Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Orta Kulak Patolojili Kulaklarda Östaki Borusu Fonks. Testl. İle Nazofarengeal Ostiumunun Endoskopik Bulgu. Karşılaşt.
 

Orta Kulak Patolojili Kulaklarda Östaki Borusu Fonks. Testl. İle Nazofarengeal Ostiumunun Endoskopik Bulgu. Karşılaşt.

Karasalihoğlu A., Taş A., Küçükkayıkçı B., Uzun C., Yağız R.

Orta kulak patolojisi bulunan olguların timpanometrik östaki borusu (ÖB) fonksiyon testleri ile ÖB nazofarengeal ostiumunun endoskopik bulguları arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla orta kulak patolojili 32 olgunun 44 kulağı çalışmaya alındı. Kulaklar anamnez, otomikroskopik muayene, odyo-timpanometrik inceleme ve peroperatuar bulgular ışığında 4 alt grupta toplandı [basit kronik otitis media (KOM), 18 kulak; seröz otitis media (SOM), 13 kulak; adheziv otitis media, 9 kulak; travmatik kulak zarı perforasyonu, 4 kulak]. Orta kulak patolojisi olmayan 40 kulaktan kontrol grubu oluşturuldu. ÖB fonksiyonu değerlendirmek için kulak zarı sağlam olan olgularda 9-aşamalı inflasyon-deflasyon testi, Valsalva ve Toynbee testi, kulak zarı perfore olan olgularda ise inflasyon-deflasyon testi uygulandı. Olguların tümünde endoskopik muayene ile ÖB nazofarengeal ostiumları değerlendirildi. Kontrol grubundaki kulakların 34’ünde iyi ÖB fonksiyonu, 33’ünde de normal endoskopik bulgu saptandı. Basit KOM’lu kulakların 11’inde iyi ÖB fonksiyonu ve normal endoskopik bulgu saptandı. SOM’lu ve adheziv otitli kulakların tümünde ÖB fonksiyonları kötü olup nazofarengeal endoskopide sadece 3 adheziv otitli kulakta normal bulgu saptandı. Travmatik perforasyonlu 4 kulağın tümü iyi ÖB fonksiyonuna ve normal endoskopik bulguya sahipti. Gruplar arası karşılaştırmada, kontrol grubu ile basit KOM ve travmatik perforasyonlu gruplar arasında ÖB fonksiyonları ve nazofarengeal endoskopi bulguları açısından farklılık saptanmadı. Kontrol grubu ile SOM ve adheziv otitli gruplar arasında ÖB fonksiyonları ve endoskopik bulgular açısından farklılık saptandı. Sonuç olarak, nazofarengeal endoskopide saptanan bulgular ile timpanometrik ÖB fonksiyon testlerinin uyumlu olduğu ve ÖB fonksiyonu bozukluğunda etyolojinin belirlenmesinde endoskopik ÖB nazofarengeal ostiumunun incelenmesi değerli bilgiler vermektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P38

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale