Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Astım Hastalarının Ses Kalitelerinin Objektif Ve Sübjektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi
 

Astım Hastalarının Ses Kalitelerinin Objektif Ve Sübjektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi

Doğan M., Koçak İ., Sarı M., Bağlam T., Baylançiçek S., Eryüksel E., Şehitoğlu M.

Amaç: Astım hava yollarının kronik enflamatuar bir hastalığıdır ve hava yollarındaki obstrüksiyonun geri dönüşümlü olabilmesi nedeniyle hafif-orta derecedeki astım hastalarının ses kaliteleri değerlendirilmiş ve stabil dönemdeki astım-ses ilişkisi araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: Hafif-orta derecede astım tanısı konmuş olan 40 hastanın ses analizleri “Multi-Dimensional Voice Program” (MDVP) ile yapıldı ve videolarengostroboskopi (VLS) bulguları araştırıldı. Ayrıca tüm hastaların maksimum fonasyon süreleri (MFT) ölçüldü. Sübjektif değerlendirmeler SBS (Ses Bozukluğu Skoru) ve GRB skalaları yardımıyla yapıldı. Bulgular: Kontrol grubunda normal VLS sonucu 24 (%60) olguda izlenirken astım grubunda sadece 1 (%2,5) hastanın VLS muayenesi normal olarak değerlendirildi. MDVP analizi sonucunda temel frekans ortalamalarındaki fark erkeklerde ve kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı değildi (p:0.943, p:0.698). İki grup arasındaki “jitter percent” ortalamalarının farkı erkekler için istatistiksel olarak anlamlı değilken kadınlar için anlamlı bulundu (p:0.131, p<0.0001). “Shimmer percent” ortalamalarındaki kontrol ile astım grupları arasındaki fark her iki cins için anlamlı olarak değerlendirildi (p:0.002, p:0.040). Astım ve kontrol grubu arasında gürültü harmonik oranı ortalamaları arasındaki fark erkekler için anlamlı değilken kadınlar için anlamlı bulundu (p:0.369, p:0.006). MFT süreleri yönünden hem kadınlar hem de erkekler için anlamlı farklılıklar tespit edildi (p<0.0001). SBS skoru astım grubundaki hastaların 24’ünde (%60) normal sınırlardaydı. GRB skalasına göre kontrol ve astım gruplarının ses kaliteleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görüldü (p<0,0001, p<0,001, p<0,0001). Tartışma ve sonuç: Astım hastalarının maksimum fonasyon sürelerinde, frekans ve amplitud pertürbasyon parametrelerinde bozulma olduğu görülmüştür.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E84

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale