Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenks Epidermoid Kanserinde Vitamin A Düzeyi
 

Larenks Epidermoid Kanserinde Vitamin A Düzeyi

Gök Ü., Tazegül A.

ÖZET Amaç: Hücre proliferasyonunun inhibisyonu ve hücresel diferansiyasyon indüksiyonuna neden olan A Vitamini’nin larenks karsinomunda düzeyini araştırmak. Materyal metodlar: Çalışmaya 29 larenks epidermoid karsinomlu hasta alındı. Yaş ortalaması 58,7±7,4 idi. Hastaların tümü erkek ve daha önceden vitamin kullanım hikayesi yoktu. Tüm hastaların A vitamini düzeyleri ölçüldü ve 32 kişilik kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Bulgular: Hasta grubunun Vitamin A düzeyleri kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hasta grubun Vitamin A düzeylerinde anlamlı düzeyde düşük olduğu (p<0,05) görüldü. Sonuç: Larenks kanserli hastalarda vitamin A düzeyinin ölçülmesi, primer hastalığın tedavisinden sonra hastanın A vitamini yönünden zengin diyetle beslenmesi sekonder tümörlerin gelişim insidansını azaltabilir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E131

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale