Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kronik Otit Olgularımızın Retrospektif Analizi
 

Kronik Otit Olgularımızın Retrospektif Analizi

Uslu C., Gürsan Ö., Oysu Ç., Deniz M., Akduman D., Koldaş Ç.

Özet: Bu çalışmada 2001-2005 yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğinde kronik otitis media tanısı ile opere edilmiş 162 hastanın yaş, cinsiyet, perforasyon yeri, kolesteatom varlığı, kemikçik rekonstrüksiyonu durumu, preop – postop odyometri ölçümleri ile işitme seviyeleri incelendi. Çalışmaya yaşları 11-68 arasında değişen (ortalama 34,6) , 103 kadın (%63,5 ), 59 erkek (%36,5 ) dahil edildi. Hastaların 126(%78 ) sında iletim tipi işitme kaybı , 36 sında (%22 ) mikst tip işitme kaybı mevcuttu. Mikroskopik muayenede timpanik membranda hastaların ... 49 (%30,2 )unda santral perforasyon, 33 (%20,3 ) ünde total perforasyon , 46(%28,3 ) sında subtotal perforasyon, 34 (%20,9 ) ünde marjinal perforasyon mevcuttu. Çalışmaya dahil edilen hastaların preoperatif pure-tone odyometrik incelenmesinde 0-30dB arasında olanlar 46 kişi (%28,3), 30-50 dB arasında olanlar 72 kişi(%44,4), 50 dB den fazla işitme kaybı olanlar ise 44 kişi (%27,1) olarak tespit edildi. Hastaların 22 (%13,5) sinde kolesteatom mevcuttu. 16 (%9,8)hastaya radikal mastoidektomi, 11 (%6,8)hastaya modifiye radikal mastoidektomi yapıldı. 31(%19,1) hastaya kemikçik rekonstrüksiyonu yapıldı.Hastaların post operatif odyometrik incelemesinde 56(%34) hastada 5-10 dB iyileşme saptandı 78(%48) hastanın işitmesinde değişiklik olmadı, 28(%17,2) hastada ise işitmede kötüleşme saptandı. Hastaların postop dönemde yapılan mikroskopik muayenesinde 103 greftin tuttuğu(%74), 37 (%36) hastada reperforasyon olduğu saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E66

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale