Çocukluk Çağında Başdönmesi

Ergin H., Ardıç F., Özdemir S.A.

Pediatri polikliniğine nadir bir başvuru nedeni olan baş dönmesinin çocukluk çağındaki gerçek sıklığı bilinmemektedir. Bu çalışmada pediatri polikliniğine başvuran çocuklarda baş dönmesi semptomu ile birlikte görülen hastalıkların sıklığı araştırıldı. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniğine çeşitli nedenlerle başvuran 6-16 yaş arasındaki çocuklar çalışmaya alındı. Baş dönmesi belirti ölçeği baz alınarak, baş dönmesine yönelik anket hazırlandı. Çalışmaya 500 çocuk alındı. Kız/erkek oranı 1.3 ve yaş ortalaması 10.02±2.30 (6-16 yıl) olarak saptandı. Olguların %7.6’sında (n=38) baş dönmesi şikayeti olup, bunların 13’ü erkek (%34.2), 25’i kız (%65,8) ve yaş ortalaması 11.33±2.30 (6-15 yıl) idi. Baş dönmesi saptanan çocukların pediatri polikliniğine başvurma nedenleri sıklık sırasına göre; üst solunum yolu enfeksiyonu (%23.8, n=9), şikayeti olmayıp sağlık kontrolüne gelen (%15.8, n=6), anemi (%15.8, n=6), karın ağrısı (%10.6, n=4), ortostatik hipotansiyon (%5.4, n=2) olup; birer (%2.6) hastada adenoid vejetasyon, astım, epilepsi, hipertiroidi, hipotiroidi, myalji, senkop, sinüzit, talasemi major, migren ve üfürüm şikayetleri mevcuttu. Baş dönmesi çocuklarda nadir görülen bir semptom olup, en sık nedenleri çocukluk döneminin benign paroksismal vertigosu, migren, vestibüler nöronitis ve Meniere’s hastalığı’dır. Bununla birlikte ortostatik hipotansiyon, anksiyete, metabolik hastalık veya beyin tümörü gibi çeşitli hastalıklara bağlı da baş dönmesi olabilir. Çalışmada baş dönmesi şikayeti olan çocukların sıklığı %7.6 olup, sadece bir hastada migren (%2.6) tanısı kondu. Sonuç olarak, çocukluk dönemi baş dönmeleri sık görülen KBB hastalıklarının yanında, diğer sistem hastalıklarından da kaynaklanabilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P30

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale