Nadir Rastlanan Larenks Tümörleri

Aksoy F., Karaaslan O., Veyseller B., Bilgili M., Durmaz H.

Larenks tümörlerinin % 90-95’ini yassı epitel hücreli kanserler oluşturmaktadır. Diğer epitelyal ve non epitelyal tümörleri ile nadiren karşılaşılmaktadır. Bu tümörler larenkste bulunan melanositler, nöroendokrin hücreler, mukoz bezler, destek doku elemanları ve lenforetiküler system hücreleri gibi tüm hücre tiplerinden kaynağını alabilir. Larenksin nadir görülen tümörleri sıklığının az olması, histolojik olarak oldukça fazla çeşitlilik göstermesi ve vaka raporlarındaki olgu sayılarının rölatif olarak az sayıda olması sebebiyle uniform bir tedavi protokolü oluşturulması mumkün olmamaktadır. Biz kliniğimizde Mart 2000 – Ocak 2005 tarihleri arasında teşhis ve tedavisi yapılan 195 larenks kanserli hastanın 4 ( %2)’ünde nadir görülen histopatolojik tanılar ile karşılaştık. Hastaların histopatolojik tanıları adenokarsinom, mukoepidermoid karsinom, osteosarkom ve küçük hücreli karsinomdu. Hastaların 3’ünde total birinde ise near total larenjektomi uygulandı. Nadir olarak görülmesi ve uniform tedavileri olmaması nedeniyle kliniğimizde teşhis ve tedavi ettiğimiz 4 nadir rastlanan larenk tümörü olgusunu irdeledik.

Türk Otorinolarengoloji XXVIII.Ulusal Kongresi Özetleri P106

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale