Tinnitus Değerlendirme Formu’nun

Belgin E., Aksoy S., Fırat Y., Alpar R.

Tinnitus yakınması olan hastaların değerlendirilmesinde standartize edilmiş bir ulusal değerlendirme formu bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı yapısal geçerliliği ve iç tutarlılık güvenilirliği istatistiksel olarak sağlanmış bir “Tinnitus Değerlendirme Formu” (TDF) formu oluşturarak, bu formun tinnitus yakınması olan hastaların değerlendirilmesinde klinik kullanımını sağlamaktır. Çalışmada “Tinnitus Handicap Inventory- ß version” envanterinden ölçek uyarlaması yapılmıştır. Test uyarlamasında önce maddeler orijinal dilden hedef dile çevrilmiş, çeviri değerlendirilerek deneysel formu geliştirilmiştir. Tinnitus yakınması olan 30 kişilik bir örneklem grubu oluşturulmuştur. Bu örneklemde deneysel form uygulanmış ve orijinal formla deneysel formdaki maddelerin eşdeğer olduğu Geri-Çevirme yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yeni form oluşturulduktan sonra “Tinnitus Değerlendirme Formu” adı ile Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalına başvuran ve etiyolojisine bakılmaksızın tinnitus yakınması olan 100 kişilik hasta populasyonuna aynı klinisyen tarafından iki ayrı gün uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket proğramında incelenmiş, yapısal geçerliliği faktör analizi ile, iç tutarlılık güvenilirliği Cronbach Alfa ile hesaplanmıştır. 25 maddelik TDF, duygusal, fonksiyonel ve yıkıcı duygu durumu belirten üç alt ölçekte incelenmiş, maddelerin iç tutarlılığı çok yüksek bulunmuştur (Cronbach’s alpha= .93).

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E51

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale