Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larenjektomi Ve Boyun Disseksiyonu Uygulanan Hastalarda Erken Postoperatif Hipokalsemi
 

Larenjektomi Ve Boyun Disseksiyonu Uygulanan Hastalarda Erken Postoperatif Hipokalsemi

Çalış A.B, Vural Ç., Turgut S., Gürkan A. A., Özçelik M.

Bu prospektif calışma Eylül 2002 ile Aralık 2003 tarihleri arasında Şisli Etfal Egitim ve Araştırma Hastanesi 1. K.B.B - Baş ve Boyun Cerrahisi Klinigi'nde larenks ca nedeni ile opere edilen 15 hasta uzerinde yapıldı. Opere edilen hastalarda preoperatif ve postoperatif 8., 16., 24., ve 48. saatlerde serum kalsiyum, iyonize kalsiyum, fosfor ve parathormon degerleri izlendi. Başka nedenlerle kliniğimizde opere edilen 15 hasta kontrol grubu kabul edilerek aynı parametrelere bu gruptada bakıldı. İleri evre larenks kanserli hastalarda postoperatif geçici hipokalsemi veya hipoparatiroidi gelişip gelişmediğinin araştırlması amaclandı. Takiplerde elde edilen veriler student t testi, tekrarlayan olçumlerde varyans analizi ve bonferronni testi ile degerlendirildi.Çalisma grubunda, postoperatif iyonize kalsiyum duzeylerinde preoperatif değerlere gore anlamlı derecede düşüş görüldü (p<0.001). Total kalsiyum düzeylerinde, her iki gruptada postoperatif degerlerde preoperatif degerlere gore anlamli düşme saptandı (pO.OOl ve p<0.01). PTH ve fosfor degerleri açısından her iki grupta da preoperatif ve postoperatif duzeyler arasinda veya gruplar arasında anlamli fark saptanmadı.Bu hastaların hiçbirinde hipokalsemi semptomlarına rastlanmadı ve replasman tedavisi gerekmedi.Postoperatif dönemde kalsiyum metabolizmasindaki değişimlerin 48 saatten uzun sürdüğü ve çalışma ve kontrol gruplarındaki postoperatif kalsiyum ve PTH profillerinin benzerlik gosterdigi saptandi.Bu bulgular larengofarengeal karsinom nedeniyle larenjektomi, boyun disseksiyonu ve hemitiroidektomi uygulanan hastalarda ve diğer nedenlerle baş boyun cerrahisi getiren hastalarda erken postoperatif gecici hipokalsemi geliştiğini, bu hastaların hiçbirinde semptomatik hipokalsemi gelişmemesi ve gelişen hipokalseminin kalıcı olmaması nedeniyle;erken postoperative hipokalseminin klinik olarak önem taşımadığı sonucuna varılmıştır

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri E137

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale