seyreden Parodoksik Vokal Fold Hareketi
277. Kafa Travmasına Bağlı Temporal Kemik Kırıklarında İşitme Bulguları
278. Horlayan Çocukta Antrokoanal Polip
279. Oral Kavite Tümörlerinde Klinik-Patolojik Evreleme
280. Atipik Lipomatöz Tümör: Olgu Sunumu
281. Fasiyal Myofibromatozis: Olgu Sunumu
282. Masseterik Adele Tendonunda Primer Kist Hidatik
283. Yeni Bir Greft Materyali: Tırnak
284. Laringeal Pemfigus Vulgaris
285. Rutin Adenoidektomide Beklenmedik Patoloji İnsidansı
286. İkinci Brankial Yarık Anomalisinde Cerrahi Sonuçlarımız
287. Karbon Monoksit İntoksikasyonu Ve Bilateral Ani İşitme Kaybı
288. İatrojenik Trakeal Yabancı Cisim
289. Yüz Plastik Rekonstrüktif Cerrahisi Deneyimlerimiz
290. Nazal Kavitede Bir Nazal Schnederıan Papılloma Olgusu
291. Yüzeysel Parotidektomi Sonrası Nöral Komplikasyonlar
292. Parotis İçi Yerleşimli Fasiyal Sinir Schwannomu: Bir Olgu Sunumu
293. Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tiroid Hormon Düzeylerine Etkisi
294. Boyun Kitleleri; 118 Olgunun Analizi
295. İşitme Düzenleyici Ameliyatlarda Hemşirelik Girişimleri-Protezler
296. Microendoscopic Surgery Of Nasal Cavity, Sinuses And Nasopharynx İn Children
297. Microendoscopic Surgery Of Nasal Septum İn Children
298. Orta Kulak Ve Mastoid Kemikte Glial Heterotopi
299. Kronik Nonspesifik Faranjit Ve Helicobacter Pylori İnfeksiyonu
300. Travmatik Fasiyal Paralizili Bir Hastada Transmastoid Dekompresyon İle Ucuca Fasial Sinir Anastomozu
301. Fonksiyonel Boyun Diseksiyonu Sonrası Postoperatif İnternal Juguler Ven Trombozu
302. Perfore Rat Timpanik Membranındaki Miringosklerozda İntraperitoneal Çinko Aspartat Uygulamasının Etkisi
303. Kronik Tonsillitli Olgular İle Normal Olgularda Kan Selenyum Ve Glutatyon Peroksidaz Düzeylerinin Karşılaştırılması
304. Açık Ve Kapalı Teknik Septoplastinin Cerrahi Uygulamalardaki Yeri
305. Bir Haftalık İnfantta Bilateral Konjenital Koanal Atrezinin Stent İle Transnazal Endoskopik Tamiri
306. Kolesteatomada Mitotik Aktivitenin Tayini
307. Akciğerde Milier Tuberkülozla Birliktelik Gösteren Tonsil Ve Larenks Tuberkülozu
308. Servikal Tuberküloz Lenfadenit
309. Baş Ağrısı Ve Pnömotize Üst Konka
310. Temporomandibuler Eklem Hastalıklarında Kulak Hastalıklarıyla İlgili Semptomlar
311. Yanakta Pleomorfik Adenoma
312. Stapedotomi Ve Titanyum Klip Piston Uygulanan Hastalarda Erken Dönem Sonuçlarımız
313. Sistemik Lupus Eritematosis’de Laringeal Tutulum: 2 Olgu
314. Dev Farengeal Kavernöz Hemanjiom: Vaka Sunumu
315. Parotis Ve Submandibuler Bez Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Histopatolojik Sonuçların Değerlendirilmesi
316. Mastoid Osteom: İki Olgu Sunumu
317. Vaka Sunumu: Akut Otitis Media(Aom) Kaynaklı Otitik Hidrosefali
318. Ani İşitme Kayıplı Hastalarımızın Retrospektif Analizi
319. Larengofarengeal Reflü Hastalığı Ve Ph Monitörüzasyonu
320. Maksilla Rezeksiynlr Sonrası Uygulnn Protetik Rehablts. Basamak Tedavileri: Cerrahi Obturatörler & Tedavi Obturatörleri
321. Vermillionektomi
322. Konuşma Protezi İle Ses Rehabilitasyonunda 12 Yıl
323. Auriküler Anjiolenfoid Hiperplazi: Olgu Sunumu
324. Yüz Plastik Rekonstrüktif Cerrahisinde Dolgu Maddeleriyle Deneyimlerimiz
325. Radyoterapi Tedavisi Sonrası İşitme Kaybı: Vaka Sunumu
326. Submandibuler Bölgeye Metastaz Yapmış Malign Non-Teratoid Medulloepithelioma
327. Kobay Timpan Membrannd İnsizyonel Miringtmi Sonrs Uyg. 5- Florourasilin Miringotomi Kapanm Sürs. Etks: Dnysl Klin. Çalş
328. Nazal Septum Kaynaklı İnverted Papilloma: Olgu Sunumu
329. Tinnitus Ve Çinko Eksikliği Arasındaki İlişkinin Araştırılması
330. İnsüline Bağımlı Diyabetik Bir Olguda Periauriküler Abse: Olgu Sunumu Ve Terapotik Yaklaşım
331. Frontal Sinüste İzole Fibröz Displazi
332. Meniere Hastalığı Ve Glokomla İlişkisi, Primer Açık Açılı Glokomda Odyovestibüler Bulgular
333. Horlamanın İlginç Bir Nedeni: İki Taraflı Tortiyöz İnternal Karotid Arter?
334. Orta Konka Mukoseli : Olgu Sunumu
335. Minör Tükrük Bezi Şeffaf Hücreli Karsinomu : Olgu Sunumu
336. Ameliyathane Ve Yoğ. Bak. Ünit. Çalışnlr. İçin Bir ''Cinsel Yoluyla Bulaşan Hastalıklar'' FarkındalıkProg. Model Önerisi
337. Pediatrik Kokleer İmplant Sonuçlarımız
338. Nazal Vestibüler Stenoz: 5 Olgunun Sunumu
339. Antalya’da Baş Dönmesi Sıklığı
340. Kulak Kepçesi Arteriovenöz Malformasyonu
341. Alerjik Rinitli Hastalarda Toxocara Seropozitifliği
342. Endoskopik Septoplasti
343. Timpanosklerozda Ossiküloplasti Sonuçlarımız
344. Bell Paralizisi Polinöropatinin Bir Parçası Mıdır?
345. Endoskopik Koanal Atrezi Tamiri
346. Boyun Kitleleri: 417 Olgunun Analizi
347. Bilateral Peritonsiller Abse: Olgu Sunumu
348. Baş Ve Boyun Bölgesinde Leiomyosarkom
349. Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Timpan Membran Perforasyonları Ve İşitme Kayıpları İle İlişkisi
350. Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir Ve Orta Kulak Mukoza Patolojilerinin İlişkisi
351. Orta Kulak Cerrahisinde Fallop Kanalı Dehissansı
352. Medializasyon Tiroplastisi :Cerrahi Sonuçlarımız
353. Akustik Nörinom Cerrahisi: Klinik Sonuçlarımız
354. Erişkinde Konjenital Koanal Atrezi: 6 Olgunun Sunumu
355. Uyku Apneli Çocuklarda Parsiyel Tonsillektomi
356. Endonazal Değişik Yerleşimli Bening Tümörlerde Endoskopik Cerrahi
357. Maksiller Sinüsün İzole Aspergillus Enfeksiyonu
358. Olgu Sunumu: Glomus Timpanikum
359. 10 Aylık İnfantta Larengeal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu
360. Yetişkinde Akut Otitis Media İle İlişkili Fasial Paralizi(2 Olgu Sunumu)
361. Yüksek Jugulerbulbus Olnhast. Tinnitus Şiddtseviysve Renklidoppler İle Ölçln İnternaljugulervenöz Akımşiddeti Arsdkilşki
362. Topotecan Tedvs Tavşanlrn Submandibuler Glandlarında Antioksidanenzimler Ve Tba-Rs Seviylr Üzerdketknlğ: Denysçalşm
363. Ludwig Anjini
364. Dev Boyun Kitlesi: Hibernoma
365. Ektopik Tiroid Olgusu
366. Çocuk Hastada Parotis Bezi Yerleşimli Fasiyal Schwannoma
367. Renal Berrak Hücreli Karsinomunun Tiroid Ve Parotis İçi Lenf Bezi Metastazı
368. Rekürren Hemanjiyoperisitoma
369. Subjektif Tinnitusun Maskeleme Yöntemi İle Tedavisi
370. Subcutaneous Nodules On The Wall Of Thorax: Metastasıs Of Carcınoma Of The Nasal Vestıbule
371. Osas' Lı Hastlrdepworth Uyklulkskalası İlevüct- Kitleindksi, Apne- Hipopneindeksive Oksijendesaturasyonindksi Ars.İlşk
372. Recurrent Meningitis And Mondini Dysplasia: A Case Report
373. Septum Deviyasyonunda Alt Konka Hipertrofisi
374. Parsiyel Larenjektomili Hastalarımızın Postoperatif Uzun Süreli Değerlendirilmesi
375. Aurikula Lobülüne Açılan Birinci Brankial Kleft Fistülü
376. Yaşlı Hastada Bilateral Ranula
377. Yutma Patolojileri Hakkında Hemşirelerin Bilgi Düzeyleri
378. Epiglot Rekonstrüksiyonlu Frontal Anterior Larenjektomi (Tucker): Fonksiyonel Ve Onkolojik Sonuçlar
379. Paranazal Sinüs Tomografisinden Hesaplanan Maksiller Sinüs Hacminin Doğruluğu
380. Rhinolit
381. Efüzyonlu Otitis Media Hastalarının Odyometrik Ve Otoakustik Emisyon Testleri İle Değerlendirilmesi
382. İşitme Engelli Çocuklarda Otoakustik Emisyon Taraması
383. Dev Sublingual Dermoid Kist Olgusu
384. Ratlarda Topikal 5-Florourasil Uygulamasının Miringotomi Üzerine Etkileri
385. Ratlarda İki Değişik Dozda Topikal 5-Florourasil Uygulamasının Miringotomi Kapanma Zamanı Üzerine Etkileri
386. Supraklaviküler Kitle İle Kendini Gösteren Akciğer Adenokarsinoması (Olgu Sunumu)
387. Orta Kulakta Primer Bazal Hücreli Karsinoma
388. Dilde Yaygın Liken Planus: Vaka Sunumu
389. Servikal Sempatik Zincir Kaynaklı Schwannoma
390. Baş-Boyun Kitlelerinde İiab İle Postoperatif Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması
391. Alerjik Rinit Ve Astımlı Hastalarda Skın Prıck Test Sonuçları
392. Periferık Fasiyal Paralizi Hastalarında Total Fasial Dekompresyon
393. Kapsaisin Ön Tedavisinin Deneysel Oluşturulmuş Effüzyonlu Otitis Medianın Erken Ve Geç Dönemlerine Etkileri
394. Alerjik Rinitte Bir Tanı Yöntemi Olarak İmpresyon Sitolojisi
395. Demir Eksikliği Anemisi Olgularında Kohleanın Dış Saçlı Hücre Aktivitesi
396. Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Kalıcı Bilateral Ani İşitme Kaybı; Olgu Sunumu
397. Oral Kavite Kanserleri: 5 Yıllık Klinik Sonuçlarımız
398. Kohleovestibüler Semptomların Ön Planda Olduğu Bir Herpetik Fasial Paralizi Olgusu
399. Frontal Sinüs Mukoselinde Kombine Endoskopik Ve Sınırlı Eksternal Yaklaşım: Olgu Sunumu
400. Juguler Bulbusun Alışılmadık Yerleşimi İle Odyovestibüler Semptomlar Arasındaki İlişkinin Bir Analizi
401. Timpanik Membran Perforasyonlarında Kağıt Yama Uygulanması Ve Sonuçları
402. Maksiller Sinüse İnvazyonlu İntrakraniyal Menenjioma
403. Kontralateral Parotis Bezi Pleomorfik Adenomu Bulunan Unilateral Parotis Bezi Agenezisi
404. Vertigolu Hastalarda Kan Gazı Analizi
405. Larinks Kanserleri Takip Sonuçlarının Bilgisayarla Analizi
406. Vokal Kordun İzole Extramedüller Plazmasitomu
407. Fibröz Displazili Temporal Kemikte Kolesteatom Ve Komplikasyonu
408. Obstruktif Uyku Apne Sendromunda (Ouas) Seratonin Transporter Gen Polimorfizmi
409. Horlamayla Presente Olan Primer Amiloidoz
410. İletim Tipi İşitme Kaybı Yapmış Konjenital Petroz Apeks Kolesteatomu
411. Kikuchi-Fujimoto Hastalığı; Olgu Sunumu
412. Bir Olgu Nedeniyle Larengosel Case Report
413. Nadir Bir Parotis Tümörü: Miyoepitelyoma
414. Konturlateral Simültane Vestibüler Şıvannoma Ve Glomus Jugulare
415. Koanal Atrezide Endoskopik Transnazal Cerrahi
416. Lornoksikamın Postoperatif Ağrı Kontrolünde Etkinliğinin Metamizol İle Karşılaştırıması
417. Bilateral Karotid Cisim Tümörü Ve Vagal Schwannoma
418. Uzun Süre İntranazal Kortikosteroid Kullanımının Nazal Bakteriyel Flora Üzerine Etkileri
419. Pediatrik Nazal Polipler
420. Tragus Üzerinde Yer Alan Pilomatriksoma, Vaka Sunumu Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
421. Neonatal Obstrüktif Adenoid Hipertrofisi
422. Metastatic Renal Cell Carcinoma From A Primary Tumor Removed 2 Years Previosly:A Case Report
423. Do We Really Need Hıgh Technology For Excısıon Of Rhınophyma: A Case Report
424. Sağ Parotis Bezi Kaynaklı Myoepitelyoma
425. Etmomaksiller Sinüs: 3 Olgu Sunumu
426. Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu
427. Primer Fasyal Sinir Uc-Uca Anastomozları
428. Nazofarenkste Renal Berrak Hücreli Karsinom Metastazı
429. Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
430. Kord Vokal Paralizili Hastaların Değerlendirilmesinde Laringeal Emg’nin Yeri Ve Önemi
431. Vazomotor Rinitli Hastalarda Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri Kullanılarak Otonom Sinir Sistemi Değerlendirilmesi
432. Nazal Polipozis Ve Rekürrens Etyolojisinde Allerji Faktörü
433. Stapes Cerrahisi Sonuçlarının Analizi Ve Revizyon Cerrahisi Tecrübemiz
434. Horlama Ve Tıkayıcı Uyku Apnesi Tedavsd Kullanılan Radyofrekans Uygulmlrd. Ameliyathane Hemşirsnn Rolünün Tanımlanması
435. Servikal Lenfadenopati İle Ortaya Çıkan Tiroidin Mikropapiller Karsinomu
436. Hyoid Kemik İnsersiyo Tendinosis: Klinikopatolojik Korelasyon
437. Atatürk’ün KBB Hastalıkları
438. Sevoflurane Ve Desflurane Anestezisi İle Yapılan Fesc Sırasında Adrenalin Kullanımının Hemodinamik Etkileri
439. Ramsey-Hunt Sendromuna Bağlı Gelişen Bilateral Fasial Paralizi
440. Tonsil Lojunda İntramüsküler Hemanjiom
441. Frontal Sinüs Mukoseli
442. Uvulopalatofaringoplasti Yapılan Hastalarda Sesin Algısal Ve Objektif Olarak Değerlendirilmesi
443. Uvuloplatfrngplst Yaplnhastd Orofarengeal Yaplrd Meydngelnanatomk Ve FizyljkDeğşklBilgs Tmgrfve Videoflrskpiiledeğrlnd
444. Vaka Takdimi: Allerjik Fungal Sinüzitte İzole Orta Konka Tutulumu
445. Kokleer İmplant Uygulamasında Cerrahi Teknik Seçiminin Preoperatif Değerlendirilmesi
446. Tiroid Cerrahisi Tecrübelerimiz
447. Larenks Kanserlerinde Cerrahi Tecrübelerimiz
448. Maksiller Lenfoma
449. Anatomik Bölgelerine Göre Dış Kulak Kıkırdak Yapılarının Kalınlıkları
450. Tularemi: Lenfadenopati Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ve Kbb Açısından Öneriler
451. Post Travmatik Fasial Paralizilerde Cerrahi Tedavi
452. Kolestatom Cerrahisinde Kemikçik Zincirin Durumu Ve Ossiküloplasti Tercihlerimiz
453. Erişkinde Kistik Higroma: Biri Atipik Yerleşimli, İki Olgunun Sunumu
454. Radyofrekans İle AltKonkaParsiyel DokuVolüm RedüksiynnNazal SteroidSpreylerin DiffüzyonuVe TerapötikEtkinl. ÜzernEtklr
455. Orta Kulak Cerrahisinin Planlanmasında Carhart Çentiğinin Önemi
456. Kronik Rinosinüzitte Fungal Dna'nın Analizi (Ön Çalışma)
457. Erişkinde Bilateral Koanal Atrezi : Olgu Sunumu
458. Septum Perforasyonunda Posterior Tabanlı Flep Ve Konka Bülloza Lateral Yaprağı İle Onarım:Olgu Sunumu
459. Posterior Transvers Lazer Kordotomi
460. Retrofaringeal Abse: Olgu Sunumu
461. Boyunda Kist Hidatik : Olgu Sunumu
462. Larenksin Adenoid Skuamöz Hücreli Karsinomu
463. Egeya: Yüz Ve Ağız İçi Malign Ve Premalign Lezyonlara Ekip Yaklaşımı
464. İnvaziv Sinonazal Aspergilloziste Endoskopik Eksizyon Ve Lokal Fleplerle Onarım: Olgu Sunumu
465. İzole Kronik Sfenoid Sinüzit Ve Bilateral Abdusens Felci: Ayırıcı Tanı Ve Literatür Özeti
466. Hafif Bınder Sendromu’nun Komponenti Olarak Nazal Spıne Agenezi: Olgu Sunumu
467. Dev Hücreli Reparatif Granüloma: Bir Olgu Sunumu
468. Infraorbital Schwannoma: Olgu Sunumu
469. Bir Olgu Nedeniyle Larengeal Tüberküloz
470. İdiopatik Ani Sensorinöral İşitmeKaybı İnsidansının Mevsimsel Farklılğnn Ve Mevsimlere Göre İşitmeKaybı Derecsnn Araştr.
471. Fronto Etmoid Bölgenin Dev Kraniyofasiyal Fibröz Displazisi
472. Effüzyonlu Otitis Medianın Sosyoekonomik Ve Sosyokültürel Düzey İle İlişkisi
473. Alerjik Rinitte Spesifik İmmunoterapi Tedavisinin Etkinliği
474. Alerjik Rinitli Hastalarda, Tedavi Seçeneklerinin Total Nazal Semptom Skoru Üzerine Etkisi
475. Burun Genişletici Bantların Ve Lokal Dekonjestanların Nazal Havayoluna Etkileri
476. Alt Konka Hipertrofisine Bağlı Burun Tıkanıklıklarının İntranazal Steroıd Enjeksiyonuyla Tedavisi
477. Medikamentöz Rinit Olgularında Alt Konka Küçültme Cerrahisinin Sonuçları
478. Alerjik Rinitli Hastalarda Tedavi Seçeneklerinin Maksimum İnspiratuar Hava Akımı Üzerine Etkisi
479. Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kan Grupları Risk Faktörü Olabilir Mi?
480. İdiopatik Ani İşitme Kayıplı Olgularda Uyguladığımız Tedaviler Ve Sonuçları
481. Ani İşitme Kayıplarında Tam İyileşmeye Etki Eden Faktörler
482. Ani İşitme Kayıplarında Yüksek Doz Steroid Terapisi
483. Ani İşitme Kayıplarında Yeni Bir Tedavi Yöntemi: İntratimpanik Steroid İnjeksiyonu
484. Ani İşitme Kayıplarında Prognostik Faktörlerin Tedavi Üzerine Etkileri
485. Management Of The Lıpomas Arısıng From Deep Lobe Of The Parotıd Gland
486. Alt Dudak Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
487. Alt Dudak Skuamöz Hücreli Karsinomlarına Tedavi Yaklaşımımız
488. Jugulotimpanik Paraganglioma (Jtp) Konusundaki Tecrübelerimiz (1989-2005)
489. Damak Tümörlerinde Klinik Yaklaşımımız
490. Baş Boyun Kanserlerindeki Serbest Flep Tecrübelerimiz
491. Genişletilmiş Politetrafloroetilen Kullanımı (Tavşan Modelinde Yapılan Deneysel Çalışma)
492. Tavşan Çene Eklemi Fibröz Yapışıklıklarına Mitomisin C’nin Etkisi
493. Kobaylarda Deneysel Endolenfatik Hidrops Oluşturulması Ve Bu Oluşumda Deksametazonun Etkilerinin Araştırılması
494. Metotreksatın Rat Nazal Mukoza Ve Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi; Bir Preklinik Çalışma
495. Perfore Edlmş Rat Timpanik Membranlarnd İntramusküler Vitamin E Uygulmsn Miringoskleroz Oluşmnd Engllyc Rolünn Araştrl.
496. İntratimpanik Deksametazonun Guinea Piglerinde İşitme Eşikleri Ve Koklea Histopatolojisi Üzerine Etkisi
497. Sublabial, Transnazal, Transsfenoidal Hipofizektomi: 60 Vakalık Deneyimimiz
498. Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Hipofiz Cerrahisi
499. Powered Enstrümanla (Mikrodebrider) Ve Stentsiz Olarak Yapılan Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız
500. Endonazal Dakriyosistorinostomide Mitomisin Uygulama Sonuçlarımız
501. Dacryo Cysto Rhinostomy(Dcr)
502. Eksternal Dakriosistorinostomi (Dsr) Sonrası Oluşan Nüks Epifora Olgularında Endoskopik Dsr Sonuçlarımız
503. İlkokul Çağı Çocuklarda Artikülasyon Bozuklukları
504. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Fonotogram Verilerinin Normal Bireylerle Karşılaştırılması
505. Ses Kısıklığı Etyolojisinde Larengofarengeal Reflü Ve Reflüye Sekonder Üst Solunum Yolu Rezistansının Değerlendirilmesi
506. Ses Bozukluklarının Tedavisinde Lax Vox Ses Terapi Tekniği (Suya Ses Üfleme)
507. Farklı Müzik Türlerindeki Ses Eğitiminin Vokal Kordlar Üzerine Olan Etkisinin Laringostroboskopi İle Değerlendirilmesi
508. Etkin Ses Elde Etmede Damağın Önemi
509. Kronik Otitis Medialı Hastlrd Orta Kulak Mukozasında Helikobakter Pilori Varlğnn Clo Ve Üre Nefes Testi İle Değerlndrms
510. Canal Wall-Down Timpanoplastide Erken Dönem Sonuçlarımız
511. Adeziv Otitlerde Palizat Kartilaj Timpanoplasti:Anatomik Ve Fonksiyonel Sonuçlar
512. Timpanik Membran Rekonstrüksiyonunda Over-İnlay Kıkırdak Greft Miringoplasti
513. TürkToplmnd OrtaKulakCerrahisi Sırasnd KordalKrest Alınmdn İnkudostapedial EkleminGörülmeİnsidansı VeBunnCerrahiÖnemi
514. Pediatrik Kronik Otitis Medialı Olgulara Yaklaşımımız
515. Akut Tonsillofarenjit Ve Servikal Lenfadenit Tablosu Yaratabilen Bir Hastalık; Tularemi
516. Ankara İlköğretim Okullarında Kbb Hastalıkları İnsidansı
517. Behçet Hastalarında Odiyovestibüler Bulgular
518. Boyunda Dev Hidatik Kist: Tedavi Yaklaşımımız
519. Cvıd (Common Variable İmmun Disease) Hastalarında Otorinolaringolojik Bulgu Ve Semptomlar
520. Başdönmesi Engellilik Envanteri Kısa Formu
521. Kronik Vertigoda Vestibüler Rehabilitasyon
522. Meniere Hastalığında Odyolojik Ve Vestibüler Korelasyon
523. Total Ve Near- Total Larenjektomi Sonrası Gelişen Farengokutanöz Fistül İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
524. LarinksVe OralKavite SkuamözHücreli Karsinmlrnd Polimeraz ZincirReaksyn (Pcr)Yöntemi İleHerpes SimpleksVirüs (Hsv)Arştrl
525. Erken Evre Glottik Kanserler
526. Larenks Kanserli Hastalarda Tiroid Gland İnvazyonunu Göstermede Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Değeri
527. Near Total Larenjektomi Tecrübelerimiz
528. Erken Evre Glottik Karsinomda Tedavi Sonuçlarımız
529. Konka Bülloza Septum Deviasyonun Bir Nedeni Mi?
530. Septum Nazi Deviasyonnn Ve Cerrahsnn Her İki Nazal Kavitedeki Mukosiliyer Klirens Hızı Üzerine Etklrnn Değerlndrlms
531. Acoustıc Rhınometry In Subjects Wıthout Nasal Symptoms
532. Normal Burunlarda Subjektif Nazal Açıklık Hissi İle Objektij Bulgular Arasındaki Uyum
533. Konka Hipertrofisinde Radyfrekans Ablasyon Tedavisinin Etkisi
534. Tıkayıcı Alt Konka Büyümesinde Radyofrekans İle Konka Küçültülmesi
535. Karotis Paragangliomları Ve Cerrahisi
536. Malign Karotis Cisim Tümörü : Olgu Sunumu
537. İleri Evre Baş Boyun Kanserlerinde Kanama Ve Acil Karotid Arter Ligasyonu
538. Hpv As The Risk Factor Of Oral/Oropharyngeal Cancer
539. Dilde Schwannoma
540. Yüksek Yerleşimli Juguler Bulbus Ve Odyovestibüler Semptomlar
541. İnflammatuvar Barsak Hastalıklarında Sensorinöral İşitme Kaybı: Bir Subklinik Ekstraintestinal Tutulum
542. Otoskleroz Cerrahisinde Koklear Rezervin Postoperatif İşitme Kazancı Üzerine Etkisi
543. Stapedotomide Ven Greft İnterpozisyonunun Önemi: Ven Greft Kullanılan Ve Kullanılmayan Olguların Karşılaştırılması
544. Ani Sensorinöral İşitme Kaybı Olan Hastalarda Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
545. Dirençli Ani İşitme Kayıplarının İntratimpanik Steroid İle Tedavisi
546. İdiyopatik Sensörinöral Ani İşitme Kayıplarında Pt 20210G-A, Fv 1691G-A Ve Fv 4070A-G Değişimlerinin Rolü
547. Kronik Effüzyonlu Otitis Mediada Atopinin Rolü: Prospektif Randomize Çift-Kör Çalışma
548. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Hayat Kalitesi Üzerindeki Etkisi
549. Çocuklarda Tedaviye Dirençli Kronik Effüzyonlu Otitis Media:Antireflü Tedavisinin Yeri?
550. Effüzyonlu Otitis Mediada N-Asetil Sistein Etkinliği
551. Effüzyonlu Ve Atelektatik Otitlerde Ventilasyon Tüp Uygulamalarımız
552. Fess Combined Radiofrequency Surgery
553. Cerrahi Tedavi Uygulanmış Larenks Kanserli Hastaların Retrospektif Analizi
554. LrnksKansr TansıAlmş TotalLarnjktmOpersyn PlanlmşHastlr OpersynÖncs, HstlkVe Postoprtf BakmKonusdVer.EğtKygBelrtDzynEtks
555. Erken Evre Glottik Kanserlere Yaklaşımımız
556. Erken Evre Larinks Epidermoid Karsinomlu Olgularda Uygulanan Transoral Karbondioksit Lazer Mikrocerrahisi
557. Hipofarinks Kanserlerine Yaklaşımımız
558. Yuvarlak Pencere Nişinin Anatomik Özellikleri
559. Doğuştan İşitme Kayıplı Çocuklarda Tanı Ve Rehabilitasyon
560. 10 Years Cholesteatoma Surgery
561. Kronik Otitis Media'nın Korda Timpani Sinirinde Meydana Getirdiği Histopatolojik Değişiklikler
562. Kronik Orta Kulak Hastalıklarında Tensor Veli Palatini Kas Fonksiyonunun Elektromiyografi İle Değerlendirilmesi
563. Kulak Burun Boğaz Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik Düzeyleri
564. Rijit Endoskoplarda Hasar Gelişme Nedenlerinin Belirlenmesi İçin Bir Yıllık Verilerin Değerlendirilmesi
565. Ankara Ünv. Tıp Fakültesi İbn-İ Sina Hastanesi Kbb Ameliyathanesinde Lazer Cerrahisine Yönelik Hemşirelik Girişimleri
566. Endonazal Cerrahi Sonrası Postoperatif Nazal Kavite Bakımında Tonimer Jel Spreyin Etkinliği
567. Ameliyathane Ve Yoğun Bakım Ünitesi Çalışnlrnn Hasta Hastane Sendromu Açısından Çalışma Ortamlarının Sorgulanması
568. İst.Üni.Cer.Tıpfak. Kbbklin. Çalşnhemşrln Öfkeveöfke Tarzıeğilmln Belrl.Vediğrklin.Çlşhmş. Öfkveöfk Tarzıeğlmlrilekarşt
569. Dış Kulak Yolunda Yaşam: Spider-Woman
570. Timpan Zar Perforasyon Tamirinde Kartilaj-Perikondrium Kompozit Greft Uygulamasının Sonuçları
571. Kokleer İmplantasyonlu Hastalarda Ses Gelişiminin Objektif Olarak Değerlendirilmesi
572. Kronik Otitli Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
573. Otosklerozda Kokleer İmplantasyon
574. Kokleer İmplantasyonda Komplikasyon Ve Revizyon Cerrahisi
575. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromlu Hastalarda Vücut Kitle İndeksi Ve Boyun Çevresi Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
576. UykuApnesi VeHorlms OlanKişilrd ÜstHavaYolnn ManometrikKayıtEşlğnd YapılnMüller Manevrasıİle KantitatifOlrkDeğrlndm
577. Tıkayıcı Uyku Apneli Olgularda Klinik Ve Polisomnografik Bulguların Karşılaştırılması
578. BasitHorlama Ve HafifObstrüktif SleepApne Sendromunda (Osas) YumuşakDamağaUyglnn Radyofrekans Tedavisi Ve Sonçlr
579. Akustik Farengometri İle Horlamalı Hastaların Pozisyona Bağlı Farengeal Hava Yolu Değişikliklerinin Araştırılması
580. İleri Derecede Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Uppp İle Kömbine Dil Askısının Sonuçları
581. Aksesuar Parotis Bezi Tümörleri
582. Sialendoskopi (Tükrük Bezi Endoskopisi)
583. Tiroid Trabeküler Adenomu
584. Sinonazal İnverted Papillomda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
585. Efüzyonlu Otitis Mediada H.Pylorinin Rolü
586. Farklı Ventilasyon Tüp Yüzeylrnn Scannıng Elektron Mikroskobu İle İncelnms Ve Bulgulrn Klinik Takip İle Karşıltrlms
587. Kortikosteroidlerin Efüzyonlu Otitis Mediadaki Etkinliği: Deneysel Çalışma
588. Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Farklı Antibiyotiklerin Etkinliklerinin Karşlştrlm Ve Mukolitiklerin Tedavdk Yeri
589. Efüzyonlu Otitis Media Ve Adenoid Hipertrofili Çocuklrd Topikal Nazal Steroid Kullanımnn Tedvdk Rolünün Araştrlms
590. Kanama Nedenli Ventilasyon Tüpü Tıkanıklığının Önlenmesinde Heparinin Etkinliğinin İncelenmesi
591. Gazi Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan İşitme Taraması Programı
592. Açık Kalp Cerrahisinin İşitme Üzerine Etkisinin Yüksek Frekans Odyometri İle Değerlendirilmesi
593. Akustik Travmalı Hastalarda Serumda B12, Folik Asit, Magnezyum, Çinko, Mda Ve İdrar Mma Düzeyleri (Ön Çalışma)
594. Deneysel Amikasin Ototoksisitesi Üzerine Erdostein’in Protektif Etkisi
595. Behçet Hastalığının Koklea Üzerine Etkilerinin Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi
596. Antineoplastik İlaçların Ototoksik Etkileri
597. Orta Kulak Hacminin Adeziv Otitis Media Gelişim Sürecine Katkısı
598. Posterior Timpanotominin Cerrahi Nirengi Noktaları(Kadavra Çalışması.)
599. Çelik Tel Kullanılarak Yapılan Ossiküloplasti Sonuçlarımız
600. Miringoplasti Ve BasitMastoidektomi YapılanOlgularda UzunDönem OrtaKulak Ventilasyon Fonksiynn Timpanometrik Analizi
601. Flepli Geliştirilmiş Radikal Mastoidektomi Operasyonu Uygulananlarda Başarıya Etki Eden Faktörler
602. İntakt Kanal Duvar Ve Açık Teknik Timpanoplastilerin Ossiküloplasti Ve Rekürrens Yönüyle Karşılaştırılması
603. Kronik Süpüratif Otitis Mediada (Ksom) Preoperatif Bilgisayarlı Tomografinin Tanı Ve Tedavideki Yeri
604. Konjenital Preauriküler Fistül Cerrahi Sonuçlarımız
605. Orta Kulaktaki Çeşitli Yoğunluktaki Sıvıların Akustik İmmitans Üzerine Etkileri_Deneysel Çalışma
606. Travmatik Timpanik Membran Perforasyonlarında Hyaluronik Asit Uygulamasının İyileşme Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma
607. Travmatik Ossiküler Zincir Patolojileri, Etiyoloji Ve Tedavi Sonuçları
608. Sigaranın Timpanoplasti Başarısına Olan Etkisinin Kotinin İle Prospektif Olarak Araştırılması
609. Erişkin Popülasyonda Horlama Prevalansı Ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi
610. İzole Alt Konka Hipertrofili Hastarda Radyofrekans Uygulamaları
611. Biological Effect Of 4.0 Mhz Radiosurgery On Snoring Management
612. Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda(Ouas) Farenks Bulguları: Volümetrik Ve Endoskopik Değerlendirme
613. Hafif Ve Orta Şiddetli Osas’da Cerrahi Başarı
614. Obstrüktif Uyku Apneli Hastalarda Eş Zamanlı Septoplasti Ve Uvulopalatofaringoplasti Operasyonlarının Sonuçları
615. Nazal Polipli Hastaların Ameliyat Öncesi Ve Sonrası Ses Analizlerinin Karşılaştırılması
616. SinonazalPoliposisli Hastlrn Dokularndk İnos,Vegf Ve Cox-2Seviylrnn SistemikSteroid TedvsÖncesi VeSonrası Karşltrlms
617. Kronik Rinosinüzit Ve Nazal Polipozislerde Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamalarımız
618. Nazal Polipli Hastalarda Kemik Tutulumunun Sintigrafik Olarak Değerlendirilmesi Ve Önemi
619. Septum Kaynaklı Nazal Polipte Metaplastik Kemik Formasyonu
620. AsprnSenstf NzlPolpl, NzlPolpl VeKronkSinüztl HastlrSisteinilLökotrien 1ResptrYüzdlrnn Ve İmmünreaktivtlrnn Karşltrlms
621. Nazal Fort Deviasyonlarda İyotlu Ve İyotsuz Salin Solüsyonların Mukozal Klirens Üzerine Etkileri
622. Nazal Septal Cerrahi Sonrası Splint, Tampon Ve Sütürasyon Uygulamalarının Karşılaştırılması
623. Rinoplastide BalansKonsepti : 301Olguda AçıkTeknik StrüktürelYaklaşım VeKartilajinöz Greftİle RekonstrksynPrensplr
624. Septoplasti Sonrası Nazal İrrigasyonda Hipertonik Deniz Suyu Ve İzotonik Nacl Solüsyonlarının Karşılaştırılması
625. Eğri Burunlarda Cerrahi Sonuçlarımız
626. EstetikYüz Cerrahisi Komplksynlrnn Tedv Yöntmlr Ve Septocolumellar Perforasyonların Kapatlmsnd İki Yeni Cerrahi Teknik
627. Adenoidektomide Endoskopik Mikrodebrider Yaklaşımı
628. Adenoid Hiperplazi De Risk Faktörleri
629. Adenoid Vejetasyonlu Çocuklarda Akustik Rinometrinin Tanıdaki Yeri
630. Adenotonsillektominin Büyüme Üzerine Etkilerinin Klinik Ve Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi
631. Yetişkin Ve Pediatrik Yaş Grubunda Adenoid Vegetasyon Ve Histopatolojik Özellikleri
632. Pediatrik Hastalarda Üst Havayolu Problemleri Ve Primer Enürezis Noktürna İlişkisi: İki Yönlü Çalışma
633. Periferik Fasiyal Paralizide Periorbital Rekonstrüksiyon Teknikleri
634. Nörovasküler Kros-Kompresyon Sendromları Ve Mikrovasküler Dekompresyon Sonuçlarımız
635. Kliniğimizde Yapılan Oto-Nörolojik Cerrahi Girişimler:
636. Bilateral Abdüktör Paralizili Hastalarda Posterior Kordotomi Sonuçlarımız
637. Vokal Kord Hemorajileri
638. Vokal Kordun Benign Mukozal Hastalıkları: Retrospektif Analiz
639. Adenoidektomi Ve Adenotonsillektomi Ameliyatı Yapılan Hastalarda Ses Kalitesindeki Değişiklikler
640. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Asistan Eğitiminde Ne Derece Güvenli?
641. Kısmi Burun Defektlerinde Rekonstrüksiyon
642. Serebrospinal Sıvı Rinoresinin Tamirinde Kullanılan Değişik Cerrahi Yaklaşımların Analizi
643. Genel Ve Hastalığa Spesifik Sağlık Düzeyi Ölçütleri: Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Uzun Dönemde Değerlendirilmesi
644. Alt Konka Hipertrofilerinin Bilgisayarlı Tomografi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
645. Allerjik Nazal Poliplerde Nitrik Oksit Metabolitlerinin Etkileri
Nıtrıc Oxıde Metabolıtes In Allergıc Nasal Polıposıs
646. Nazal Ve Paranazal Sinüs Cerrahisinde Uygulanan Yara İyileştirici Ajanların Etkileri
The Effects Of Wound Healıng Agents’ Applıcatıon Followıng Nasal And Paranasal Sınus Surgery

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale