Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri » 2005 » Larengofarengeal Reflü Etyolojisinde Helicobakter Pylori’ Nin Yeri
 

Larengofarengeal Reflü Etyolojisinde Helicobakter Pylori’ Nin Yeri

Erpek G., Yıldız M., Aslan B.

Gaströzofageal reflü (GÖR), mide içeriğinin özofagus içine kaçmasıdır. Larengofarengeal reflü (LFR) ise, GÖR’ ün daha ileri bir aşamasıdır ve mide içeriğinin kaçışı, üst özofageal sfinkterin üzerine erişecek şiddettedir. LFR’ nin etyolojisi multifaktoriyeldir. Bu çalışma, LFR etyopatogenezinde H.pylori’nin yerini araştırma amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma Mart 2003-Mayıs 2004 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı’nda 32 LFR’ li hasta ile LFR semptom ve bulgusu olmayan 22 kontrol olmak üzere toplam 54 hasta üzerinde yapılmıştır. Çalışmaya alınan tüm hastalara rutin KBB muayenesi sonrası indirekt laringoskopik, fleksibl endoskopik ve videolarengostroboskopik (VLS) incelemeler yapılmıştır. İki kanallı fleksibl endoskop ile hem çalışma hem de kontrol grubu hastaların interaritenoid mesafelerinden iki adet “punch” biyopsi alınmış, bu biyopsi örneklerinde; üreaz testi ve PCR ile H.Pylori DNA’ sı araştırılmıştır. Tüm hastaların periferik venöz damarlarından yaklaşık 5 ml kan alınmış ve H.pylori anti IgG serolojik çalışma yapılması için Mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmiştir. Bu laboratuvar çalışmaları sonucunda, H.pylori’ye karşı oluşan IgG antikorları 32 hastanın 30’unda (%93.8) saptanırken, kontrol grubunda 22 hastanın 12’sinde (%54.5) saptanmıştır. Hasta grubu ile kontrol grubu arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= 0.001). Hasta ve kontrol grubundaki tüm hastalarda larenks biyopsi örneklerinde yapılan üreaz testleri negatif olarak değerlendirilmiş, larenks biyopsi örneklerinde yapılan H.pylori PCR testinde hastaların tümünden alınan örneklerde H.pylori PCR testi negatif olarak raporlanmıştır. Dolayısıyla LFR’li hastaların larenkslerinde H.pylori gösterilememiştir. H.pylori’nin larenks dokusunda gösterilememesi ile LFR belirti ve bulgularında diğer nedenlerin sorumlu olabileceğini düşündürmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P100

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale