Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Astımlı Hastalarda Posterior Larenjit İnsidansı Ve Ses Analizi Parametreleri Üzerine Etkisi
 

Astımlı Hastalarda Posterior Larenjit İnsidansı Ve Ses Analizi Parametreleri Üzerine Etkisi

Şehitoğlu M.A., Doğan M., Koçak İ., Bağlam T., Serin G., Sarı M., Altundağ A., Eryüksel E.

Amaç: Gastroözefagial ve/veya larengofarengeal reflü astım hastalarında sıklıkla izlenmekte olup reflünün larengeal bulgularından en sık rastlananı posterior larenjittir. Bu çalışmada astımlı hastalardaki posterior larenjit görülme insidansı ve ses analizi parametreleri ile ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Hafif-orta derecede astım tanısı almış olan 40 hastanın endoskopik olarak larengeal muayeneleri yapıldı ve posterior larenjit bulguları araştırıldı. Beş saniye süresince ses kayıtları alınarak ve “Multi-Dimensional Voice Program” (MDVP) kullanılarak ses analizleri yapıldı. Aynı işlem yaş ile cinsiyet bakımından benzer özellikleri bulunan ve 40 kişiden oluşan kontrol grubuna uygulandı. Kontrol ve astım gruplarından elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: Kontrol grubunda 5 kişide ve astım grubunda 31 hastada posterior larenjit izlendi. Bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001, Ki-kare). Posterior larenjit ile temel frekans arasında anlamlı bir ilişki görülmezken (p:0.651, Ki-kare) jitter, shimmer ve NHR ile posterior larenjit arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptandı (p:0.023, p:0.001, p:0.016, Ki-kare). Sübjektif değerlendirmelerden G R B ile posterior larenjit arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.0001, p:0.004, p<0.0001, Ki-kare). Tartışma ve sonuç: Astım hastalarında posterior larenjit oranı yüksek oranda izlenmiş olup bu hastaların akustik ve sübjektif ses parametrelerinde de bozulma olduğu görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E23

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale