Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » İ Ü CTF KBB Kli. Çal. Hem. Sosyotropi-Otonomi Düzey.Belir.ve Kli. Çal. Hem. Sosyotropi-Otonomi Düzey. İle Karşılaştırıl.
 

İ Ü CTF KBB Kli. Çal. Hem. Sosyotropi-Otonomi Düzey.Belir.ve Kli. Çal. Hem. Sosyotropi-Otonomi Düzey. İle Karşılaştırıl.

Solmaz Ş., Kaya N.

Otonomi, kişinin bağımsızlık ve belirlenen amaçlara ulaşma, sosyotropi ise, kişinin diğer insanlarla olumlu ilişkilerde olma ihtiyacını belirtmektedir. Bireyin bakım ve tedavisine interdisipliner ekip anlayışı ile yaklaşım politikaları belirlemek amacıyla hemşirelerde sosyotropi-otonomi düzeyleri araştırılmalıdır. Bu araştırma, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) Kulak-Burun-Boğaz (KBB) Kliniğinde çalışan hemşirelerin sosyotropi-otonomi düzeylerini belirlemek ve diğer kliniklerde çalışan hemşirelerin sosyotropi-otonomi düzeylerinden farklı olup olmadığını saptamak amacı ile tanımlayıcı türde planlanmıştır. Araştırmanın evreni, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışan hemşirelerden oluşmaktadır. Bu evren arasından, KBB kliniğinde çalışan 23, diğer kliniklerden 345 hemşire örnekleme alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Hemşire Tanıtım Formu ve Sosyotropi-Otonomi Ölçeği kullanılmıştır. KBB hemşirelerinin tümünün (N=23) kadın, yaş ortalamasının 34.52±5.57 (24-44), % 60.9’unun (n=14) evli, % 65.2’sinin (n=15) önlisans mezunu, çalışma süresi ortalamasının 14.17±6.41 (3-25) olduğu saptanmıştır. Diğer kliniklerde çalışan hemşirelerin % 98.8’inin (n=341) kadın, yaş ortalamasının 34.07±7.34 (19-58), % 60’ının (n=207) evli, % 46.1’inin (n=159) önlisans mezunu, çalışma süresi ortalamasının 12.48±7.52 (1-33) olduğu belirlenmiştir. KBB hemşireleri sosyo-demografik özellikler açısından CTF hemşirelerinin genel özelliklerini yansıtmaktadır ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur (p>0.05). KBB hemşirelerinin sosyotropi düzeyi 72.22±17.28 (40-101), otonomi düzeyi 78.91±13.48 (56-104) puan olarak saptanmıştır. Diğer klinik hemşirelerinin sosyotropi düzeyi 66.31±16.01 (25-117), otonomi düzeyi 75.18±15.45 (27-112) puan olarak bulgulanmıştır. Her iki grup arasında istatsitiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05).

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E89

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale