Maksiller Sinüs Ameloblastik Fibromu

Öncel S., Ersoy A., Tatar B., Tunçbilek M., Coşgül T., İmre K.

Maksiller sinüs ameloblastik fibromu Ameloblastik Fibroma (AF) nadir görülen, epitelyal ve mezenkimal komponentleri olan, yavaş seyirli benign bir mikst tümördür. Bu mikst odontojenik tümörler genellikle solid ve bazen de kist formundadırlar.Ameloblastik fibroma, ameloblastomalardan daha yavaş büyüme göstermekte ve infiltrasyon eğilimi göstermektedir.Çoğunlukla posterior mandibulada gelişmekte ,adelosanlarda ve genç erişkinlerde daha sık görülmektedir.Odontojenik tümörler, tüm oral kavite tümörlerinin %9’unu oluşturmaktadır.Ameloblastik fibromlar tüm odontojenik tümörlerin %1-2’sini oluşturmaktadır. Ameloblastik fibromların %8 kadarı maksillada yerleştiği bildirilmektedir.Tedavi konusunda fikir birliği yoktur, ancak genel uygulama primer lezyonun rezeksiyonu ve çevresinin küretajı olmaktadır.Tedavi sonrası %20-43.5’lik yüksek bir rekürrens oranı mevcutur.Malign dejenerasyon potansiyeli vardır.Ameloblastik fibromun fibrosarkoma dönüşümü ile ilgili literatürde yayınlar mevcuttur. Kliniğimize yanakta ağrı ve şişlik şikayeti başvuran, maksiller sinüs Ameloblastik Fibromu olgusunu literatür eşliğinde sunmayı uygun gördük.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E 24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale