Parsiyel Larenjektomi Sonuçlarımız

Üneri C., Tutkun A., İnanlı S., Özdemir N., Sarı M., Şehitoğlu M.

Amaç: Parsiyel larenjektomide amaç larenksteki tümoral hastalığın cerrahi tedavisini larenks yapılarını ve fonksiyonlarını mümkün olduğunca koruyarak gerçekleştirmektir. Gereç Ve Yöntem: Kliniğimizde 1990 ve 2003 tarihleri arasında parsiyel larenjektomi uygulanan hastaları retrospektif olarak inceledik. Hastalardan takipleri düzenli olarak yapılan 73 hasta çalışmaya alındı. Olgulardaki tümör histopatolojileri incelendi, yapılan operasyonlar sınıflandırıldı, dekanülasyon süreleri tespit edildi. İntraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar bildirildi. Boyuna yönelik ek tedavi metodları ve nüksler değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 71’i erkek (%97), 2’si (%3) kadındı. Yaşları 36 ile 75 arasındaydı ve yaş ortalaması 57.5’ti. Tümör histopatolojileri skuamöz hücreli karsinom (n=69), verrüköz karsinom (n=2), nöroendokrin karsinom (n=1) ve bazaloid hücreli karsinom (n=1) olarak tespit edildi. Uygulanan cerrahi teknikler supraglottik larenjektomi (n=22), frontolateral larenjektomi (n=13), vertikal hemilarenjektomi (n=12), laringofissür kordektomi (n=17), near-total larenjektomi (n=3) ve endolarengeal kordektomidir (n=6). Ortalama dekanülasyon süresi 7.3 gün olarak hesaplandı. Erken postoperatif dönemde major komplikasyonlarla karşılaşılmadı. Servikal lenfatik yayılımın kontrolü için 41 hastada ipsilateral boyun diseksiyonu ve 9 hastada kontralateral boyun diseksiyonu uygulandı. On iki hasta postoperatif dönemde radyoterapi aldı. Takiplerde 3 hastada bölgesel nüks görüldü. Nüks görülen hastalara total larenjektomi uygulandı. Uzak metastaz 2 hastada tespit edildi. Tartışma: Larenkste patolojinin bulunduğu bölgeye yönelik uygun cerrahi teknik seçilerek yapılan konservatif cerrahi girişim ile oldukça düşük morbidite ve mortalite ile birlikte tümör tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E86

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale