Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Kafa Tabanı Uzanımı Olan Nazal Septal Kondrosarkomunun Endoskopik Rezeksiyonu
 

Kafa Tabanı Uzanımı Olan Nazal Septal Kondrosarkomunun Endoskopik Rezeksiyonu

Gerçeker M., Aktürk T., Erekul S., Küçük B., Meço C., Boynukalın K., Gökcan M., Aydıner F.

GİRİŞ: Nazal septal kondrosarkom nadir bir hastalıktır. Tedavide amaç tümörün lokal kontrolünün sağlanmasıdır. Bu nedenle açık yaklaşımlarla radikal cerrahi eksizyon tercih edilen tedavi şeklidir. Ancak endoskopik sinüs cerrahi tekniklerindeki gelişmeler sayesinde seçilmiş nazal ve kafa tabanı tümörlerinde endonazal endoskopik yaklaşımla benzer başarılı sonuçlar elde edebilmektedir. Kafa tabanı invazyonu olan nazal septal kondrosarkomun endoskopik rezeksiyonu daha önce tanımlanmış olmaması nedeniyle sunulmaktadır. MATERYAL & METOD: 52 yaşında bayan hasta burun tıkanıklığı şikayetiyle kliniğimize başvurmuştur. Preoperatif incelemelerde kafa tabanı uzanımı olan nazal septal kitle saptanmış ve biyopsi sonucu kondroma olması nedeniyle ilk planda endonazal yaklaşım seçilmiştir. Postoperatif patolojik inceleme sonucu kondrosarkom gelmesi üzerine adjuvan radyoterapi eklenmiştir. BULGULAR: Tümör geliştirilmiş enstrümentasyon ve açılı endoskoplar yardımıyla kafa tabanı boyunca lezyona komşu dura ile beraber tamamen rezeke edildi. Dura onarımı yapıldı. Hastanın 8. ay takiplerinde rezidüel hastalık veya rekürrens ile uyumlu bulguya rastlanmadı. Ancak bu spesifik tümörün minimal invazif yaklaşımla tedavisinin etkinliğinin tam olarak değerlendirilebilmesi için kesinlikle daha uzun takip sürelerine ve daha fazla sayıda seçilmiş vakada bu yaklaşımın uygulanmasına ihtiyaç vardır. SONUÇ: Bu vakayla birlikte kafa tabanı uzanımı olmasına rağmen septal kondrosarkomunun endoskopik rezeksiyonunun yapılabileceği gösterilmiştir. Endoskopik yaklaşımın açık yaklaşımlara göre cilt insizyonlarını ve fasiyal iskeletin bozulmasını önlediği için avantajları vardır. Bütün malign tümörlerde endoskopik yaklaşımı kullanmayı savunmasak da, seçilmiş vakalarda ve özel enstrümentasyonun da varlığında elde edilen umut verici sonuçlarla bu minimal invazif yaklaşım tercih edilebilir bir yöntem olmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P48

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale