Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Çocuk Ve Yetişkinlerde Tiroglosal Duktus Kisti Bulguları Ve Tedavisi
 

Çocuk Ve Yetişkinlerde Tiroglosal Duktus Kisti Bulguları Ve Tedavisi

Güneri A., Doğan E., İkiz A., Erdağ T., Ecevit M., Özalp N.

Amaç: Tiroglosal duktus kisti boyun orta hattının sık görülen kongenital benign kitlesidir. Çocukluk çağında 5 yaşına kadar bulgu vermekle beraber ikinci sık görüldüğü dönem ikinci dekadın sonuna doğrudur. Çalışmamızda kliniğimizde TDK nedeniyle opere edilen olguların yaş dağılımları ile klinik bulguları arasındaki ilişkinin incelenmesi planlanmıştır. Materyel-Metod: 1994-2005 yılları arasında kliniğimizde TDK nedeniyle opere edilen hastalar retrospektirf olarak incelenmişlerdir. Hastalar yaş, cinsiyet, başvuru yakınması, yakınma süresi, önceki tedavi, preoperatif enfekiyon öyküsü, postoperatif komplikasyonlar ve nüks açısından incelenmiştir. Bulgular: Çalışmamıza TDK nedeniyle opere edilen toplam 28 hasta dahil edilmiştir. Çocukluk ve yetişkin yaş grubunda sırasıyla13 ve 15 hasta bulunmaktadır. Her iki grupta en sık başvuru yakınması boyunda kitle olup ikinci sırada ise ağrı yakınması bulunmaktadır. Yaş ortalaması birinci grupta 8.15±4.89 yıl olup diğer grupta ise 38±14.20 yıl olarak bulunmuştur. Her iki grupta E/K oranı sırasıyla 10/3 ve 8/7 olarak bulunmuştur. Yakınma süresi her iki grupta sırasıyla 2.2 ve 6.9 yıl olarak saptanmıştır. Yetişkin grupta, rezidü nedeniyle revizyon uygulanan bir hastada nüks görülmüştür ve nüks sonrası Sitrunk operasyonu uygulanmıştır. Ortalama izlem süresi her iki grupta sırasıyla 4,5 v4 5,5 yıl olarak bulunmuştur. Pediatrik grupta nüks gözlenmezken, yetişkin grupta bir tane saptanmıştır. Nüks oranı % 3,57 olarak bulunmuştur. Sonuç: TDK tedavisinde doğru tanı konulması ve Sistrunk operasyonu uygulanması nüks oranını azaltan önemli bir faktördür. Yaşa göre dağılım bimodal özellik göstermiştir. Başvuru yakınmasının dağılımı yaş gruplarına göre farklılık göstermemektedir. TDK yetişkin ve çocukluk çağında benzer klinik bulgular vermektedir ve tedavisinde her iki yaş grubunda da Sistrunk operayonunun etkili olduğu saptanmıştır.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P39

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale