Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenksin Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Reaktif Oksijen Türlerinin Varlığının Araştırılması
 

Larenksin Skuamöz Hücreli Karsinomlarında Reaktif Oksijen Türlerinin Varlığının Araştırılması

Üneri C., İnanlı S., Yüksel M., Sarı M., Bağlam T., Yazıcı M., Haklar G.

Amaç: Serbest radikallerin kanser gelişim sürecinde etkili olduğu son yıllarda yapılan birçok çalışmada ortaya konmuştur. Larenks kanserlerinde de serbest radikallerin rolünü araştıran değişik çalışmalar olmakla birlikte bu çalışmaların hiçbirinde reaktif oksijen türlerinin (ROT) tümör dokusunda varlığı doğrudan kantitatif olarak ölçülmemiştir. Bu çalışmada, larenks kanseri nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların cerrahi spesimenleri üzerinden tümör ve komşu mukozadan alınan dokularda luminol ve lusigenin ile amplifiye edilmiş kemilüminesans yöntemi ile ROT ‘un kantitatif ölçümü ve bu dokulardan elde edilen sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmada larenks kanseri nedeni ile opere edilen 14 olgunun cerrahi spesimenlerinden alınan dokularda luminol ve lusigenin ile amplifiye edilmiş kemiluminesans ile ROT ölçümü yapıldı. 14 olgunun tamamında luminol-KL, bu olguların 10‘unda lusigenin-KL ile ölçüm yapıldı. Bulgular: Tümör dokularında ölçülen ROT miktarları kontrol grubundan yüksek tespit edildi. Hem luminol hem de lusigenin ölçümlerinde tümör ve kontrol grubunun karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark görüldü. Sonuç:Reaktif oksijen türlerinin karsinogenezin başlamasında rolü öne sürülmüştür. Tümör dokusunda tespit edilen yüksek miktarda ROT’ un karsinogenezde ve kanser yayılımında rolü olduğuna inanılmaktadır. Ancak kanser oluşum ve yayılım sürecindeki bu etkilerin açıklanması ve korunma stratejilerinin geliştirilmesi için bu alanda daha ileri araştırmaların yapılması gereklidir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E119

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale