Parsiyel Larenjektomi Tecrübelerimiz

Karaaslan O., San T., Taşkın Ü., Veyseller B., Bilgili A.

Emriolojik gelişimsel olarak larenksin kompartizasyonu larenkste kanserin yayılmasında doğal bariyerler oluşturmakta ve bu sayede larenksin sağlam bölgeleri korunarak kısmi rezeksiyonlarına imkan sağlamaktadır. Larenks tümörlerinde cerrahi tedavi planlanırken larenksin fonasyon, rspirasyon ve deglutisyon fonksiyonlarının mümkün olduğunca korunmaya gayret edilmektedir. Bu fonksiyonlar arasında en önemli olanı yutma esnasında aspirasyonun önlenmesidir. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Baş Cerrahisi kliniğinde Mart 2000 – Ocak 2005 tarihleri arasında teşhis ve tedavisi yapılan 195 larenks kanserli hastanın bulgularını retrospektif olarak inceledik. Hastaların 80 ‘inde parsiyel larenjektomi kalan hastalara ise total larenjektomi uygulandı. Olguların 15’ine kordektomi, 10’una açık teknik vertikal hemilarenjektomi, 4’ünde açık teknik horizontovertikal larenjektomi, 19’unda near total larenjektomi, 32’sinde supraglottik larenjektomi uygulandı. Hastaların yaşları, cinsiyetleri, TNM’leri, boyun metastaz bölgeleri, histopatolojik incelemeleri, uygulanan cerrahi teknikler, endikasyonları, komplikasyonları ve elde edilen sağ kalım oranları değerlendirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P102

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale