Kimura Hastalığı

Külekçi M., Gültekin E., Develioğlu Ö., Şenay N.

KİMURA HASTALIĞI:olgu sunumu Erdoğan Gültekin,Ömer Develioğlu,Necmi Şenay,Mehmet Külekçi Kimura hastalığı gençlerde görülen,etyolojisi bilinmeyen,selim ancak nüks eğilimi olan,sıklıkla baş boyun bölgesinde derin dokuda kitle,bölgesel lenfadenopati ve tükrük bezlerinde hipertrofi yapabilen nadir bir hastalıktır. Olgumuzda parotis ve servikal lenf düğümü tutulumu mevcud olup,cerrahi olarak süperfisial parotidektomi yapılmıştır.Bir yıllık takibimizde nüks gözlenmemiştir. Kimura hastalığında gözlenen morfolojik bulguların hiçbiri spesifik olmamakla birlikte klinik verilerle desteklenmesi tanıya götürmektedir.Hastalığın histolojik olarak teşhis adilmesi hastayı gereksiz radikal cerrahi ve medikal tedaviden kurtarmak açısından önemlidir

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P72

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale