Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Parotis Bezinin Primer Epidermoid Karsinomu
 

Parotis Bezinin Primer Epidermoid Karsinomu

Yalçın Ş., Kaygusuz İ., Karlıdağ T., Özercan İ., Keleş E., Sapmaz E., Alpay H.

Amaç: Parotis bezinden kaynaklanan neoplazmlar içinde, parotis bezinin primer epidermoid karsinomunun görülme sıklığını, bu neoplazmın klinik davranış ve tedavi sonuçlarını araştırmak. Metodlar: 1992-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Fırat Tıp Merkezinde parotis bezinde kitle nedeniyle opere edilen 98 hasta retrospektif olarak incelendi. Primeri parotis bezi olan epidermoid karsinomlu hastalar; yaş, cinsiyet, semptom ve bulgular, tümörün lokalizasyonu, tümöre yaklaşım şekli, takip süresi ve rekürrens açısından değerlendirildi. Bulgular: 12 yıllık süre içinde opere edilen parotis neoplazmları içinde parotis bezinin primer epidermoid karsinomunun görülme sıklığı % 2 (n=2) olarak saptandı. Parotis bezinin primer epidermoid karsinomu tespit edilen 2 vakada erkek ve tanı anındaki yaşları sırası ile 64 ve 69 idi. Hastaların hastaneye müracaat sebebi kulak önünde asemptomatik şişlikti. 2 vakada da tümörün lokalizasyonu parotis bezi kuyruğu olarak tespit edildi. Hastaların preoperatif değerlendirilmesinde uzak metastaza rastlanmadı. Hastalara radikal cerrahi ve postoperatif radyoterapi kombinasyon tedavisi uygulandı. Parotis bezinin primer epidermoid karsinomu tanısı histopatolojik olarak da doğrulandı. Hastaların postoperatif takiplerinde sırasıyla 29. ve 6. ay uzak metastaz veya lokal rekkürense rastlanmadı. Yorum: Parotis bezinin primer epidermoid karsinomu yüksek malignite potansiyeli gösteren bir tümördür. Bizim verilerimiz erken tanı, agresif tedavi ve postoperatif RT kombinasyonunun bu hastaların tedavisinde iyi kür oranı ve daha iyi lokorejyonel kontrol sağladığını ortaya koymaktadır. Bizim vaka serimiz çok sınırlı olmasına rağmen parotis bezinin primer epidermoid karsinomu nadir görülen bir tümör olduğu için bu verilerin literatüre katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P78

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale